بررسی اثرات همودینامیک ناشی از فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین در مادران

ساغر صمیمی سده, احسان باستان حق, رضا امین نژاد

چکیده


خلاصه
مقدمه: عوامل موثر بر تغییرات همودینامیک از جمله موارد مهمی هستند که در طی زایمان باید مورد توجه باشند و یکی از عوامل احتمالی در این زمینه اثرات ناشی از فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات همودینامیک ناشی از فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین در مادران پرداختیم.
مواد و روشها: در این مطالعه مداخله ای تعداد 117 خانم باردار کاندید جراحی سزارین مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد از بین مراجعین به بیمارستان آموزشی در شهر تهران در سال 1397 انتخاب شدند و در کلیه خانمهای مورد بررسی فشار خون و ضربان قلب مادر قبل و بعد از وارد امدن فشار فوندوس جهت بیرون راندن جنین اندازه گیری شد.
یافته ها: پس از فشار بر روی فوندوس رحم، فشار خون و تعداد ضربان قلب کاهش معناداری داشتند (P=0.001) و حداقل 5 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون سیستولیک و 3 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون دیاستولیک و 9 ضربه کاهش در ضربان قلب وجود داشت. حداکثر تغییرات فشار خون 40 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون سیستولیک و 10 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون دیاستولیک و حداکثر تغییر در ضربان قلب کاهش به میزان 28 ضربه بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین در مادران سبب کاهش در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد ضربان قلب آنها می شود و لذا توجه به این تغییرات در طی روند زایمانی و پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از این مسأله باید در نظر گرفته شود.
واژه های کلیدی: سزارین، تغییرات همودینامیک، فشار فوندوس

تمام متن:

PDF

مراجع


منابع

Labib NY, Mortada MM, Guirguis WW, Abd El-Aziz HM. Cesarean section deliveries in one health insurance hospital in Alexandria. J Egypt Public Health Assoc. 2007;82(3-4):299-317.

Tampakoudis P, Assimakopoulos E, Grimbizis G, et al. Cesarean section rates and indications in Greece: data from a 24-year period in a teaching hospital. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004;31(4):289-92.

Atanasov A. The risks for fetus and mother depending on the type of cesarean section. Akush Ginekol (Sofiia). 1991;30(1):1-5.

Chua SC, Joung SJ, Aziz R. Incidence and risk factors predicting blood transfusion in caesarean section. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2009 Oct;49(5):490-3.

Hemanth Kumar V, Jahagirdar SM, Athiraman UK, Sripriya R, Parthasarathy S, Ravishankar M. Study of patient satisfaction and self-expressed problems after emergency caesarean delivery under subarachnoid block. Indian J Anaesth. 2014 Mar;58(2):149-53.

Vejnović TR, Costa SD, Ignatov A. New Technique for Caesarean Section. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2012 Sep;72(9):840-5.

Waterfall H, Grivell RM, Dodd JM. Techniques for assisting difficult delivery at caesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 31;(1):CD004944.

Hofmeyr GJ, Vogel JP, Cuthbert A, Singata M. Fundal pressure during the second stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 7;3:CD006067.

Kurtay A, Ozayar E, Gulec H, Yildiz G, Turkyilmaz E, Yildiz Z, et al. Effect of Uterine Fundal Pressure on Maternal Intraocular Pressure in Cesarean Delivery: Comparison of Regional and General Anesthesia. J Glaucoma. 2017 Aug;26(8):708-11.

Owens M, Bhullar A, Carlan SJ, O'Brien WF, Hirano K. Effect of fundal pressure on maternal to fetal microtransfusion at the time of cesarean delivery. J Obstet Gynaecol Res. 2003 Jun;29(3):152-6.

Kim TY, Ryu DH. The effect of fundal pressure at Caesarean section on maternal haemodynamics. Anaesthesia. 2006 May;61(5):434-8.

Pender CB. Fundal pressure during caesarean section. Lancet. 1972 Jun 10;1(7763):1284-5.

Verheijen EC, Raven JH, Hofmeyr GJ. Fundal pressure during the second stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD006067.

Liu DT. Fundal pressure for caesarean sections. Lancet. 1972 Apr 22;1(7756):909.

Moiety FM, Azzam AZ. Fundal pressure during the second stage of labor in a tertiary obstetric center: a prospective analysis. J Obstet Gynaecol Res. 2014 Apr;40(4):946-53.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.