تعیین میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

علی صادقی, عوض حیدرپور, رسول فراست کیش, مجید نکوفرد, فاطمه شیما هادی پور زاده, حسن عطارزاده

چکیده


خلاصه
زمينه:
در حین جراحی قلب خونریزی در زمان عمل و بعد از آن به طور معمول دیده می شود که منجر به آنمی بعد از عمل می شود . در صورتی که بیماران آنمی قبل از عمل نیز داشته باشد نیاز به ترانسفیوژن خون افزایش می یابد که ترانسفیوژن همراه با عوارض متعددی می باشد.
روش:
در این مطالعه بیماران پس از ورود به اتاق عمل قبل از القاي بیهوشی، برای بیمار راه شرياني تعبيه شده و نمونه خون فرستاده شده و میزان هموگلوبین و هماتوكريت مشخص می شود و با توجه به میزان هموگلوبین و هماتوكريت میزان آنمی مشخص می شود ،( هموگلوبین کمتر از 8 آنمي شديد،بین 8 تا 10 آنمي متوسط و بیشتر از10 آنمي خفيف)همچنين براساس هماتوكريت در آقايان زير 45% و در خانم ها زير 37% آنمي در نظر گرفته شده است.در این مطالعه به سن و جنس و شاخص توده بدني بیماران نیز توجه شده وبه ارتباط آنمی با موارد ذکر شده توجه می شود . همچنین درحين و پس از عمل ،نیاز بیمار به ترانسفیوژن خون توجه می شود و با انمی این نیاز به ترانسفیوژن ارزیابی می شود.

نتايج:
در این طرح پژوهشی 526 بیمار در مدت يكسال مورد مطالعه قرار گرفتند. متوسط هموگلوبین بیماران13.1 و متوسط هماتوکریت 39.3 بوده است. در این مطالعه 30.2% بیماران دچار آنمی بودند که با توجه به تقسیم بندی آنمی بر اساس میزان هموگلوبین ، 62.9% آنمی خفيف ، 36.4% آنمی متوسط و 0.5% آنمی شديد داشتند. در این مطالعه از 526 بیمار مطالعه شده ،342(65% )نیاز به دریافت خون نداشتند. از 220 (39.1%) بیماری که در حین یا بعد از عمل خون دریافت کرده اند 114 مورد دارای هموگلوبین نرمال و 106 بیمار در گروه آنمیک قرار داشتند.

بحث:
بیماران با انمی نسب به بیمارانی که انمی نداشتند بیشتر نیاز به دریافت خون داشتند و همچنین این دریافت خون با جنسیت (مونث ) سن بالاتر وشاخص توده بدنی کمتر و طول مدت عمل بیشتر ارتباط داشت.ترانسفیوژن خون همراه با عوارض جانبی ، افزایش طول اقامت در بیمارستان و افزایش هزینه های بیمارستانی می باشد پس انجام ارزیابی های تشخیصی و اقدامات درمانی می تواند نیاز به ترانسفیوژن خون را کاهش دهد و طول اقامت در بیمارستان و هزینه های بیمارستانی را کاهش دهد که در این زمینه مطالعات بیشتری باید انجام شود.

موضوع


Anemia; Transfusion; Cardiac surgery

تمام متن:

PDF

مراجع


Elmistekawy E, Rubens F, Hudson C, McDonald B, Ruel M, et al.Preoperative anaemia is a risk factor for mortality and morbidity following aortic valve surgery.2013, Eur J Cardiothorac Surg

Kulier A, Levin J, Moser R, Rumpold-Seitlinger G, Tudor IC, et al. Impactof preoperative anemia on outcome in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Circulation(2007) 116: 471-479

Zindrou D, Taylor KM, Bagger JP Preoperative haemoglobinconcentration and mortality rate after coronary artery bypass surgery. Lancet359: (2002) 1747-1748.

van Straten AH, SolimanHamad MA, van Zundert AA, Martens EJ, terWoorstJF, et al. (2011) Effect of duration of red blood cell storage on early and late mortality after CABG. J ThoracCardiovascSurg (2011) 141: 238-243

Westenbrink BD, Kleijn L, de Boer RA, Tijssen JG, Warnica WJ, et al. Sustained postoperative anaemia is associated with an impaired outcome aftercoronary artery bypass graft surgery: insights from the IMAGINE trial. (2011) Heart97: 1590-1596.

Karkouti K, Wijeysundera DN, Yau TM, Beattie WS, Abdelnaem E, et al. The independent association of massive blood loss with mortality in cardiac surgery. Transfusion(2004) 44: 1453-1462.

Chelemer SB, Prato BS, Cox PM Jr, O’Connor GT, Morton JR Association of bacterial infection and red blood cell transfusion after coronary artery bypass surgery. Ann ThoracSurg(2002) 73: 138-142.

Dixon B, Santamaria JD, Reid D, Collins M, Rechnitzer T, et al. Theassociation of blood transfusion with mortality after cardiac surgery: cause or confounding? (CME). Transfusion(2013) 53: 19-27.

O impacto da hemotransfusãonamorbimortalidadepós-operatória de cirurgiascardíacas The impact of blood transfusion on morbidity and mortality after cardiac surgery Rev Bras Cir Cardiovasc 2011;26(2):222-7

Souza HJB Moitinho RF. Estratégiaspararedução do usodehemoderivadosemcirurgia cardiovascular. Rev Bras CirCardiovasc. 2008;23(1):53-9

Filomena RBG Galas1, Juliano P Almeida1*, Julia T Fukushima1, Eduardo A Osawa1, Rosana E Nakamura1,Carolina MPDC Silva1, Elisângela Pinto Marinho de Almeida1, Jose Otavio Costa Auler Jr1, Jean-Louis Vincent

and Ludhmila A Hajjar,Blood transfusion in cardiac surgery is a riskfactor for increased hospital length of stay in adult patient , Galas et al. Journal of Cardiothoracic Surgery 2013, 8:54

Bennett-Guerrero E, Zhao Y, O'Brien SM, Ferguson TB Jr, Peterson ED,Gammie JS, Song HK: Variation in use of blood transfusion in coronaryartery bypass graft surgery. JAMA 2010, 304:1568–1575.

Möhnle P, Snyder-Ramos SA, Miao Y, Kulier A, Böttiger BW, Levin J,Mangano DT: Multicenter Study of Perioperative Ischemia (McSPI)Research Group. Postoperative red blood cell transfusion and morbidoutcome in uncomplicated cardiac surgery patients.Intensive Care Med2011, 37:97–109.

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force,Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, SongHK, Clough ER, Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special TaskForce on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, MazerCD,Shander A, Stafford-Smith M, Waters J, International Consortium forEvidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, LikoskyDS,Shann KG: 2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and theSociety of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical

practice guidelines. Ann ThoracSurg2011, 91:944–982.

Hajjar LA, Vincent JL, Galas FR, Nakamura RE, Silva CM, Santos MH,Fukushima J, KalilFilho R, Sierra DB, Lopes NH, Mauad T, Roquim AC, SundinMR, Leão WC, Almeida JP, Pomerantzeff PM, Dallan LO, Jatene FB, StolfNA,Auler JO Jr: Transfusion requirements after cardiac surgery: the TRACSrandomized controlled trial. JAMA,2010, 304:1559–1567.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, PagliarelloG,Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E: A multicenter, randomized, controlledclinical trial of transfusion requirements in critical care. TransfusionRequirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care TrialsGroup.N Engl J Med 1999, 340:409–417.

Vamvakas EC: Perioperative blood transfusion and cancer recurrence:meta-analysis for explanation. Transfusion 1995, 35:760–768.

Koch CG, Li L, Duncan AI, Mihaljevic T, Cosgrove DM, Loop FD, Starr NJ,Blackstone EH: Morbidity and mortality risk associated with red blood celland blood-component transfusion in isolated coronary artery bypassgrafting. Crit Care Med 2006, 34:1608–1616.

Murphy GJ, Reeves BC, Rogers CA, Rizvi SI, Culliford L, AngeliniGD:Increased mortality, postoperative morbidity, and cost after red bloodcell transfusion in patients having cardiac surgery. Circulation 2007, 116:2544–2552.

De Cocker J, Messaoudi N, Stockman BA, Bossaert LL, Rodrigus IE: Preoperative prediction of intensive care unit stay following cardiacsurgery. Eur J Cardiothorac Surg2011, 39(1):60–67.

Gauvin F, Champagne MA, Robillard P, et al: Long-term survival rate ofpediatric patients after blood transfusion. Transfusion 2008, 48:801–808.

De Santo LS, Romano G, Galdieri N, Buonocore M, BanconeC, De Simone V, Della Corte A, Nappi G: RIFLE criteria foracute kidney injury in valvular surgery. J Heart Valve Dis2010; 19:139 – 47; discussion 148

Surgenor SD, Kramer RS, Olmstead EM, Ross CS, Sellke FW, LikoskyDS, Marrin CA, Helm RE Jr, Leavitt BJ, Morton JR, CharlesworthDC, Clough RA, Hernandez F, Frumiento C, Benak A, DioData C,

O’Connor GT, Northern New England Cardiovascular Disease Study Group: The association of perioperative red blood cell transfusions and decreased long-term survival after cardiac surgery. AnesthAnalg 2009; 108:1741–6

Yaziciolu L, Eryilmaz S, Sirlak M, Inan MB, Aral AR, Eren NT, Kaya B, Akalin H: Recombinant human erythropoietin administration in cardiac surgery. J ThoracCardiovascSurg 2001; 122:741–5

Lippi G, Franchini M, Favaloro EJ: Thrombotic complications of erythropoiesis-stimulating agents. SeminThrombHemost 2010; 36:537– 49

Sowade O, Warnke H, Scigalla P, Sowade B, Franke W, Messinger D, Gross J: Avoidance of allogeneic blood transfusions by treatment with epoetin beta (recombinant human erythropoietin) in patients undergoing open-heart surgery. Blood 1997; 89:411– 8


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.