تزریق ترانس سرویکال داخل رحمی بوپیواکایین جهت کاهش درد بعد ازعمل جراحی دیلاتاسیون وکورتاژ

رضا آخوندزاده, فرحزاد جنت مکان, شبنم سالمی, محمد رضا پیپل زاده, فرشته امیری

چکیده


چکیده :
هدف: جهت کنترل آنالژزی طی جراحی دیلاتاسیون وکورتاژبیهوشی عمومی یالوکال یابلاک پاراسرویکال بکار میرود. هدف ازاین مطالعه بررسی اثربی دردی تزریق داخل رحمی بوپیواکایین در کاهش درد بعداز دیلاتاسیون و کورتاژ می باشد.
مواد وروش ها: دراین مطالعه کارآزمایی بالینی مداخله ای نیمه تجربی ، 35خانم 50-18ساله که کاندید عمل جراحی دیلاتاسیون و کورتاژ الکتیو بودند تحت بیهوشی عمومی با سدیشن قرار گرفتند پس از اتمام جراحی cc 25 بوپیواکایین 25/0%تزریق داخل رحمی از طریق کاتترفولی وارد حفره رحم می شود ،ضربان قلب وفشارخون در واحدریکاوری وساعات 1،2،3،4بعداز اتمام جراحی ، میزان شدت درد براساس VAS،طپش قلب،پارستزی،خارش ومیزان رضایتمندی بیماران از آنالژزی ثبت گردید.
یافته ها: خارش گذرا در 3بیمار (57/8%)وپارستزی گذرا در 2بیمار(7/5%) مشاهده شد.9بیمار نیازمندشیاف دیکلوفناک 100میلی گرمی شدند.متوسط اسکور درد در واحدریکاوری 4/0وبعداز 4ساعت1بوده است.ضربان قلب تغییرمعنی داری از حالت پایه نداشت(p>0.05).ولی فشار متوسط شریانی در ساعت3بطورمعنی دار افزایش داشت(p=0.001) ودرساعت4بطورمعنی داری کاهش داشت. (p=0.03)
نتیجه :تزریق بوپیواکایین داخل رحمی یک وسیله موثر در کنترل کاهش درد بعداز دیلاتاسیون وکورتاژاست.هرچند همراه با عوارض جانبی میتواندباشد.
کلید واژگان : بوپیواکائین ، کورتاژ ودیلاتاسیون ، تزریق سرویکال داخل رحمی ،درد

تمام متن:

PDF

مراجع


-Aimakhu VE,O.Paracervical block anesthesia for minor gynecology surgery .Int J Gynaecol obstet 1972,10:66-71.

-Kalsang Bhatia,Oybek Rustimov,Manja Adhikary,Simon Hill.

Transcer vical interinebupivacaine for the management of postoperative pain following endometrial ballon ablation –a pre-trial toxicity study . Gynecol Sury (2009)6:143-146

-Gorfine sr,Onel E ,Patou G,krivokapic zv ,Bupivcaine Entended –Release liposme Injection for prolonged Postsurgical Analgesia in patients undergoing .Hemarrhoidectomy :A multicenter,Randomized,Double-bDouble –blind ,Placebo-controlled Trial .Deaseases of the colon $Rectum s4(12),1552-9(Dec2011)

-Ng A, Habib A , Swamia A ,et al .Randomized controlled trial investingating the effect of transcervical papaverine and bupivacaine on postoperative analgesia following laparascopic sterilization .Eur j Anusthesiol .2002Nov ,19(ll):803-7.

-Guido Rs ,StovallDw .Dilation and curettage .uptadate last liture review version 18.1.Available from :

http ://www.uptodate.com/online/content/topic.do?topickey=gyn-sury /12007.Accessed yanury 2010.

-Nermin K,Ayse G,et ale :Trancervical intrauterine Levobupivacaine in Fusion or paracerical block for pain control during endometrial biopsy .Enperimental and Therapeutic medicine 3:688.2012

-Cecinelli E ,Didonna T,fiore G,et al .Topical anesthesia for hysteroscopy in postmenopausal women .j AmAssoc Gynecol Laparosc 4: 9-12,1996

-Dogan E, Celiloglu m ,Sarihan E,et al .Anesthesic effect of interine lidocaine plus naproxen sodium in andometrial biopsy .obstet Gynecol 103:347-351-2004

-Guney m,Oral B,Mungan T .Effiv=cacy of intrauterine lidocaine for removeal of a" lost " intrauterine device :a randomized controlled trial .Obstet Gynecol 2006 ;108(1):119-123

- Mather LE ,chang DH . Cardiotoxicity with modern local anesthesics :is there a safer choice ?61(3): 333-342,2001

-Malhotra N,Chanana C Roy kk,et al.Tocompare the efficacy of two doses of intra peritoneal bupiracaine for pain relief after oparascopy in gynecology .Arch Gynecol Obstet 2007;276(6):323-326-

-Singh K,Samartzis D,Strom J,et al. Aprospective, randomized ,double.blind study evaluating the efficacy of postoperative continuous local anesthetic infusion at the iliac crest bone graft afte spinal arthrodesis –spine 30(22);2477-83(Nor 15)

-Hui Sk ,lee l, Ong c,et al intrauterine lignocaine as an anaesthetic during endometrial sampling :Arandomised during endometrial sampling :Arandomised double –blind controlled trial –Bjog 2006: 113(1):53-57.

-Dogan E,Celiloglu M,Sarihan E,et al.Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus naproxen sodium in endometrial biopsy.Obstet Gynecol 2004;103:347-51.

-Guney M,Oral B,Mungan T.Efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a ‘’lost’’intrauterine device.Obstet Gynecol 2006;108:119-23.

-Guler A,Kosus A,Kosus N,et al.Comparing the efficacy of intrauterine Lidocaine and paracervical block for decreasing pain in endometrial biopsy .J Surg Arts 2009;2:1-10.

-Costello M,Horrowitz S,Steigrad S,et al.Transcervical intrauterine topical local anesthetic at hysterosalpingography .A prospective randomized double-blind ,placebo-controlled trial.Fertil Steril2002;78:1116-22.

-Kosus N,Kosus A,Demircioglu R,et al.Transcervical intrauterine Levobupivacaine or lidocaine infusion for pain control during endometrial biopsy.Pain Res Manage2014;19(2):82-86.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.