بررسی اپیدمیولوژیک پیامدهای حوادث و سوانح ترافیکی در اورژانس پیش بیمارستانی بجنورد

محمد قادری, رضا نوری, علی اکبر احمدی, مهدی حارث آبادی, محمد حسینی

چکیده


مقدمه: حوادث ترافیکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده سلامتی مردم در سطح جهان و دومین علت مرگ و میر در ایران می باشد. به منظور کنترل و کاهش میزان سوانح و حوادث ترافیکی باید اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم. هدف از این مطالعه تعیین اپیدمیولوژیک پیامدهای حوادث و سوانح ترافیکی در اورژانس پیش بیمارستانی است.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و گذشته نگر بود که در سال 1395 در شهرستان بجنورد انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و داده ها از اطلاعات موجود در پرونده 28870 بیمار از سال 1391 تا 1395 در مرکز تروما و بیمارستان امام علی (ع) شهر بجنورد و با استفاده از چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک و متغیرهای مربوط به سوانح و حوادث جمع آوری و توسط نرم افزار 20 SPSS- و با آزمون های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایچ: یافته ها نشان داد که 74.2% از افراد مورد بررسی مرد بودند. بیشترین میزان تصادفات مربوط به گروه سنی 24-18 سال و به تعداد 7284(25/2%)نفر بود. بیشترین نوع وضعیت مصدوم مربوط به وسایل نقلیه موتوری به تعداد (37/5%)10852 نفر بوند و بیشترین میزان سوانح و حوادث به تعداد (36.1%)10439 نفر در فصل تابستان و در شهریور ماه و کمترین آن در آذر و دی ماه اتفاق افتاده بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد بیشتر مصدومان حوادث ترافیکی، مردان در سنین جوانی و عمدتاً در سرنشینان خودرو و موتور سواران می باشند و همچنین بیشتر حوادث ترافیکی در فصل تابستان اتفاق می افتد، لذا پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های لازم به منظور کاهش وقوع میزان حوادث ترافیکی، به گروه های سنی جوانان و ماه های پرحادثه توجه بیشتری شود.

موضوع


اپیدمیولوژی، پیامد، حوادث ترافیکی، بجنورد

تمام متن:

PDF

مراجع


Neghab M, Habibi M, Rajaeefard A, Choobineh A. Home Accidents in Shiraz during a 3-year Period (2000-2002). Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2008; 11(4).

Murray C, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet 2013; 380(9859):2197-223.

Hyder A, Amach O, Garg N, Labinjo MT. Estimating the burden of road traffic injuries among children and adolescents in urban South Asia. Health Policy 2006; 77(10):129-39.

Bakhtiyari M, Soori H. Epidemiology of traffic crashes outcomes and related factors in Iran 2010. Safety Promotion and Injury Prevention 2013; 1(3):150-9.

Peden M. World report on road traffic injury prevention: World Health Organization Geneva; 2004.

Sim T, Ng K. Childhood injuries: prevention is always better than cure. Singapore Med J 2005; 46(3):103-5.

Mock C, Boland E, Acheampong F, Adjei S. Long-term injury related disability in Ghana. Disability & Rehabilitation 2003; 25(13):732-41.

Entezami N, Hashemi-Nazari SS, Soori H, Khosravi A, Ghadirzade MR .Epidemiology of fatal road traffic accidents in Northe rnprovinces of Iran during 2009 to 2010. Safety promotion and injury prevention 2015; 3)1(:1-8.

Mehmandar M, Sheikhy Chaman M, Khalili E, Mobaderi T, Ariana M. Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Risky Driving Behaviors and Violation Consequences in Traffic Offenders in Tehran in 2018: A Descriptive Study. JRUMS. 2019; 18 (9) :921-934

Ghorbani A, Nabavi fard H, Khoshhal M, Hosseini H. Costs imposed on the effects of mortality due to traffic accidents (Sabzevar). Traffic Management Studies 2011; 20:49-58.

Taravatmanesh S, Hashemi-Nazari SS, Ghadirzadeh MR, Taravatmanesh L. Epidemiology of fatal traffic injuries in the Sistan and Baluchistan province in 2011. Safety Promotion and Injury Prevention 2015; 3(3): 161-168.

Ramazani A, MH IK, Gholeenejad B, Amirabadizadeh H. Epidemiologic study andrelationship factors of home injuries in clienteles to Birjand, s hospital in 2004. JOURNAL OF ROSTAMINEH 2011; 3:71-9.

Iranian Legal Medicine Organization. Statistical information Available from: http://www.lmo.ir/uploads/mtasp94.pdf

Kanchan T. Analysis of fatal road traffic accidents in a coastal township of South India. JForensic Legal Medicine 2012. 19(8): 448-51.

Kopits E, Cropper M. Traffic fatalities and economic growth. Accident Analysis Prevention 2005. 37(1): 169-78.

Hatamabadi H. Epidemiologic study of road traffic injuries by road user type characteristics and road environment in Irán: A community-based approach. Traffic Injury Prevention 2012. 13(1): 61-4.

Wegman F, Zhang F, Dijkstra A. How to make more cycling good for road safety? Accident Analysis Prevention 2012. 44(1):19-29.

Hatam abadi H, Soori H, Vafaiee R, Ainy E, Asnaashari H. Epidemiological pattern of road traffic injuries Abali Tehran: a prospective study. Payesh 2011; 11(1):29-37.

Sadeghian F, Khosravi A, Emamian M, Younesian R. Pattern of traffic accidents and injuries related factors in Shahrood. Payesh 2008;7(3):225-33.

Izadi N, Soori H, Najafi F, Hashemi nazari SS, Khosravi A, Salari A. Epidemiological Pattern of Road Traffic Injuries in Kermanshah District in 2010. Hakim Health Sys Res 2014; 17(3): 177- 183.

Ayatollahi M, Jafar zadeh H, Ramezani A. Burden of traffic accidents in South Khorasan Province (2005). Iranian Journal of Epidemiology 2008; 4(3):51-7.

Maracy M, Tabar Isfahani M. The Burden of Road Traffic Injuries in Isfahan, Iran in 2010. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2013; 20(5):505-19.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.