بررسی الگوی درخواست و مصرف خون در جراحی¬های انتخابی ارتوپدی،مغز و اعصاب و عمومی دربیمارستان شهید مدنی کرج در سال 1396

رضا علیزاده کاشانی, سواک حاتمیان, کوروش کبیر, نازنین نوریان, نادیا فتحی مادرسرایی

چکیده


سابقه و هدف :امروزه یکی از مهمترین مشکلات شایع درجراحیهای انتخابی درخواست بیش از حد خون میباشد .MSBOS برنامه ای است جهت بهبود نسبت درخواست به تجویز خون در جراحیهای انتخابی که در سالهای اخیر مورد توجه بسیار بوده است.
موادوروشها:بدین منظورطی یک مطالعه گذشته نگر تعداد 834 پرونده قابل دسترسی از بیماران بالای 18 سال که در سال 1396 در بیمارستان شهید مدنی کرج تحت 15 عمل جراحی انتخابی شامل: جراحی های انتخابی ارتوپدی( شکستگی فمور، هومروس، ساق، ساعد و تعویض مفصل زانو ) ، جراحی های انتخابی مغز و اعصاب (فیوژن مهره های کمر و گردن، تخلیه هماتوم ساب دورال مزمن و جراحی تومور مغزی ) و اعمال جراحی عمومی( رزکسیون آناستوموز روده، کله سیستکتومی باز، کله سیستکتومی لاپاراسکوپی، تیروئیدکتومی، برونکوسکوپی و گرافت پوستی در بیماران سوختگی) قرار گرفته بودند، بررسی گردید.و شاخصهای نسبت کراس مچ به تجویز خون(C/T ratio) ، احتمال تجویز خون (T%)، شاخص تجویز خون (TI)استخراج گردید.
یافته ها:نسبت کراس مچ به تجویز خون C/T ratio در کل اعمال جراحی ، برابر با 3.97 بوده است و تنها در جراحی های شکستگی فمور ، تخلیه هماتوم سابدورال مزمن ، جراحی تومور مغزی و گرافت پوستی در بیماران سوختگی این نسبت کمتر از 2.5 بوده است.که در این جراحی ها شاخص TI بالاتر از 0.5 و شاخص T% بالاتر از 30% بوده است.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این مطالعه و تحقیقات مشابه ، تهیه جداول (MSBOS)،به عنوان الگویی جهت درخواست خون می تواند به کاهش میزان درخواست کِرآس مَچ (CROSS MATCH)خون منجر شود.

موضوع


ترانسفوزیون خون ، الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی، نسبت کراس مچ به تجویز خون ، شاخص تجویز خون

تمام متن:

PDF

مراجع


Frank, S.M., et al., Reducing unnecessary preoperative blood orders and costs by implementing an updated institution-specific maximum surgical blood order schedule and a remote electronic blood release system. Anesthesiology, 2014. 121(3): p. 501-9.

Aryal, S., D. Shrestha, and B. Bharadwaj, Step towards Formulating a Maximum Surgical Blood Ordering Schedule in Obstetrics and Gynecology. Journal of Lumbini Medical College, 2016. 4: p. 99.

عنانی سراب, غ., م. اسدی فرد, and ب. مصباح زاده, بررسی وضعیت مصرف خون در بیمارستان آموزشی ولی عصر (عج) بیرجند. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند, 1394. 22(2): p. -.

خلیلی اعلم, خ., ع. زارع‌ میرزایی, and ا. جلیلوند, الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی (MSBOS) در اعمال جراحی انتخابی: مطالعه پژوهشی در بیمارستان فیروزگر. علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران), 1383. 11(44 (فوق العاده دو)): p. -.

Practice Guidelines for Perioperative Blood Management: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood Management*. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists, 2015. 122(2): p. 241-275.

Friedman, B.A., et al., The maximum surgical blood order schedule and surgical blood use in the United States. Transfusion, 1976. 16(4): p. 380-7.

Boral, L.I. and J.B. Henry, The type and screen: a safe alternative and supplement in selected surgical procedures. Transfusion, 1977. 17(2): p. 163-8.

Mead, J.H., C.D. Anthony, and M. Sattler, Hemotherapy in elective surgery: an incidence report, review of the literature, and alternatives for guideline appraisal. Am J Clin Pathol, 1980. 74(2): p. 223-7.

Vibhute, M., S.K. Kamath, and A. Shetty, Blood utilisation in elective general surgery cases: requirements, ordering and transfusion practices. J Postgrad Med, 2000. 46(1): p. 13-7.

D, C., et al., Blood Banking and Transfusion Medicine. 2007: p. 299.

Hashemi, S.M., S.H. Soleimanzadeh Mousavi, and Z. Tavakolikia, Determining Model for Maximum Blood Request(MSBOS) for Surgery: An Elective Surgery in Imam Ali Hospital, Zahedan, Iran. Int J Hematol Oncol Stem Cell Res, 2019. 13(2): p. 95-101.

KARAMI, S., et al., CONSUMPTION TREND OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS IN ZAHEDAN TEACHING HOSPITALS. THE SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN BLOOD TRANSFUSION ORGANIZATION (KHOON), 2009. 5(4 (21)): p. -.

MM Aghdashi, E Hassani, and M Shirvani, INCOMPETENCY OF CURRENT PRACTICE OF BLOOD ORDERING FOR ELECTIVE SURGERIES IN IMAM KHOMEINI AND SHAHID MOTAHARI HOSPITALS IN URMIA,DURING THE 2ND TRIMESTER OF 2007. URMIA MEDICAL JOURNAL, 2010. 20(4): p. 302-306.

Khoshrang, H., et al., Survey on blood ordering and utilisation patterns in elective urological surgery. Blood transfusion = Trasfusione del sangue, 2013. 11(1): p. 123-127.

Rogers, B.A. and D.J. Johnstone, Audit on the efficient use of cross-matched blood in elective total hip and total knee replacement. Ann R Coll Surg Engl, 2006. 88(2): p. 199-201.

Garcia-Erce, J.A., et al., [Preoperative hemoglobin as the only predictive factor of transfusional needs in knee arthroplasty]. Rev Esp Anestesiol Reanim, 2002. 49(5): p. 254-60.

بیضایی, ح., et al., بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد, 1389. 6(2 (پياپي 22)): p. -.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.