بررسي فراوانی بیداری و عوامل مؤثر بر آن در حين عمل جراحي بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان بعثت همدان در سال 1395 قرار گرفته اند

محمود رضایی, سیدمحمد ذوالحواریه, علیرضا سلیمی, محمدعلی سیف ربیعی, کاظم صفی آریان

چکیده


آگاهی حین بیهوشی یکی از عوارض بیهوشی عمومی است و به حالتی اشاره دارد که در طول یک دوره بیهوشی عمومی، مغز بوسیله یک محرک بیدار و تجربیات آن در حافظه آشکار ذخیره می¬شود که ممکن است پس از خاتمه بیهوشی مواردی را بخاطر بیاورند. گاهی تجربیات بصورت درک درد بوده که به دلیل استفاده از شل کننده های عضلانی بیمار قادر به نشان دادن عکس العمل نمی باشد و به دلیل احساس ضعف و درماندگی ممکن است در آینده با مشکلات جدی روانی مواجه شود. با توجه به اهمیت مراقبت و حفظ عمق بیهوشی، این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز بیداری و بخاطر آوردن حین بیهوشی عمومی انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۴۰۰ بیمار که در سال ۱۳۹۵ در بیمارستان بعثت جهت اعمال جراحی مختلف مراجعه نموده بودند تحت بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که قبلا توسط پژوهشگران دیگر جهت تحقیق در این موضوع استفاده شده است. بیماران پس از ۲۴ تا ۳۶ ساعت پس از ریکاوری ویزیت شده و در مورد تجربه های پیش و پس از عمل و حین عمل مورد مصاحبه قرار گرفتند و در فرم هر بیمار ثبت گردید.
یافته ها: اطلاعات بدست آمده نشان داد که از بین ۴۰۰ بیمار، ۲۴۹ نفر مرد (۶۲.۳٪) و ۱۵۱ نفر زن (۳۷.۷٪) بودند. جهت القای بیهوشی بیماران، در ۷۱.۸٪ بیماران از پروپوفل، ۲۷.۳٪ تیوپنتال سدیم و ۰.۹٪ از کتامین استفاده شده بود. در ۸۷.۸٪ از بیهوشی ها از بنزودیازپین ها به عنوان پیش داروی بیهوشی استفاده شده بود. ۱۰ مورد (۲.۵٪) از بیماران به مواردی اشاره نمودند که دال بر آگاهی حین بیهوشی بوده است. تنها ارتباط معنادار در این مطالعه، ‌عدم استفاده از بنزودیازپین ها و بیداری حین بیهوشی بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه خطر بیداری حین بیهوشی با عدم استفاده از بنزودیازپین ها به عنوان داروهای پیش بیهوشی افزایش پیدا می کند،‌ تا حد امکان از این دارو ها در بیهوشی های عمومی استفاده شوند. همچینین شیوع آگاهی حین بیهوشی در کشور ما نسبت به سایر کشورها بالاتر است.

موضوع


عوارض بعد از عمل، بیداری حین عمل

تمام متن:

PDF

مراجع


Kotsovolis G, Komninos G. Awareness during anesthesia: how sure can we be that the patient is sleeping indeed? Hippokratia. 2009;13(2):83.

Nunes RR, Porto VC, Miranda VT, Andrade NQd, Carneiro LMM. Risk factor for intraoperative awareness. Revista brasileira de anestesiologia. 2012;62(3):369-74.

Ghoneim M, Block RI. Learning and consciousness during general anesthesia. 1992.

Ghoneim MM, Block RI, Haffarnan M, Mathews MJ. Awareness during anesthesia: risk factors, causes and sequelae: a review of reported cases in the literature. Anesthesia & Analgesia. 2009;108(2):527-35.

Aitkenhead A. Awareness during anaesthesia: what should the patient be told? Anaesthesia. 1990;45(5):351-2.

Domino KB, Posner KL, Caplan RA, Cheney FW. Awareness during Anesthesia A Closed Claims Analysis. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 1999;90(4):1053-61.

Shahi S, Foruzesh Fard M, Sadeghi M, Shoeibi G. The incidence of awareness during general anesthesia. Anesthesiology and Pain. 2013;4(1):47-54.

Ghoneim MM, Weiskopf RB. Awareness during anesthesia. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2000;92(2):597-.

Sebel PS, Bowdle TA, Ghoneim MM, Rampil IJ, Padilla RE, Gan TJ, et al. The incidence of awareness during anesthesia: a multicenter United States study. Anesthesia & Analgesia. 2004;99(3):833-9.

Hardman JG, Aitkenhead AR. Awareness during anaesthesia. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain. 2005;5(6):183-6.

Phillips AA, McLean RE, Devitt JH, Harrington EM. Recall of intraoperative events after general anaesthesia and cardiopulmonary bypass. Canadian journal of anaesthesia. 1993;40(10):922.

Dahaba AA. Different conditions that could result in the bispectral index indicating an incorrect hypnotic state. Anesthesia & Analgesia. 2005;101(3):765-73.

Myles P, Leslie K, McNeil J, Forbes A, Chan M, Group B-AT. Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia: the B-Aware randomised controlled trial. The lancet. 2004;363(9423):1757-63.

احمدرضا ت, زهرا ق, فرید ز, فاطمه ج. بررسی شیوع بازگویی از حوادث حین بیهوشی عمومی در بیماران جراحی قلب باز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران. 1389(72):39-46.

Liu W, Thorp T, Graham S, Aitkenhead A. Incidence of awareness with recall during general anaesthesia. Anaesthesia. 1991;46(6):435-7.

REZANEZHADI JB, Farzan B. INCIDENCE OF AWARENESS WITH RECALL DURING GENERAL ANESTHESIA. 2007.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.