مقایسه تأثیر انفیلتراسیون زیر جلدی بوپیواکایین و کتامین زیر جلدی رقیق شده بر درد و عوارض دارویی پس از سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی

مسعود خوشبین, معصومه برخورداری, فهیمه دهقان دهنوی

چکیده


مقدمه و هدف: بی دردی مناسب بعد از سزارین کمک میکند تا مادران احساس راحتی بیشتری نمایند و موجب افزایش تحرک و توانایی مادر در مراقبت بهتر از نوزاد می گردد. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر انفیلتراسیون زیر جلدی بوپیواکایین و کتامین زیر جلدی رقیق شده بر کاهش درد پس از سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی می باشد.
روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت تصادفی دو سو کور طراحی گردید. 60 نفر از مادرانی که کاندید سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی بودند، وارد شدند.30 نفر به طور تصادفی تحت تزریق زیر جلدی 4 سی سی بوپیواکائین 5/. درصد که تا حجم 10سی سی رقیق شده بود و 30 نفر تحت تزریق زیر جلدی 50 میلی گرم کتامین که تا حجم 10سی سی رقیق شده بود در محل برش جراحی در پایان عمل سزارین قرار گرفتند. میزان درد بیمار 1و6و12 ساعت بعد از عمل ،در دو گروه توسط VAS بررسی و مقایسه شد. در صورت بروز VAS بیشتر یا مساوی 5 شیاف دیکلوفناک100 و در صورت عدم پاسخ پتدین وریدی 50 میلی گرم تجویز شد. ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺷـﻴﺎف و دوز ﻣﺨـﺪر ﻣـﺼﺮﻓﻲ شمرده شد و در پرسش نامه از پیش تعیین شده ثبت گردید. همچنین ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻮع ، اﺳﺘﻔﺮاغ ،هذیان ،لرز و سرگیجه نیز ثبت گردید.اطلاعات گرد آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین VAS در 1 و 6 و 12 ساعت بعد از عمل به طور معناداری در گروه کتامین نسبت به بوپیواکائین کمتر بود. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات VAS بیماران در طی 12 ساعت اول در ﮔﺮوه ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ 69/.±00/1 و درﮔﺮوه بوپیواکائین 18/1 ± 03/2 ﺑﺪﺳﺖ آمد که با P-value=./000 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. میانگین مدت بی دردی در گروه دریافت کننده کتامین رقیق شده به صورت کاملا معناداری بیشتر از گروه دریافت کننده بوپیواکائین رقیق شده بود.میانگین دوز شیاف دیکلوفناک در دو گروه بوپیواکائین و کتامین به ترتیب 91/. ±83/2 و76/.±20/2 بدست آمد که با p-value=./0005 معنی دار بود. میزان مصرف داروی مسکن در گروه گیرنده کتامین کمتر از گروه دریافت کننده بوپیواکائین بود. عوارض جانبی در دو گروه شامل ﺗﻬﻮع ، اﺳﺘﻔﺮاغ ،هذیان ،لرز و سرگیجه ارتباط معناداری در 12 ساعت اول در دو گروه یافت نشد.
نتیجه گیری: داروی کتامین موجب کاهش درد در یک، شش و دوازده ساعت بعد از عمل میشود .عارضه تهوع ،استفراغ ،سرگیجه ،هذیان و لرز در دو گروه یکسان است .لذا تزریق زیر جلدی کتامین رقیق شده در جراحی های سزارین الکتیو توصیه میشود.
واژگان کلیدی:سزارین،بوپیواکائین زیر جلدی ،کتامین زیر جلدی، بی دردی

موضوع


subcutaneous infiltration of bupivacaine ;diluted subcutaneous ketamine pain after cesarean section

تمام متن:

PDF

مراجع


Sen S, Ozmert G, Aydin O, Baran N, Calıskan E. The persisting analgesic effect of low-dose intravenous ketamine after spinal anaesthesia for caesarean section. European journal of anaesthesiology. 2005;22(7):518-23.

Abdel-Aleem H, Alhusaini T, Abdel-Aleem M, Menoufy M, Gülmezoglu A. Effectiveness of tranexamic acid on blood loss in patients undergoing elective cesarean section: randomized clinical trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2013;26(17):1705-9.

Burbos N, Morris E. Applying the world health organization surgical safety checklist to obstetrics and gynaecology. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine. 2011;21(1):24-6.

Clark SL, Belfort MA, Dildy GA, Herbst MA, Meyers JA, Hankins GD. Maternal death in the 21st century: causes, prevention, and relationship to cesarean delivery. American journal of obstetrics and gynecology. 2008;199(1):36. e1-. e5.

Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain: Visual analog scale for pain (vas pain), numeric rating scale for pain (nrs pain), mcgill pain questionnaire (mpq), short‐form mcgill pain questionnaire (sf‐mpq), chronic pain grade scale (cpgs), short form‐36 bodily pain scale (sf‐36 bps), and measure of intermittent and constant osteoarthritis pain (icoap). Arthritis care & research. 2011;63(S11):S240-S52.

Mendelson G, Selwood TS. Measurement of chronic pain: A correlation study of verbal and nonverbal scales. Journal of behavioral assessment. 1981;3(4):263-9.

Vickers ER, Cousins MJ, Woodhouse A. Pain description and severity of chronic orofacial pain conditions. Australian dental journal. 1998;43(6):403-9.

Amin MR. Correlation between visual analogue scale and short form of McGill questionnaire in patients with chronic low back pain. Qom University of Medical Sciences Journal. 2012;6(1).

El Mourad MB, Amer AF. Effects of adding dexamethasone or ketamine to bupivacaine for ultrasound-guided thoracic paravertebral block in patients undergoing modified radical mastectomy: A prospective randomized controlled study. Indian journal of anaesthesia. 2018;62(4):285.

Ye F, Wu Y, Zhou C. Effect of intravenous ketamine for postoperative analgesia in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: a meta-analysis. Medicine. 2017;96(51).

Khezri MB, Ghasemi J, Mohammadi N. Evaluation of the analgesic effect of ketamine as an additive to intrathecal bupivacaine in patients undergoing cesarean section. Acta Anaesthesiologica Taiwanica. 2013;51(4):155-60.

Kazemeini A, Rahimi M, Fazeli MS, Mirjafari SA, Ghaderi H, Fani K, et al. The effect of local injections of bupivacaine plus ketamine, bupivacaine alone, and placebo on reducing postoperative anal fistula pain: a randomized clinical trial. The Scientific World Journal. 2014;2014.

Manouchehrian N, Behboodi S. The Effect of Subcutaneous Ketamine Infiltration on Postoperative Pain in Elective Cesarean Section under Spinal Anesthesia. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2015;21(4):286-93.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.