بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

محمد قادری, سید مرتضی موسوی جاجرمی, مهدی حارث آبادی, مهدی بخش آبادی, پریسا فیضی, صبا مجلسی

چکیده


زمینه:
سوء مصرف مواد یک پدیده شایع و رو به افزایش در سراسر دنیاست که به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه بشری را مورد تهاجم قرار داده و عوامل متعددی سبب می شود تا شخص دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد.
مواد و روشها:
این مطالعه توصیفی در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهر بجنورد انجام شد. تعداد 169 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در پژوهش شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که توسط مجریان و با بررسی مطالعات موجود تدوین گردید. پرسشنامه حاضر شامل اطلاعات جمعیت شناسی و اطلاعات مربوط مصرف مواد شامل سیگار، قلیان، الکل و مواد مخدر بود. اطلاعات مربوط به سوء مصرف مواد با 23 متغیر شامل مصرف مواد طی یکسال و یکماه گذشته، سن اولین شروع مصرف، مکان و زمان و افرادی که با آنان مصرف می نموده اند، جمع آوری شده و با استفاده از SPSS 20 به کمک آمار توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
میانگین سنی دانشجویان 03/2± 08/21 بود. %5/62 دانشجویان را خانم ها تشکیل می دادند. میانگین معدل دانشجویان 45/1± 43/16 بود. شیوع سوء مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر به ترتیب برابر با %4/8، %9/18، %7/7 و %6/3 بود. میانگین سنی سوء مصرف مواد در دانشجویان 57/2 ± 15/17 سال بود. اغلب دانشجویان با دوستان غیر دانشگاهی سوء مصرف قلیان(5%/18)، مشروبات الکلی(4%/2) و مواد مخدر(4%/2) داشتند. سوء مصرف قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر بیشتر در اوقات فراغت صورت می گرفت و به ترتیب برابر با ( %4/12)، (%8/1) و (%7/4) بود. بیشترین مکان سوء مصرف مواد در مورد سیگار، قلیان و مواد مخدر پارک ها و فضای سبز و برای مشروبات الکلی منازل مجردی و خانوادگی بود.
بحث و نتیجه گیری:
بیشترین سوء مصرف در بین دانشجویان مربوط به کشیدن قلیان بود. سوء مصرف مواد اغلب بصورت گروهی و با دوستان غیر دانشگاهی، در فضای سبز و پارک ها و در اوقات فراغت انجام می شد. پیشنهاد می شود به منظور کاهش شیوع سوء مصرف مواد، دوره های آموزشی تخصصی بیشتری برای افزایش آگاهی و درک دانشجویان در مورد عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد برگزار گردد. بعلاوه توصیه مطالعات بیشتر به منظور شناسایی هرچه دقیقتر عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد انجام شود.

موضوع


سوء مصرف مواد، دانشجویان، عوامل زمینه ساز

تمام متن:

PDF

مراجع


Dehghani K, Zare A, Dehghani H, Sedghi H, Poormovahed Z. Drug Abuse Prevalence and Risk Factors in Students of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. JSSU. 2010; 18 (3):164-169

URL: http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1087-fa.html .[Persian].

Ahmadi M, Soltani T, Behboodi M. Prevalence of Drug Use among Students of Hamadan Universities. Quarterly Journal of Hamedan Police Science. 1393; 1(2): 97-116 http://hamedan.jrl.police.ir/article_ 17211.html. [Persian].

Rahimi Mooghar A, yoonesian M, Sahimi Iazadian E. A Review Study on the Status of Substance Use among Iranian Students. Payesh Health Monit. 1385; 5(2): 83-104. http://payeshjournal.ir/browse. Php? a_id=743&Sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1. [Persian].

Ansari H, Ansari-Moghaddam A, Mohammadi M. Prevalence of Substance Abuse and Associated Factors in Hookah Users. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26 (136):73-84URL: http://jmums .mazums.ac.ir/article-1-7489-fa.html. [Persian].

Ramazani T, Govari F, MohammadAlizadeh S, Riani M, Bahrampoor MR. Cigarette smoking Prevalence and causes among students of Kerman universities. J Qual Res Health Sci. 2010; 10 (1):1-6. URL: http://jqr.kmu.ac.ir/article-1-10-fa.html. [Persian].

Nazemi S, Cahman R, Davardoost N, Prevalence and Reasons of Inclination towards Smoking among University Students. Knowledge & Health 2012; 7(3):107-111. http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site /article/view/128. [Persian].

RezaKhani mogaddam H, Shojaezadah D, Sadeghi R, Pahlevanzadah B, Shakouri Moghaddam R,Fatehi V. Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011. TB. 2013; 11 (4):103-113.URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-362-en.html. [Persian].

Fathi S, Fadavi J, an Analysis of Social Injuries of Youth during 1378-87 and Its Factors. Quarterly of Sociological Studies of Youth, 1391; 3(8): 121-144. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 1292208 . [Persian].

Hajfiroozabadi M, Amiri S, Bahrami Babaheydari T, Khoshkesht S. Prevalence of Tendency to Substance Abuse Among Medical University Students and Its Relationship with Identity Styles. aumj. 2017; 6 (1):60-65. URL: http://aums.abzums.ac.ir/article-1-519-fa.html. [Persian].

Shamsipour M, Korani Bahador R, Mohammadpoorasl A, Mansouri A. Smoking Prevalence and Associated Factors to Quit among Tabriz Dormitory University Medical Students, Tabriz, Iran. Qom Univ Med Sci J. 2012; 6 (1) :75-82. URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-101-fa.html. [Persian].

Majidpour A, Hamidzadeh Arbaby Y, Abbasgholizadeh N, Salehy E. Prevalence and Causes of Tendency to Cigarette Smoking among Students in Ardabil University of Medical Sciences. J Ardabil Univ Med Sci. 2005; 5 (3) :266-270. URL: http://jarums.arums.ac.ir/article-1-591-fa.html. [Persian].

Kasiri H, Rafiee A, Haghighizadeh MH, Kazemzadeh N. Epidemiology of cigarette smoking among male students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Jundishapur Scientific and Research Journal. 1390 ;2(2) 75-84.

Momen-nasab M, Najafi S S, Kaveh M H, Ahmad Pour F. Prevalence of risky health behaviors among the students of Khorramabad universities. yafte. 2007; 8 (2) :23-29.URL: http://yafte.lums.ac.ir/ articl-1-1009-fa.html. [Persian].

Bagheri Nesami M, Sabourian Jouybari S, Mirani H, Alizadeh M. Relationship between High-risk Behaviors and Academic Achievement and its Associated Factors among Students of Nursing and Midwifery. Tabari Biomed Stu Res J. 2015; 1 (2) :20-30. URL: http://tbsrj.mazums.ac.ir/article-1-3477-en.html. [Persian].

Amanda Chidiac, Hani Tamim, Mohamad Kanso, and Arafat Tfayli. Smoking among Lebanese medical students: Prevalence and attitudes. Ann Thorac Med. 2016 Jul-Sep; 11(3): 183–190.

Trotter, J. The Prevalence of Smoking in Nursing Students. Undergraduate Honors Theses. East Tennessee State University. (2014)Paper 240.

M. Jawad, J. Abass, A. Hariri, K. G. Rajasooriar, H. Salmasi,C, Millett, F. L. Hamilton. Waterpipe smoking: prevalence and attitudes among medical students in London. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2013; 17(1):137–140. http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.12.0175.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.