بررسی صحت تخمین میزان خونریزی ناشی از عمل جراحی سزارین توسط کارکنان وپزشکان اتاق عمل بیمارستان دکتر شریعتی در سناریوی از قبل طراحی شده

علیرضا سلیمی نیا, مجتبی مرعشی, رضا عاطف یکتا, سوسن سلطانی محمدی, مصطفی حسینیان

چکیده


زمینه و هدف:تخمین صحیح میزان خونریزی عاملی حیاتی جهت احیا ومایع درمانی بیماران حین اعمال جراحی می باشد. خونریزی بعد از زایمان طبیعی وسزارین همچنان به عنوان یکی از علل مهم مرگ ومیرمادران باقی مانده است وتخمین چشمی میزان خونریزی در این موارد همچنان غیر دقیق است. براین اساس مطالعه ای مشاهده ای ترتیب دادیم تا صحت تخمین چشمی میزان خونریزی بدنبال سزارین وتاثیر اموزش بر این ارزیابی را بسنجیم. هدف اولیه از این مطالعه بررسی صحت تخمین چشمی میزان خونریزی ناشی از سزارین در یک سناریوی از قبل بازسازی شده در اتاق عمل توسط پزشکان ،دستیاران وکارکنان اتاق عمل بیمارستان دکترشریعتی تهران وتاثیر سابقه کار ورتبه علمی انها در این فرایند می باشد. هدف ثانویه بررسی تاثیرآموزش این افراد بر میزان بهبود تخمین چشمی در این سناریو می باشد.
مواد وروش ها: یک سناریوی بالینی به شکل چهار ایستگاه ارزیابی شامل گاز ولنگاز و سطح زمین و ظرف رسیورآغشته به حجم مشخص خون در دومرحله (قبل وبعد از اموزش) و بفاصله یک هفته بازسازی شد و تعداد 51 نفر از کارکنان اتاق عمل وپزشکان بیمارستان حجم خون هر ایستگاه را بررسی و در پرسشنامه ثبت کردند.سپس داده های دموگرافیک شرکت کنندگان شامل شغل وسابقه کاری و حجم خونهای تخمین زده شده در دو مرحله مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: تعداد شرکت کنندگان در این مطالعه 51 نفر بودند شامل پزشک 30نفر( جراح 12نفر ، متخصص بیهوشی9 نفر ، متخصص زنان 9نفر) ، کارشناس (21نفر).از نظر رتبه علمی ومیزان تحصیلات 15.7% هیات علمی ،43.1% دستیار تخصصی(رزیدنت)و 41.2% کارشناس اتاق عمل یا بیهوشی بودند. از میان 51 شرکت کننده 42 نفر سابقه زیر 15 سال و9 نفر سابقه بیش از 15 سال داشتند.
میانگین تخمین چشمی حجم خونریزی در باراول43 ± 421میلی لیتر و در بار دوم(بعد از اموزش) 16± 414 میلی لیتر بود( P=0.05 ).
میزان اختلاف حجم خونریزی تخمینی نسبت به حجم خونریزی واقعی در باراول 76 میلی لیتر بود ( P=0.07،128.9- 23.9CI 95% ) و در ارزیابی بار دوم این میزان اختلاف به 106میلی لیتر رسید (76.2-143,P=0.01 95% CI ).
روند تخمین میزان حجم خونریزی در بار اول وبار دوم به نفع تخمین بیش از حد معمول خونریزی بود که بعد از آموزش این روند حتی بیشتر شد ولی بین درصد صحت تخمین چشمی میزان خونریزی بار اول (قبل از آموزش) وبار دوم(بعد از آموزش) اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد(P>0.05 ).
نتایج: بطور کلی در مطالعه حاضراز نظر میزان مهارت بالینی و سابقه کاری و تاثیر داشتن اموزش دربهبود تخمین چشمی حجم خونریزی پس از زایمان سزارین تفاوت معنی داری بین شرکت کنندگان مشاهده نشد.

موضوع


اتاق عمل ; پزشکان وکارکنان; خونریزی ;سزارین ; صحت تخمین چشمی.

تمام متن:

PDF

مراجع


- Bose P, Regan F, Paterson-Brown S. Improving the accuracy of estimated blood loss at obstetric haemorrhage using clinical reconstructions. BJOG 2006; 113:919–924.

- Gluck, O., Mizrachi, Y., Kovo, M. et al. Major underestimation and overestimation of visual blood loss during cesarean deliveries: can they be predicted? Arch Gynecol Obstet.2017; 296: 907-913. https://doi.org/10.1007/s00404-017-4506-6

- Natrella M, Di Naro E, Loverro M, et al. The more you lose the more you miss: accuracy

of postpartum blood loss visual estimation. A systematic review of the literature.J Matern Fetal Neonatal Med 2016:1–26.

- Duthie SJ, Ven D, Yung GL, Guang DZ, Chan SY, Ma HK. Discrepancy between laboratory determination and visual estimation of blood loss during normal delivery. Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol.1991;38(2):119–24. doi: 10.1016/0028-2243(91)90188-Q.

-Budair B, Ahmed U, Hodson J, David M, Ashraf M, McBride T. Are we all guilty of

under-estimating intra-operative blood loss during hip fracture surgery? J Orthop 2017;14:81–4.

-Tall G, Wise D, Grove P,Wilkinson C. The accuracy of external blood loss estimation by ambulance and hospital personnel. Emerg Med (Fremantle) 2003;15:318–21.

- Dildy GA III, Paine AR, George NC, Velasco C. Estimating blood loss:can teaching significantly improve visual estimation? Obstet Gynecol

;104:601–6. 8-Rothermel LD, Lipman JM. Estimation of blood loss is inaccurate and unreliable.Surgery 2016;160:946–53.

-Adkins AR, Lee D, Woody DJ, White WA. Accuracy of blood loss estimations among anesthesia providers. AANA J 2014;82:300–6.

- Schorn MN. Measurement of blood loss: review of the literature. J Midwifery Womens Health 2010;55:20–7.

- Sukprasert M, Choktanasiri W, Ayudhya NI, Promsonthi P, O-Prasertsawat P. Increase accuracy of visual estimation of blood loss from education programme. J Med Assoc Thai. 2006;89(suppl 4):S54-S59.

- Bose P, Regan F, Paterson‐Brown S. Improving the accuracy of estimated blood loss at obstetric hemorrhage using clinical reconstructions. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynecology. 2006; 113(8):919-24.

-Withanathantrige M, Goonewardene M, Dandeniya R, Gunatilake P, Gamage S. Comparison of four methods of blood loss estimation after cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet.2016; 135:51–55.

-Solon JG, Egan C, McNamara DA. Safe surgery: how accurate are we at predicting intra-operative blood loss?. J Eval Clin Pract. 2013;19(1):100–5. doi: 10.1111/j.1365-2753.2011.01779.x. [PubMed: 22133448].

-Dildy G3, Paine AR, George NC, Velasco C. Estimating blood loss:can teaching significantly improve visual estimation?. Obstet Gynecol.2004; 104(3):601–6. doi: 10.1097/01. AOG.0000137873.07820.34.[PubMed: 15339775].


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.