کنترل علایم روانی و درد و رنج در بیماران بدحال مبتلا به سرطان : مولفه های روانشناختی و مداخلات شناختی رفتاری

فاطمه سادات باطنی, رزا علی خانی

چکیده


امروزه سرطان به یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان تبدیل شده است که سالانه باعث مرگ و میر بالائی میشود. همچنین پیشرفت ها در زمینه پیشگیري، تشخیص و درمان بیشتر سرطانها را از مدل بیماري حاد به سمت مزمن،
تغییر داده است. مطالعات نشان میدهد که زندگی همراه با استرس و افسردگی با بقاء کمتر و مرگ و میربیشتر در بین انواع سرطان ها همراه است. همچنین عوامل روانی و اجتماعی ممکن است با شروع سرطان، پیشرفت آن و مرگ ومیر مرتبط باشد. هم تشخیص و هم درمان سرطان با فشارهاي روانی متعددي همراه است که باعث کاهش کیفیت زندگی شده وممکن است به اضطراب و افسردگی منجر شوند. گاهی عوارض روانی جانبی درمان مانند خشم،اضطراب یا نگرانی از عوارض جسمی درمان شدت بیشتر دارد و ناتوان کننده می شود. یکی از مسائل مهم در بیمار مبتلا به سرطان ، حس یأس و ناامیدي است که حتی میتواند قدرت مقابله فرد با بیماري کاهش دهند.
بنابراین تقویت تدابیر تطابق فرد اهمیت دارد. مکانیسم های تطابق فرد هم ادراك وی از شدت درد و هم توانایی او براي کنترل ، تحمل درد و انجام فعالیت هاي روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد. استفاده از تدابیر تطابق کارامد داراي نتایج مثبت و استفاده از تدابیر ناکارامد با افسردگی، درد و ناتوانی جسمی شدیدتر همراه است . بنابراین سلامت جسمانی بیماران مبتلا به سرطان تحت تأثیر سلامت روان آنان قرار می گیرد و ارتقاي سلامت روانی بیماران بر بهبود جسمی آنان تاثیر گذار است. با توجه به اینکه درتیم درمان بیماران مبتلا به ویژه بیماران بدحال و مراحل انتهایی ، تخصص های مختلف پزشکی باهم همکاری دارند و چه بسا بیشتراز روانپزشک با بیمار ملاقات دارند ، بنابراین آگاهی همه ی اعضای تیم درمان از شرایط روانی بیمار و چگونگی همدلی با وی میتواند نقش مهمی در بهبود سلامت وی داشته باشد

تمام متن:

PDF

مراجع


-Ferrando SJ,Levenson JL,Owen JA. Clinical manual of psychopharmacology in the medically ill.American psychiatric publishing,Inc.2010

American Cancer Society. Emotional aspects of breast cancer. Updated 01/15/16.

http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-afteremotional-aspects

Horne, D. and Watson, M. (2011). Cognitive behavioural therapies in cancer care.

In Handbook of Psychotherapy in cancer care. (Edited by Maggie Watson and

David Kissane), John Wiley& Sons, Inc

Kashani, F. L., Vaziri, S, Akbari, M. E., Mousavi, S. M., Smaeeli Far, N. (2014).

Effectiveness of four- factor psychotherapy in decreasing distress of women with

breast cancer. Procedia- social and behavioral science, 159, 214-218

Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (eds). Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry (10 th ed.), Chapter 27: Psychosomatic medicine, 2017

Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (eds). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry (11th ed.), Chapter 13:Psychosomatic medicine, 2015

وایت، کریگ ا. ) .(1390درمان شناختی- رفتاري براي بیماري هاي مزمن پزشکی )راهنماي عملی براي ارزیابی

و درمان(. ترجمه رضا مولودي و کتایون فتاحی. تهران، انتشارات ارجمند

شاه منصوری نازیلا ، ابعاد روانشناختی سرطان و مداخلات شناختی رفتاری برای بهبود سلامت روان و کنترل اضطراب و افسردگی این بیماران. 1396


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.