بررسی و مقایسه دوز اکسی توسین تجویز شده در سزارین الکتیو بر اساس الگوریتم Rule of Threes با پروتکل استاندارد مرجع ویلیامز

الهام معماری, داریوش ابطحی, یوسف قربانی, شهرام صیادی

چکیده


مقدمه: تجویز داروهای یوتروتونیک در طی عمل سزارین بسیار متغیر است. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه دوز اکسی توسین تجویزی بر اساس الگوریتم با پروتوکل ویلیامز و همچنین عوارض جانبی در هر گروه از زنان کم خطر از جهت آتونی رحمی بعد از زایمان میباشد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت آینده نگر و سه سوکور در 110بیمار که طبق تقسیم بندی انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا (ASA) در دو گروه I,II تقسیم شده و تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفتند، انجام شد. بر اساس روش دریافت اکسی توسین، بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه یک اکسی توسین را به روشRule of Threesدریافت کردند و گروه دو بر اساس پروتوکل ویلیامز این دارو را دریافت نمودند. مصرف اکسی توسین و پارامترهای همودینامیک در هر دو گروه ثبت و مقایسه شد.
یافته ها: میانگین دوز مصرفی اکسی توسین در گروه اول 94/0± 32/3 (IU)بود در حالیکه میانگین دوز اکسی توسین مصرفی در گروه دوم 0/0± 6(IU) بود که با روش آماری تی تست مستقل، اختلاف معنی داری را بین دو گروه از نظر دوز مصرفی اکسی توسین نشان داد (P<0.001). میانگین دوز مصرفی مترژن در گروه اول003/0 ± 02/0(mg) بود. در حالیکه میانگین دوز مترژن مصرفی در گروه دوم02/0 ± 2/0(mg) بود که با روش آماری تی تست مستقل اختلاف معنی داری را از نظر مصرف مترژن نشان داد (P<0.001). از تعداد 55 بیمار در گروه یک به ترتیب در زمان های 3، 6، 9، 12 و 15 دقیقه تعداد 6، 1، 1، 0 و 0 بیمار تونیسیسته مناسب نداشتند در حالیکه در گروه دوم از همین تعداد بیمار در زمان های 3، 6 و 9 دقیقه هیچکدام از 55 بیمار تونیسیته مناسب نداشتند و در زمان های 12 و 15 دقیقه تعداد بیماران بدون تونیسیته مناسب رحمی 2 بیمار بود. هیچگونه اختلاف معنی داری در همودینامیک مادری، اثرات جانبی و خون از دست رفته بین دو گروه دیده نشد.
نتیجه گیری:در هر دو روش هیچ گونه تغییرات غیر طبیعی در همودینامیک و نیز عوارض دیگر که مرتبط با دوز بالای اکسی توسین است، مشاهده نشد. این نتیجه نشانگر این نکته اساسی و مهم است که در این دو روش انجام شده دوز کلی اکسی توسین به میزانی که عوارض سوء ایجاد کند، نمی رسد. مزیتهای روش
Rule of Threes این است که اثربخشی بالاتری داشته و در زمان کوتاهتری به تونسیته رحمی مناسب میتوان رسید و به خط دوم درمانی، نیاز نشد. در دوره پیگیری یک روزه عوارضی همچون آتونی و خونریزی غیر طبیعی نیز مشاهده نشد.

موضوع


اکسی توسین؛ تغییرات همودینامیک؛ سزارین؛ گایدلاین ویلیامز؛ گایدلاین Rule؛ تونیسیته رحمی

تمام متن:

PDF

مراجع


Begum T, Rahman A, Nababan H, etal. Indications and determinants of caesarean section delivery: Evidence from a population-based study in Matlab, Bangladesh. PLoS One. 2017;12(11):e0188074.

Selin L, Wennerholm UB, Jonsson M, etal. High-dose versus low-dose of oxytocin for labour augmentation: a randomised controlled trial. Women Birth. 2018;S1871-5192(18)30363-9.

Festin MR, Laopaiboon M, Pattanittum P, etal. Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes. BMC Pregnancy Childbirth. 2009; 9:17.

Betrán AP, Merialdi M, Lauer JA, etal. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007; 21(2):98-113.

Sheehan SR, Montgomery AA, Carey M, etal. Oxytocin bolus versus oxytocin bolus and infusion for control of blood loss at elective caesarean section: double blind, placebo controlled, randomised trial. BMJ. 2011;343:d4661

Dahlke JD, Mendez-Figueroa H, Maggio L, etal. J. Prevention and management of postpartum hemorrhage: a comparison of 4 national guidelines. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213(1):76.e1-76.e10.

Duffield A, McKenzie C, Carvalho B, etal. Effect of a High-Rate Versus a Low-Rate Oxytocin Infusion for Maintaining Uterine Contractility During Elective Cesarean Delivery: A Prospective Randomized Clinical Trial. Anesth Analg. 2017;124:857-62.

Rosseland LA, Hauge TH, Grindheim G, Stubhaug A, Langesaeter E. Changes in blood pressure and cardiac output during cesarean delivery: the effects of oxytocin and carbetocin compared with placebo. Anesthesiology. 2013;119:541–51.

Svanstrom MC, Biber B, Hanes M, Johansson G, Naslund U, Balfors EM. Signs of myocardial ischaemia after injection of oxytocin: a randomized double-blind comparison of oxytocin and methylergometrine during Caesarean section. Br J Anaesth. 2008;100:683–9.

Dyer RA, Butwick AJ, Carvalho B. Oxytocin for labour and caesarean delivery: implications for the anaesthesiologist. Curr Opin Anaesthesiol. 2011;24:255–61.

Berglund, S., Grunewald, C., Pettersson, H., and Cnattingius, S. Risk factors for asphyxia associated with substandard care during labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2010; 89: 39–48

Kovacheva VP, Soens MA, Tsen LC. A Randomized, Double-blinded Trial of a "Rule of Threes" Algorithm versus Continuous Infusion of Oxytocin during Elective Cesarean Delivery. Anesthesiology. 2015;123(1):92-100..

Butwick AJ, Coleman L, Cohen SE, Riley ET, Carvalho B. Minimum effective bolus dose of oxytocin during elective Caesarean delivery. Br J Anaesth. 2010;104:338–43.

Carvalho JC, Balki M, Kingdom J, Windrim R. Oxytocin requirements at elective cesarean delivery: a dose-finding study. Obstet Gynecol. 2004;104:1005–10.

George RB, McKeen D, Chaplin AC, McLeod L. Up-down determination of the ED(90) of oxytocin infusions for the prevention of postpartum uterine atony in parturients undergoing Cesarean delivery. Can J Anaesth. 2010;57:578–82.

Lavoie A, McCarthy RJ, Wong CA. The ED90 of prophylactic oxytocin infusion after delivery of the placenta during cesarean delivery in laboring compared with nonlaboring women: an up-down sequential allocation dose-response study. Anesth Analg. 2015;121:159–6

Yamaguchi ET, Siaulys MM, Torres ML.Oxytocin in cesarean-sections. What's new? Braz J Anesthesiol. 2016 Jul-Aug;66(4):402-7

Bostancı E, Kilicci C, Ozkaya E, Abide Yayla C, Eroglu M.Continuous oxytocin versus intermittent oxytocin for induction of labor: a randomized study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 10:1-6.

Why Mothers Die. The Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom 1997–1999. London, Royal College of Obstetrics and Gynaecology Press, 2001


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.