مقایسه پرلود با نرمال سالین و ولوون بر روی توزیع بلوک حسی با بوپیواکائین هیپرباریک در بیحسی نخاعی زنان تحت سزارین الکتیو:کارآزمایی بالینی دوسوکور

عباسعلی دهقانی, حسن محمدی پور انوری, مجتبی محمدزاده لامع, محمود عیدی, علی حسین زینال زاده

چکیده


مقدمه: پرلود یکی از راه های غلبه بر عوارض بی حسی نخاعی است، با توجه به مشخص نبودن اثرات پرلود بر سطح بی حسی اسپاینال، مدت زمان و رسیدن به حداکثر بلوک و بازگشت آن، محققین مطالعه حاضر بر آن شدند تا دو محلول نرمال سالین و ولوون را در زنان تحت اعمال جراحی الکتیو سزارین مورد بررسی قرار دهند.
روش : در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در طی سال 1397 با مشارکت 70 بیمار کاندید جراحی الکتیو سزارین در بیمارستان های سطح شهر تبریز انجام شد، پس از انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس(با رعایت معیارهای ورود و خروج مطالعه) به صورت بلوک های تصادفی شده دوتایی در دو گروه الف(نرمال سالین) و ب(ولوون) تقسیم شدند. بیماران گروه الف ml/kg10 از محلول نرمال سالین و بیماران گروه ب 5ml/kg محلول ولوون را در عرض نیم ساعت قبل از شروع عمل جراحی دریافت می کردند. برای متغیرهای پارامتریک با منحنی توزیع نرمال از Independent t test یا Unpaired t test و داده های پارامتریک با توزیع غیرنرمال از Mann whitney test و متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای دو استفاده گردید و همچنین در اندازه گیریهای مکرر از repeated measures dependent Variable test استفاده گردید. . p<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: متغیرهای سن، وزن، BMI بین دو گروه ولوون و نرمال سالین باهم تفاوت معنی داری نداشتند؛ همچنین تفاوت معنی داری از نظر حداکثر سطح بلوک نخاعی (670/0=P) از نظر زمان رسیدن به حداکثر سطح بلوک نخاعی (973/0=P) و از نظر زمان برگشت بلوک به T10 در بین بیماران دو گروه مشاهده نشد(490/0=P).
بحث و نتیجه گیری : سرم های نرمال سالین و ولوون به عنوان سرم هایی که می توانند از عوارض بعد از بی حسی اسپاینال جلوگیری نمایند و موجب دستیابی به حداکثر سطح بلوک نخاعی ، زمان رسیدن به حداکثر سطح بلوک و زمان برگشت بلوک موثر واقع شوند.

موضوع


بی حسی نخاعی، نرمال سالین، ولوون

تمام متن:

PDF

مراجع


Rafiei M, Naz MSG, Akbari M, Kiani F, Sayehmiri F, Sayehmiri K, et al. Prevalence, causes, and complications of cesarean delivery in Iran: A systematic review and metaanalysis. International Journal of Reproductive Biomedicine. 2018;16(4(.

Tavassoli A, Dizaji AZ, Kelari F. Social Factors affecting to Elective Cesarean In Iran. Bioethics and Health Law Journal (BHL). 2017;1(3):41-6.

Azami-Aghdash S, Ghojazadeh M, Dehdilani N, Mohammadi M. Prevalence and causes of cesarean section in Iran: systematic review and meta-analysis. Iranian journal of public health. 2014;43(5):545.

Heesen M, Klimek M, Hoeks S, Rossaint R. Prevention of Spinal Anesthesia-induced Hypotension During Cesarean Delivery by 5-Hydroxytryptamine-3 Receptor Antagonists: A Systematic Review and Meta-analysis and Meta-regression. Obstetric anesthesia digest. 2017;37(2):103-4.

Heesen M, Klimek M, Hoeks SE, Rossaint R. Prevention of spinal anesthesia-induced hypotension during cesarean delivery by 5-hydroxytryptamine-3 receptor antagonists: a systematic review and meta-analysis and meta-regression. Anesthesia & Analgesia. 2016;123(4):977-88.

Perlas A, Chaparro LE, Chin KJ. Lumbar neuraxial ultrasound for spinal and epidural anesthesia: a systematic review and meta-analysis. Regional anesthesia and pain medicine. 2016;41(2):251-60.

Jabbari A, Alijanpour E, Mir M. Post spinal puncture headache, an old problem and new concepts: review of articles about predisposing factors. Caspian journal of internal medicine. 2013;4(1):595.

Friedly C, Simmons S, Riddle D. Prophylactic ondansetron for prevention of maternal hypotension following spinal anesthesia in women undergoing cesarean section: A systematic review. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2016;14(4):196-7.

Melchor JR, Espinosa Á, Hurtado EM, Francés RC, Pérez RN, Gurumeta AA, et al. Colloids versus crystalloids in the prevention of hypotension induced by spinal anesthesia in elective cesarean section. A systematic review and meta-analysis. Minerva anestesiologica. 2015;81(9):1019-30.

Gupta S, Mehta N, Mahajan A, Dar MR, Gupta N. Role of oral prednisolone in the management of postdural puncture headache after spinal anesthesia in urological patients. Anesthesia, essays and researches. 2017;11(4):1075.

Zhang D, Chen L, Chen X, Wang X, Li Y, Ning G, et al. Lower incidence of postdural puncture headache using whitacre spinal needles after spinal anesthesia: A meta‐analysis. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2016;56(3):501-10.

Mercier FJ, Augè M, Hoffmann C, Fischer C, Le Gouez A. Maternal hypotension during spinal anesthesia for caesarean delivery. Minerva Anestesiol. 2013;79(1):62-73.

Mitra J, Roy J, Bhattacharyya P, Yunus M, Lyngdoh N. Changing trends in the management of hypotension following spinal anesthesia in cesarean section. Journal of postgraduate medicine. 2013;59(2):121.

Memary E, Mirkheshti A, Moghaddam MJ, Abtahi D, Yaseri M, Kamali F. Comparison of the Effects of Pre-Anesthetic Administration of Normal Saline, Ringer and Voluven on the Spread of Sensory Block With Hyperbaric Bupivacaine Spinal Anesthesia. Anesthesiology and pain medicine. 2014;4(2).

Khanbabayi Gol M, Arefi N, Jafari M, Farzin H, Aghamohammadi D. Prevalence of Port-Related Infections and Their Predisposing Factors in Women with Breast Cancer under Chemotherapy. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. 2018;11(2):7-15. eng.

Abdollahi M-H, Foruzan-Nia K, Behjati M, Bagheri B, Khanbabayi-Gol M, Dareshiri S, et al. The effect of preoperative intravenous paracetamol administration on postoperative fever in pediatrics cardiac surgery. Nigerian medical journal: journal of the Nigeria Medical Association. 2014;55(5):379.

Goljabini S, Hemmati Maslak Pak M, Farzin H, Khanbabayi Gol M. THE EFFECT OF CLINICAL-BASED CLINICAL TRAINING ON NURSES'PERFORMANCE IN THE PREVENTION OF VENTILATORASSOCIATED PNEUMONIA IN SPECIAL WARDS OF URMIAEDUCATIONAL CENTERS IN NIGHT SHIFT. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2018;15(11):843-50.

Kanbabayi Gol M, Zamanzadeh V, Jabarzadeh F. CULTURAL COMPETENCE AMONG SENIOR NURSING STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES IN NORTH-WEST IRAN. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017;15(8):612-9.

Haghdoost M. Clinical Audit of Nurses in the Prevention of Ventilator-associated Pneumonia. Journal of Nursing Education. 2019;7(5):0-.

Loubert C, Gagnon P-O, Fernando R. Minimum effective fluid volume of colloid to prevent hypotension during caesarean section under spinal anesthesia using a prophylactic phenylephrine infusion: An up-down sequential allocation study. Journal of clinical anesthesia. 2017;36:194-200.

Chooi C, Cox JJ, Lumb RS, Middleton P, Chemali M, Emmett RS, et al. Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 (8).

Shin BS, Kim CS, Sim WS, Lee CJ, Kim ST, Kim GH, et al. A comparison of the effects of preanesthetic administration of crystalloid versus colloid on intrathecal spread of isobaric spinal anesthetics and cerebrospinal fluid movement. Anesthesia & Analgesia. 2011;112(4):924-30.

Mercier F, Diemunsch P, Ducloy-Bouthors A-S, Mignon A, Fischler M, Malinovsky J-M, et al. 6% Hydroxyethyl starch (130/0.4) vs Ringer's lactate preloading before spinal anaesthesia for Caesarean delivery: the randomized, double-blind, multicentre CAESAR trial. British journal of anaesthesia. 2014;113(3):459-67.

Saghafinia M, Jalali A, Eskandari M, Eskandari N, Lak M. The Effects of Hydroxyethyl Starch 6% and Crystalloid on Volume Preloading Changes following Spinal Anesthesia. Advanced biomedical research. 2017;6.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.