پيامد ديابت بيمزه ی مرکزی در بيماران عمل شده جراحی اعصاب بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

آرش موسی الرضایی, محمد امین ولیزادحسنلویی, آیدین کاظم پور آذر, نیلوفر اصلانی

چکیده


خلاصه :
مقدمه:
دیابت بیمزه مرکزی به علت کاهش یا فقدان تولید هورمون آنتی دیورتیک در نوروهیپوفیز ایجاد می شود که علل متعددی دارد. این مطالعه با هدف بررسی فراواني و پیامد بیماران با دیابت بي مزه در بیماران جراحی اعصاب عمل شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیماران امام ارومیه در یک بازه زمانی 5 ساله (1397-1393( انجام شده است.
روش کار:
اين مطالعه مقطعی در يك بازه زماني 5 ساله انجام شد. مشخصات دموگرافیک بیماران (سن، جنس) بیماری زمینه ای عامل جراحی، دیابت بیمزه، طول مدت تهویه مکانیکی، طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه بيمارستان، مرگ و میر بیماران از پرونده ها استخراج و وارد فرم مخصوص محقق ساخته، شد. از تستهای آماری لازم جهت آنالیز استفاده شد. از SPSS 21 جهت اینکار استفاده شد. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج:
از 741 بيمار بررسي شده، 135 نفر (2/18%) مبتلا به دیابت بی مزه مرکزی و 606 نفر (8/81%) بدون آن بودند. میانگین S.G ادرار در بیماران مبتلا به دیابت بی مزه 35/4±86/1003 و در بیماران بدون دیابت بی مزه 31/65±76/1015 بود (05/0< P).
میانگین سدیم سرم در بیماران با دیابت بی مزه 96/4±69/152و در بیماران بدون دیابت بی مزه 61/3±96/139 بود (05/0< P).
میانگین سطح برون ده ادراری در بیماران با دیابت بی مزه مرکزی 37/1212 ± 44/4124 و در بیماران بدون دیابت بی مزه مرکزی 86/576 ± 58/1907 بود (05/0< P).
از 135 بیمار با دیابت بی مزه 72 نفر (3/53%) ترخیص و 63 نفر( 7/46%) فوت کردند. از 606 بیمار بدون دیابت بی مزه، 455 نفر (1/75%) ترخیص و 151نفر (9/24%) فوت کردند (05/0< P).
بحث و نتیجه گیری :
یافته های مطالعه ما نشان می دهدکه بیماران مبتلا به دیابت بیمزه مرکزی متعاقب عمل جراحی مغز اعصاب پیامد ضعیفی نسبت به بیماران بدون ابتلا به آن دارند.
کليدواژه¬ها:
دیابت بی مزه مرکزی ، پیامد، بخش مراقبت های ویژه

تمام متن:

PDF

مراجع


- Robertson GL. Disorders of the Neurohypophysis. In: Kapser, Fauei, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo editors. Harrison’s principtes of internal medicine, 19th ed. MC Graw Hill. 2015;2274-2283.

- Loukidis K, Papadakis E, Anagnostou N, Kirklidou P, Gatsa E, Karagiaanni A, etal. Polyuria due to Central diabetes insipidus presenting as an early manifestation of acute myeloid leukemia. Clinical adveances in hematology & oncology.2012;399-401.

- Fotso Soh J, Torres-Platas SG, Beaulieu S, Mantere O, Platt R, Mussi I, ETAL. Atorvastatin in the treatment of lithium- induced nephrogenic diabetes insipidus: the protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry.2018;277-83.

- Marino PL. Dsmotic disorders. In: Mariao PL editor. Marino’s Thee ICU Book. Wolters Kluwer. 2014; 653-672.

- Singh SP. Hypernatremia and Hyponatremia. In: Vincent JL, Abraham E, Moore FA, Kochanel PM, Fink MP. Editors .Text book of critical care 7 th ed. Elsevier Saunders. 2017; 49-51.

- Edwards ME, Grocott M.P.W. Perioprative fluid and electrolyte therapy. In: Miller RD, When NH, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener – Kronish JP, Young WL. Editors Miller’s Anesthsiology. 8 th ed. Elsevier 2015; 1767-1810.

- Baldeweg SE , Rall S, Brooke A, Gleeson HK, Levy MJ , Prentice M , etal.Inpatient management of cranial diabetes insipidus. Endocrine Connections. 2018; 8-11.

- Qureshi S , Galireet S, Bichet DG, Roth J. Diabetes Insipidus: Celebrating a century of vasopressin therapy. Endocrinology. 2014; 4605-4621.

- Murdaca G , Russo R, Spano F, Ferone D , Albertelll M , Schenone A , etal. Auto immune Central diabetes insipidus in a patient with ureaplasma urealyticum infection and review on new triggers of immune response. Arch Endocrinol Metab. 2015; 554-558.

- Sigounas DG, Sharpless JL, Cheng DM, Johnson TG, Senior BA, Ewend MG. Predictors and incidence of central diabetes insipidus after endoscopic pituitary surgery. Neurosurg. 2008;62(1):71-8.

- Cynthia (Cindi) A. John RN, Michael W. Day, RN.Central Neurogenic Diabetes Insipidus, Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone, and Cerebral Salt-Wasting Syndrome in Traumatic Brain Injury .Critical carenurse 2012;32(2):e1-e7.

- Hannon M, Finucance FM. Sherlock M, Agha A, Thompson Ch.Francis M. Disorders of water Homeostasis in Neurosurgical Patients. J Clin Endocrinol Metab. 2012 May;97(5):1423-33.

- Maggiore U, Picetti E, Antonucci E, Parenti E, Regolisti G, Mergoni M, et al. The relation between the incidence of hypernatremia and mortality in patients with severe traumatic brain injury. Crit Care. 2009;13(4):R110.

- Funk GC, Lindner G, Druml W, Metnitz B, Schwarz C, Bauer P, et al. Incidence and prognosis of dysnatremias present on ICU admission. Intensive Care Med. 2010;36(2):304-11.

- Cardoso AP, Dragosavac D, Araújo S, Falcão AL, Terzi RG, Castro Md, et al. Syndromes related to sodium and arginine vasopressin alterations in post-operative neurosurgery. Arq Neuropsiquiatr. 2007;65(3B):745-51.

- Caldarelli M1, Massimi L, Tamburrini G, Cappa M, Di Rocco C.Long-term results of the surgical treatment of craniopharyngioma: the experience at the Policlinico Gemelli, Catholic University, Rome. Childs Nerv Syst. 2005;21(8-9):747-57.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.