اثربخشی آموزش از راه دور پکیج آموزشی پیشگیری ازابتلا به بیماری کووید-19 (ویروس (SARS-CoV-2 بر کاهش ترس و اضطراب بیماری کووید19(ویروس کرونا-نوین2019) در کلاس مجازی زبان انگلیسی زبان آموزان-مطالعه پایلوت

ملاحت شعبانی مینااباد

چکیده


مقدمه: آموزش از راه دور موهبتی است در خدمت بشریت در زمانی که حضور فیزیکی به واسطه شیوع و انتقال ویروس کرونا-2019در جمع باعث به خطر افتادن زندگی فردی است آموزش از راه دور باعث کاهش خطرات و اضطراب و استرس ابتلاع به ویروس کرونا-2109شده و کیفیت آموزش را بالا می برد هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش از راه دور پکیج آموزشی پیشگیری ازابتلا به بیماری کووید19(ویروس کرونا-2019)بر کاهش ترس و اضطراب بیماری کووید19(ویروس کرونا-2019) در کلاس مجازی زبان انگلیسی زبان آموزان زبان آموزان بود. مواد و روش: روش پژوهش حاضر پایلوت ازنوع نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری این تحقیق شامل بیماران شامل زبان آموزان تحت آموزش از راه دور استان اردبیل است که به صورت روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر (در دو گروه 15 نفره گروه آزمایشی و گروه کنترل) بودند. ابزار به کار رفته در این پژوهش آزمون مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) و مقیاس محقق ساخته فوبیا کرونا بود. داده ها با استفاده از تحليل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بسته آموزشی طراحی شده در در کاهش اضطراب بیماری کرونا(005/0P<003/3=F) و ترس از بیماری کرونا(005/0P<38/5=F) زبان آموزان موثر می باشد. نتیجه گیری: یکی از را ههای که می توان در این زمان شیوع بیماری ویروس کرونا جهت کاهش ترس و اضطراب بیماری کرونا استفاده کرد استفاده از روش های ترکیبی از نظریات جهت بالا بردن آکاهی از این ویروس و اصلاح تفکرات معیوب می باشد.

موضوع


critical care

تمام متن:

PDF

مراجع


منابع

- Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud S R, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review. J Mil Med. 2020; 22 (1) :1-11

-Mak, I.W., Chu, C.M., Pan, P.C., Yiu, M.G., Ho, S.C., Chan, V.L.,. Risk factors for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in sars survivors. Gen. Hosp. Psychiatry2010: 32 (6), 590–598. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2010.07.007.

-Xixi Jiang, Lili Deng, Yuncheng Zhu, Haifeng Ji, Lily Tao, Li Liu, Daoliang Yang, Weidong Ji,Psychological crisis intervention during the outbreak period of new coronavirus pneumonia from experience in Shanghai,Psychiatry Research, Volume 2862020,https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112903.

- Angus Reid InstituteHalf of Canadians. taking extra precautions as coronavirus continues to spread around the globe(2020) retrieved February 6, 2020http://angusreid.org/wpcontent/uploads/2020/02/2020.02.04_Coronavirus.pdf Google Scholar.

- Gordon J.G. Asmundson, Steven Taylor. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak, Journal of Anxiety Disorders, Volume 70,2020,https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102196.

- Carlos Kennedy Tavares Lima, Poliana Moreira de Medeiros Carvalho, Igor de Araújo Araruna Silva Lima, José Victor Alexandre de Oliveira Nunes, Jeferson Steves Saraiva, Ricardo Inácio de Souza, Claúdio Gleidiston Lima da Silva, Modesto Leite Rolim Neto. The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease).Psychiatry Research,Volume 287,2020, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112915.

- Ghanei Gheshlagh R, Dastras M, Fazlali PourMiyandoab M, Naseri O. The relationship between preoperative anxiety and postoperative nausea and vomiting. MEDICAL SCIENCES. 2014; 23 (4) :269-274.

- Fang Shang, H. (2007). An exploratory study of e-mail application FL Writing Perform once. Computer Assisted Language Learning, 20(1), 79- 96.

- Ahmad, Alipour . Abolfazl, Ghadami . Zahra Alipour , Hasan Abdollahzadeh. Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Journal of Health Psychology, 2019; 8 (32): 163-175. doi: 10.30473 / hpj.2020.52023.4756.

- Guyatt G.H., Berman L.B., Townsend M., Pugsley S.O., Chambers L.W(1987)A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease. Thorax.42: 773–778. 10.1136/thx.42.10.773.

-Afshari Nia, Karim, Kakaberi, Keyvan, Amiri, Hassan. Evaluation and Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Training and Cognitive Reconstruction Method in Reducing Students' Test Anxiety. Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2013; 1 (1): 61-74.

-Kavand, Hamed; Shahrbanoo Ghahari and Nahid Majidi.The Effectiveness of Cognitive Reconstruction on Reducing Anxiety, Depression, and Changing Dysfunctional Attitudes of Patients with Obsessive Compulsive Disorders. Second International Conference on Behavioral and Social Sciences,2017: Tehran, Karine Research Institute, https: / /www.civilica.com/Paper-ICRBS02-ICRBS02_116.html.

-Amali, S. Mehryar, H. Bolhari, J. Comparison Between Efficacy of Assertive Training and Assertive Training with Cognitive Restructuring Approaches on Adolescents with Social Anxiety. IJPCP. 1995; 1 (4) :18-29.

- J. Aguilera. Xenophobia “is a pre-existing condition.” how harmful stereotypes and racism are spreading around the coronavirus. Time (2020)https://time.com/5775716/xenophobia-racism-stereotypes-coronavirus/

- S. TaylorThe psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious diseaseCambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne (2019).

- Morning ConsultNational tracking poll #200164(2020)retrieved February 6, 2020https://morningconsult.com/wpcontent/uploads/2020/01/200164_crosstabs_CORONAVIRUS_Adults_v1.pdf

- zohrabi S, Shairi M R, Heydarinasab L. The effect of mindfulness and acceptance-based group therapy on decreasing fear of negative evaluation in patients with social anxiety disorder. RJMS. 2016; 22 (140) :1-11, URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3290-fa.html

- Stahl B, Goldstein E. A mindfulness-based stress reduction workbook: New Harbinger Publications; 2010 (Persian).

- Dong X., Wang L., Tao Y., Suo X., Li Y., Liu F., Zhao Y., Zhang Q. (2017). Psychometric properties of the Anxiety Inventory for Respiratory Disease in patients with COPD in China. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 12,49-58 https://doi.org/10.2147/COPD.S11 7626


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.