بررسي شكايات عمده مادران بعد از عمل جراحي سزارين با بيهوشي نخاعي با استفاده از بوپيواكايين

سارا رنجبر, عباس معلمی, فریدون فکرت

چکیده


چكيده
مقدمه: سزارين يكي از رايج ترين جراحي ها در تمام جهان است هدف از اين مطالعه شناسايي عوارض وشكايات شايع بعد از بيهوشي نخاعي براي جراحي سزارين وكاهش آنها مي باشد.

مواد وروشها: اين مطالعه بصورت توصيفي مقطعي بر روي 385 نفر كه براي عمل جراحي سزارين به بيمارستان مراجعه كرده بودند وبروش دردسترس انتخاب شده بودند انجام شد.روش مطالعه به اين صورت بود كه از بيماران 24 ساعت بعد از عمل طبق چك ليست طراحي شده از عوارض بيهوشي نخاعي و همچنين هر شكايت ديگري كه موجب آذار واذيت بيمار شده بود سوال گرديد. سپس يافته ها با آزمونهاي كاي دو وتي مستقل وآناليز واريانس يكطرفه مورد بررسي آماري قرار گرفتند.

يافته ها: شكايات بيماران بترتيب ازكمردرد (73%) لرز ( 2/72% ) بازگشت سريع درد 6/22%) درد عضلاني (14%) بيداري در طول عمل ( 8/7%) تهوع واستفراغ ( 9/3% ) سردرد ( 4/3%) گلودرد (1/3%) وخارش (6/2%) بود.

نتيجه گيري : كمر درد ولرزاز شكايات عمده بيماران بعد از جراحي سزارين با بيهوشي نخاعي است .بررسي عوامل تاثير گذار بر روي اين دو عامل ورفع آنها نقش عمده اي در افزايش رضايتمندي بيماران دارد .

گل وازه ها: سزارين – بيهوشي نخاعي – شكايات بعد از عمل

تمام متن:

PDF

مراجع


REFRENCE

-MacDorman MF, Menacker F, Declercq E. Cesarean birth in the United States: epidemiology, trends, and outcomes. Clin Perinatol. 2008;35:293–307. V

- Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK, Driscoll AK, P. D. Births: Final data for 2016. In: Statistics NCfH, ed. National Vital Statistics Reports. Vol. 67. Hyattsville, MD2018

- Clark SL, Belfort MA, Dildy GA, et al. Maternal death in the 21st century: causes, prevention, and relationship to cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008;199(36):e1–e5; discussion 91-92, e7-e11

Hawkins JL, Koonin LM, Palmer SK, et al. Anesthesia-related deaths during obstetric delivery in the United States, 1979-1990. Anesthesiology. 1997;86:277–284.

Hawkins JL, Chang J, Palmer SK, et al. Anesthesia-related maternal mortality in the United States: 1979-2002. Obstet Gynecol. 2011;117:69–74.

Norris MC. Height, weight, and the spread of subarachnoid hyperbaric bupivacaine in the term parturient. Anesth Analg. 1988;67:555–558.

Hawkins JL, Chang J, Palmer SK, et al. Anesthesia-related maternal mortality in the United States: 1979-2002. Obstet Gynecol. 2011;117:69–74.

.8. قوچان ن د م, قربانی ف, حمزه‌ای ا, ناظمی, تولیده‌ ای. مقایسه عوارض بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بعد از سزارین. مجله علمی پژوهشی افق دانش. 2013;19(3):123-8.

-Lee JS. Spinal anesthesia: how can we improve patient satisfaction? Korean journal of anesthesiology. 2010;59(4):231-2

جهاني شوراب ن, ميرزاخاني ك, حسن زاده م. مقايسه عوارض بيهوشي عمومي با بي حسي نخاعي پس از سزارين در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي تربت حيدريه در سال 1383.

جرينشین ه, مهربانی س, کارگرآ, فکرت ف. بی حسی نخاعی برای عمل جراحی سزارین: مقایسه بوپی واکا یین هیپرباریک با ایزوباریک. بیهوشی و درد. 2016;6(3):44-53.

.Golfam P, Karbasforoushan A, Keshazar AA, Fakhri M. The effect of adding epinephrine to combination of sufentanil and bupivacaine in spinal analgesia during labor. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2011;15(1 (

Wang J, Ho S, Liu H, Tzeng J, Tze T, Liaw W. The preemptive effect of regional anesthesia on post-cesarean section pain. Acta anaesthesiologica Sinica. 1995;33(4):211-6

مدینه ح , عابدين زاده م , قاهری ح. مقایسه شدت درد پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی و اسپینال. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 2005;6(4):43-50


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.