آرام سازی اطفال برای انجام روش های تشخیصی غیر تهاجمی مقایسه ای بین میدازولام کتامین کلرال هیدرات

سید سجاد رضوی, فرهاد صفری, مینوش دیانت, کامران متقی, مجید گلستانی عراقی

چکیده


چکیده

زمینه و هدف: آرام‌سازی اطفال برای انجام کارهای تشخیصی ضروری بوده ولی هنوز پروتکل استاندارد و داروی دقیقی در این زمینه معرفی نشده است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی سه داروی میدازولام، کتامین و کلرال هیدرات خوراکی اجرا شده است.

 

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور 60 کودک کاندید سی تی اسکن تشخیصی و یا ادیومتری به صورت تصادفی در 3 گروه میدازولام 5/0 میلی‌گرم / کیلوگرم،کتامین 5 میلی‌گرم / کیلوگرم و کلرال هیدرات 50 میلی‌گرم / کیلوگرم خوراکی قرارگرفتند. وضعیت جداشدن کودک از والدین، نمره آرام‌بخشی و نمره اضطراب کودک هر 5 دقیقه و میزان حرکت کودک حین انجام روش تشخیصی در دقایق صفر، 15 و 30 اندازه‌گیری وبین سه گروه مقایسه شد.

 

یافته‌ها: میانگین نمره جدایی از والدین گروه کلرال هیدرات به صورت معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر (000/0=p) و گروه کتامین کمتر از گروه میدازولام بود(001/0=p). میانگین زمان جدایی در گروه میدازولام (156/6±00/27) به صورت معناداری از گروه کلرال هیدرات (375/4 ±75/16) و کتامین (130/5 ±26/20) بیشتر بود ولی این دو گروه تفاوت معناداری با هم نداشتند. میانگین نمره آرام‌بخشی گروه کلرال هیدرات به صورت معناداری کمتر از دو دیگر (000/0=p) و گروه کتامین کمتر از میدازولام بود (000/0=p). میانگین نمره اضطراب در گروه کلرال هیدرات به صورت معناداری کمتر از دو گروه دیگر بود (000/0=p) ولی تفاوت آماری معناداری بین دو گروه کتامین و میدازولام وجود نداشت (734/0=p). میانگین نمره حرکت در گروه کلرال هیدرات به صورت معناداری کمتر از دو گروه دیگر بود (000/0=p) ولی تفاوتی بین دو گروه کتامین و میدازولام وجود نداشت (00/1=p). زمان بیدارشدن و ترخیص در سه گروه تفاوت معناداری نداشت (659/0=p).

 

 نتیجه‌گیری: سه داروی میدازولام، کتامین و کلرال هیدرات در آرام‌سازی اطفال موفق و ایمن بوده و میدازولام با بهترین اثر ضد اضطرابی سبب جدایی آسان‌تر طفل از والدین شد.

 

گل‌واژگان: میدازولام، کلرال هیدرات، کتامین، آرام‌سازی و بی‌دردی کودک، اثر ضد اضطرابی.

تمام متن:

PDF

مراجع


Webb MD, Moore PA. Sedation for pediatric dental patients. Dent Clin North Am 2002; 46: 803-814.

McDonald DR, Avery D. Pediatric Dentistry for the child and adolescent. 8th ed. St. Louis: Mosby; 2005. P.287-290-292-298-302-309.

Cote CJ, Karl HW, Notterman DA, et al. Adverse sedation events in pediatrics: analysis of medications used for sedation. Pediatrics 2000; 106(4):633-44.

Fallah R, Fadavi N, Behdad Sh, et al. Efficacy of Chloral Hydrate-Hydroxyzine and Chloral Hydrate- Midazolam in Pediatric Magnetic Resonance Imaging Sedation. Iran J Child Neurol. 2014; 8(2):11-17.

Lightdale JR, Mitchell PD, Fredette ME, et al. A Pilot Study of Ketamine versus Midazolam/Fentanyl Sedation in Children Undergoing GI Endoscopy. Int J Pediatr. 2011:623710.

Prabu RK, Kumaran SS. A comparison of midazolam and ketamine plus midazolam combination as an oral premedication in pediatric patients. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 2014; 3(35): 9354-9365.

Ashrafi MR, Azizi Malamiri R, Zamani GR, et al. Sleep Inducing for EEG Recording in Children: A Comparison between Oral Midazolam and Chloral Hydrate. Iran J Child Neurol. 2013; 7(1):15-19.

Slifer KJ, Avis KT, Frutchey RA. Behavioral intervention to increase compliance with electroencephalographic procedures in children with developmental disabilities. Epilepsy Behav 2008; 13(1):189-95.

Hamid M, Ahmed Khan M, Khatri A, et al. Effectiveness of premedication at the time of separation from parent and mask induction in pediatric patients coming for congenital heart disease surgery. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2012; 22 (5): 280-284.

Hijazi OM, Ahmed AE, Anazi JA, et al. Chloral hydrate versus midazolam as sedative agents for diagnostic procedures in children. Saudi Med J. 2014; 35(2):123-31.

Layangool T, Sangtawesin C, Kirawittaya T, et al. A comparison of oral chloral hydrate and sublingual midazolam sedation for echocardiogram in children. J Med Assoc Thai. 2008; 91(3):S45-52

Remadevi R, Ezhilarasu P, Chandrasekar L, et al. Comparison of Midazolam and Ketamine as Oral premedicants in pediatric patients. The Internet Journal of Anesthesiology. 2008; 21(2).

Damle SG, Gandhi M, Laheri V. Comparison of oral ketamine and oral midazolam as sedative agents in pediatric dentistry. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2008;26:97-101

Fávero ML, Ponce FA, Pio MR, et al. Chloral hydrate to study auditory brainstem response. Braz J Otorhinolaryngol 2010; 76(4):433-6. [Article in English, Portuguese].

Heistein LC, Ramaciotti C, Scott WA, et al. Chloral hydrate sedation for pediatric echocardiography: physiologic responses, adverse events, and risk factors. Pediatrics. 2006; 117(3):e434-41.

Nordt SP, Rangan C, Hardmaslani M, et al. Pediatric chloral hydrate poisonings and death following outpatient procedural sedation. J Med Toxicol. 2014; 10(2):219-22.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.