مقایسه اثر آرامبخشی دو ترکیب دارویی میدازولام-فنتانیل با میدازولام-پروپوفل در بیماران کاندید اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در سال 97-1396

سکینه شیخ, مازیار محجوبی فرد, منیژه خلیلی, علیرضا بحشی پور کشکویه, علیرضا داشی پور

چکیده


زمینه و هدف: آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی روشی‌است که به طور گسترده برای تشخیص و درمان بیماری های این ناحیه استفاده می‌شود. با این حال این روش سبب درد، ناراحتی و اضطراب قابل توجهی می شود. آرام بخشی بیماران با استفاده از روش های متفاوت آرام بخشی برای کاهش این عوارض امری ضروری است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر آرامبخشی دو ترکیب دارویی میدازولام-فنتانیل با میدازولام-پروپوفل در بیماران کاندید اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش می باشد.
روش بررسی: این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی و بر روی 147 بیمار در محدوده سنی 70-20 سال کاندید اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان طی سال های 97-96 انجام گردید. بیماران به طور تصادفی در دو گروه، بصورتی که 70 نفر در گروه میدازولام-فنتانیل(F) و 77 نفر در گروه میدازولام-پروپوفل(P) قرار گرفتند. سپس گروهF میدازولام mcg/kg 15 و فنتانیل mcg/kg 15/0 و گروه P میدازولام mcg/kg 15 و پروپوفولmg/kg 1 به صورت وریدی دریافت کردند. سپس علائم حیاتی بیماران و نمره آرامبخشی و میزان رضایت بیمار از بیهوشی در بیماران ثبت شد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون های کای اسکویر و من ویتنی انجام شد. سطح معنی داری بصورت 05/0P-Value < در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی آرام بخشی عمیق تر به همراه رضایت از بیهوشی بالاتر در گروه دریافت کننده میدازولام-پروپوفول به صورت معناداری بیشتر از گروه دریافت کننده میدازولام-فنتانیل بود اما از طرفی فراوانی آپنه در گروه میدازولام-پروپوفول بیشتر از گروه دیگر بود.
نتیجه گیری: با توجه به شایع بودن آندوسکوپی در ایران و نیاز به روش آرام بخشی مطمئن برای بیماران با کارایی بالاتر، پیشنهاد می شود که ترکیب میدازولام-پروپوفول برای آرام بخشی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. با اینحال در بیماران دارای پیش آگهی نامطلوب علی الخصوص آپنه، استفاده از این روش آرام بخشی پیشنهاد نمی شود..

موضوع


میدازولام، فنتانیل؛ پروپوفل؛ آرام بخشی؛ آندوسکوپی؛ آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

تمام متن:

PDF

مراجع


Ferreira AO, Cravo M. Sedation in gastrointestinal endoscopy: Where are we at in. 2015. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4325306/

Benson AA, Cohen LB, Waye JD, Akhavan A, Aisenberg J. Endoscopic sedation in developing and developed countries. Gut and liver. 2008;2(2):105. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871584/

Cohen LB, Wecsler JS, Gaetano JN, Benson AA, Miller KM, Durkalski V, et al. Endoscopic sedation in the United States: results from a nationwide survey. The American journal of gastroenterology. 2006;101(5):967. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16573781

Thomson A, Andrew G, Jones DB. Optimal sedation for gastrointestinal endoscopy: review and recommendations. Journal of gastroenterology and hepatology. 2010;25(3):469-78. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1440-1746.2009.06174.x

Riphaus A, Rabofski M, Wehrmann T. Endoscopic sedation and monitoring practice in Germany: results from the first nationwide survey. Zeitschrift fur Gastroenterologie. 2010;48(03):392-7. URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0028-1109765

Heuss LT, Peter S. Propofol Use by Gastroenterologists—the European Experience. Gastrointestinal endoscopy clinics of North America. 2008;18(4):727-38. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052515708000585

Meining A, Semmler V, Kassem AM, Sander R, Frankenberger U, Burzin M, et al. The effect of sedation on the quality of upper gastrointestinal endoscopy: an investigator-blinded, randomized study comparing propofol with midazolam. Endoscopy. 2007;39(04):345-9. URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-2006-945195

Sipe BW, Rex DK, Latinovich D, Overley C, Kinser K, Bratcher L, et al. Propofol versus midazolam/meperidine for outpatient colonoscopy: administration by nurses supervised by endoscopists. Gastrointestinal endoscopy. 2002;55(7):815-25. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016510702792171

Gross JB, Bailey PL, Connis RT, Coté CJ, Davis FG, Epstein BS, et al. American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non-Anesthesiologists. Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists. Anesthesiology. 2002;96(4):1004-17. URL:

Faigel DO, Baron TH, Goldstein JL, Hirota WK, Jacobson BC, Johanson JF, et al. Guidelines for the use of deep sedation and anesthesia for GI endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2002;56(5):613-7. URL: https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(02)70104-1/fulltext

Lichtenstein DR, Jagannath S, Baron TH, Anderson MA, Banerjee S, Dominitz JA, et al. RETRACTED: Sedation and anesthesia in GI endoscopy. Elsevier; 2008. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016510708020099

Dumonceau J-M, Riphaus A, Aparicio JR, Beilenhoff U, Knape JTA, Ortmann M, et al. European Society of Gastrointestinal Endoscopy, European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates, and the European Society of Anaesthesiology Guideline: non-anesthesiologist administration of propofol for GI endoscopy. Endoscopy. 2010;42(11):960-74. URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0030-1255728

Cohen LB, Ladas SD, Vargo JJ, Paspatis GA, Bjorkman DJ, Van der Linden P, et al. Sedation in digestive endoscopy: the Athens international position statements. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2010;32(3):425-42. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2036.2010.04352.x

Cohen LB. Patient monitoring during gastrointestinal endoscopy: why, when, and how? Gastrointestinal endoscopy clinics of North America. 2008;18(4):651-63. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052515708000664

Fanti L, Testoni PA. Sedation and analgesia in gastrointestinal endoscopy: What’s new? World journal of gastroenterology: WJG. 2010;16(20):2451. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2877173/

Waring JP, Baron TH, Hirota WK, Goldstein JL, Jacobson BC, Leighton JA, et al. Guidelines for conscious sedation and monitoring during gastrointestinal endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2003;58(3):317-22. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016510703000014

Tan G, Irwin MG. Recent advances in using propofol by non-anesthesiologists. F1000 medicine reports. 2010;2. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2998802/

Rex DK, Overley C, Kinser K, Coates M, Lee A, Goodwine BW, et al. Safety of propofol administered by registered nurses with gastroenterologist supervision in 2000 endoscopic cases. The American journal of gastroenterology. 2002;97(5):1159. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000292700204039X

Imagawa A, Fujiki S, Kawahara Y, Matsushita H, Ota S, Tomoda T, et al. Satisfaction with bispectral index monitoring of propofol-mediated sedation during endoscopic submucosal dissection: a prospective, randomized study. Endoscopy. 2008;40(11):905-9. URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-2008-1077641

Moses PL, Vargo JJ, Mitty RD, Pleskow DK, Walker JA, Rex DK. BIS values correlate with clinical sedation scores during midazolam/narcotic or propofol sedation for endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2004;59(5):P130.

Chen SC, Rex DK. Registered nurse‐administered propofol sedation for endoscopy. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2004;19(2):147-55. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.0269-2813.2004.01833.x

Dehkordi ME, Razavi SS, Momenzadeh S. A comparison between sedative effect of propofol-fentanyl and propofol-midazolam combinations in microlaryngeal surgeries. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR. 2012;11(1):287. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3813093/

Akcaboy ZN, Akcaboy EY, Albayrak D, Altinoren B, Dikmen B, Gogus N. Can remifentanil be a better choice than propofol for colonoscopy during monitored anesthesia care? Acta anaesthesiologica scandinavica. 2006;50(6):736-41. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1399-6576.2006.01047.x

Akbulut UE, Saylan S, Sengu B, Akcali GE, Erturk E, Cakir M. A comparison of sedation with midazolam–ketamine versus propofol–fentanyl during endoscopy in children: a randomized trial. European journal of gastroenterology & hepatology. 2017;29(1):112. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5134819/

Uzman S, Gurbulak B, Gurbulak EK, Donmez T, Hut A, Yildirim D. A comparison of propofol and midazolam/meperidine sedation in upper gastrointestinal endoscopy. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2016;11(3):178. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5095272/

Yatim FM, Ukm MA. Intravenous ketamine is as effective as midazolam/fentanyl for procedural sedation and analgesia in the emergency department. The Medical journal of Malaysia. 2011;66(3):231. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22111446

Andolfatto G, Abu-Laban RB, Zed PJ, Staniforth SM, Stackhouse S, Moadebi S, et al. Ketamine-propofol combination (ketofol) versus propofol alone for emergency department procedural sedation and analgesia: a randomized double-blind trial. Annals of emergency medicine.2012;59(6):504-12. URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196064412000510


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.