تأثیر طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء قلبی ریوی بر مهارتهای غیرتکنیکی دانشجویان پرستاری و هوشبری: یک مطالعه نیمه تجربی

محمد حسینی, محمد قادری, سیما حجازی, طوبا حسینی عزیزی, ویدا طیبی, جمیله رمضانی

چکیده


زمینه و هدف: مهارتهای غیر تکنیکی نقش مهمی در کاهش خطا های ناخواسته دارد و روشهای اندکی وجود دارند که بتوانند مهارتهای غیر تکنیکی را بهبود بخشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر طرح پاسخ هفت مرحله ای احیای قلبی ریوی بر مهارتهای غیر تکنیکی دانشجویان پرستاری و هوشبری می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه نیمه تجربی حاضر شامل 42 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری و هوشبری بود که به روش نمونه گیری طبقه ای بصورت اختصاص تصادفی به دو گروه مداخله یا طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء و گروه سنتی تقسیم شدند. کلیه شرکت کنندگان یک دوره مهارتهای تکنیکی احیاء قلبی- ریوی را گذراندند سپس در یک کارگاه 4 ساعته شرکت نمودند. آموزشها شامل روش معمول و طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء به ترتیب در گروههای سنتی و مداخله بود. داده ها با استفاده ابزار معیار ارزیابی تیم های اورژانسی(تیم) جمع آوری و به کمک SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره کلی عملکرد تیمی در گروه طرح پاسخ هفت مرحله ای(9.63 ± 35.08) نسبت به گروه سنتی ( 5.68 ± 23.46) معنی دار و بالاتر بود(0.002> p). بعلاوه مقایسه میانگین نمرات مهارتهای غیر تکنیکی در دو گروه سنتی و طرح پاسخ هفت مرحله ای شامل سه طبقه مهارتهای رهبری (0.001>p)، کار تیمی (0.002>p) و مدیریت وظایف (P<0.024) نشان داد که بین این مهارتها تفاوت معنی داری وجود داشته بطوری که میانگین نمرات در گروه طرح پاسخ مرحله ای نسبت به گروه سنتی بالاتر بود. بعلاوه نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو گروه در تعدادی از زیر طبقه های کار تیمی شامل کار کردن با همدیگر ،تسلط تیمی و روحیه تیم به ترتیب وجود نداشت( p<0.187, p<0.310 ,p<0.292)
نتیجه گیری: طرح پاسخ هفت مرحله ای به عنوان یک الگوی کار تیمی و رهبری، می تواند مهارتهای غیر تکنیکی احیاء را ارتقاء دهد. بنابراین پیشنهاد می شود از الگوی طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء در آموزش مهارتهای غیر تکنیکی احیاء در محیط های شبیه سازی و واقعی احیاء در بیمارستان ها استفاده شود.

موضوع


احیای قلبی ریوی، کار تیمی، رهبری، آموزش شبیه سازی، مهارتهای غیر تکنیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


References:

Walker S, Brett S, McKay A, Lambden S, Vincent C, Sevdalis N. Observational Skill-based Clinical Assessment tool for Resuscitation (OSCAR): development and validation. Resuscitation. 2011;82(7):835-44.

Andersen PO, Jensen MK, Lippert A, ?stergaard D. Identifying non-technical skills and barriers for improvement of teamwork in cardiac arrest teams. Resuscitation. 2010;81(6):695-702.

Cheng A, Overly F, Kessler D, Nadkarni VM, Lin Y, Doan Q, et al. Perception of CPR quality: Influence of CPR feedback, Just-in-Time CPR training and provider role. Resuscitation. 2015;87:44-50.

Fernandez Castelao E, Boos M, Ringer C, Eich C, Russo SG. Effect of CRM team leader training on team performance and leadership behavior in simulated cardiac arrest scenarios: a prospective, randomized, controlled study. BMC medical education. 2015;15:116.

McKay A, Walker ST, Brett SJ, Vincent C, Sevdalis N. Team performance in resuscitation teams: comparison and critique of two recently developed scoring tools. Resuscitation. 2012;83(12):1478-83.

Fernandez Castelao E, Russo SG, Riethmuller M, Boos M. Effects of team coordination during cardiopulmonary resuscitation: a systematic review of the literature. J Crit Care. 2013;28(4):504-21.

Wang C, Huang CC, Lin SJ, Chen JW. Using multimedia tools and high-fidelity simulations to improve medical students' resuscitation performance: an observational study. BMJ Open. 2016;6(9):e012195.

Cooper SJ, Cant RP. Measuring non-technical skills of medical emergency teams: An update on the validity and reliability of the Team Emergency Assessment Measure (TEAM). Resuscitation. 2014;85(1):31-3.

Cooper S, Cant R, Connell C, Sims L, Porter JE, Symmons M, et al. Measuring teamwork performance: Validity testing of the Team Emergency Assessment Measure (TEAM) with clinical resuscitation teams. Resuscitation. 2016;101:97-101.

Khademian Z, Pishgar Z, Torabizadeh C. Effect of Training on the Attitude and Knowledge of Teamwork Among Anesthesia and Operating Room Nursing Students: A Quasi-Experimental Study. Shiraz E-Med J. 2018;19(4):e61079.

Rezapour F. Comprehensive Guide of CPR. 2th ed. Tehran: Jameehnegar 2012. p. 123-30.

Buckler D. HeartRescue Project - High Performance CPR 2016 [cited 2016 28/12]. Available from: https://www.med.upenn.edu/resuscitation/heartrescue/highperformancecpr.html.

Ghaderi M, hosseini m, azizi th, tayebi v. Congress of Hospital emergencies Mazandaran2016 [Available from: http://emz.mazums.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=10&sid=1&slc_lang=en.

Heydari A, Hosseini M. Concept Analysis of Non-Technical Skills in Cardiopulmonary resuscitation. Iranian Journal of Anesthesiology and Critical Care. 2018;2(1):51-61.

Edelson DP, Litzinger B, Arora V, Walsh D, Kim S, Lauderdale DS, et al. Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Archives of internal medicine. 2008;168(10):1063-9.

Cooper S, Cant R, Porter J, Sellick K, Somers G, Kinsman L, et al. Rating medical emergency teamwork performance: development of the Team Emergency Assessment Measure (TEAM). Resuscitation. 2010;81(4):446-52.

Garbee D, Paige J, S. Bonanno L, V. Rusnak V, Barrier K, Kozmenko L, et al. Effectiveness of teamwork and communication education using an interprofessional high- fidelity human patient simulation critical care code2012.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.