چالش سردرد پس از زایمان ، لطفا" به مادر کمک کنید!

احسان باستان حق, ساغر صمیمی سده, رضا امین نژاد, سعید صفری, علیرضا بهسرشت

چکیده


سردرد پس از زایمان شکایت شایعی می باشد که درروزهای اولیه پس از زایمان و اوج مشغله ی مادر که نیاز به نگهداری از نوزاد خود دارد ، میتواند بسیار ناتوان کننده باشد.این شکایات اغلب از نوع سردرد های اولیه بوده و برخلاف تصور بیماران ،معمولا" به عللی غیر مرتبط با بیهوشی است . با توجه به این مساله ،باید با نگرش جامعی به ارزیابی این مادران پرداخت و ابتدا علل خطرناکتر ، مهمتر و شایعتر سردرد را بررسی کرد. برای این منظور گرفتن شرح حال و معاینه دقیق شامل علايم حياتي(خصوصا فشار خون بيمار و تغييرات سطح هوشياري) ،سابقه فشار خون بالا و اكلامپسي یا پره اكلامپسي ،درجه حرارت بيمار و علایم تنفسی (جهت رد عوامل عفونی بخصوص بیماریهای ویروسی مانند کرونا که تب و سردرد در آن شایع است)، وجود تب و سفتی گردن و نورگریزی (جهت ارزیابی مننژیت) و تاریخچه دقيق ازسردردهاي قبلي باید گرفته شود. معاينات عصبی خصوصا" با توجه بیشتر به اعصاب جمجمه ای و حس و حركت اندامها نیز لازم است (زیرا اعصاب داخل جمجمه ای 6و7 بعلت موقعیت آناتومیک خاصی که در جمجمه دارند ،نسبت به تغییرات فشار مایع مغزی نخاعی حساستر هستند).در صورت مشاهده علایم هشداردهنده عصبی در شرح حال و معاینات توصیه میشود بيمار را تحت نظر گرفته واز مشاوره هاي تكميلي مرتبط (مانند مغزواعصاب ، عفوني) استفاده شود. اما آنچه با متخصص بیهوشی مورد مشاوره قرار می گیرد، درمان یا رد سردرد پس از سوراخ شدن سخت شامه ((Dura است که بدون در نظر گرفتن سایر تشخیصها امریست محال، در این مقاله به تشخیصهای افتراقی سردرد پس از سوراخ شدن دورا (PDPH) و درمانهای آن میپردازیم.

موضوع


Postpartum headache, Post Dural Puncture Headache, Epidural Blood Patch

تمام متن:

PDF

مراجع


Goldszmidt E, Kern R, Chaput A, Macarthur A. The incidence

and etiology of postpartum headaches: a prospective cohort

study. Can J Anaesth. 2005;52:971–977.

Turner DP, Smitherman TA, Eisenach JC, et al. Predictors of

headache before, during, and after pregnancy: a cohort study.

Headache. 2012;52:348–362.

Headache Classification Committee of the International

Headache Society (IHS). The international classification of

headache disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38:1–211.

Stella CL, Jodicke CD, How HY, et al. Postpartum headache: is

your work-up complete? Am J Obstet Gynecol.

;196(318):e1–e7.

Burch RC, Loder S, Loder E, Smitherman TA. The prevalence

and burden of migraine and severe headache in the United

States: updated statistics from government health surveillance

studies. Headache. 2015;55:21–34.

Grossman TB, Robbins MS, Govindappagari S, Dayal AK.

Delivery outcomes of patients with acute migraine in

pregnancy: a retrospective study. Headache. 2017;57:605–611.

Sibai BM. Diagnosis, prevention, and management of

eclampsia. Obstet Gynecol. 2005;105:402–410.

Mayama M, Uno K, Tano S, et al. Incidence of posterior

reversible encephalopathy syndrome in eclamptic and

patients with preeclampsia with neurologic symptoms. Am J

Obstet Gynecol. 2016;215(239):e1–e5.

Brady E, Parikh NS, Navi BB, et al. The imaging spectrum of

posterior reversible encephalopathy syndrome: A pictorial

review. Clin Imaging. 2017;47:80–89.

Tetsuka S, Nonaka H. Importance of correctly interpreting

magnetic resonance imaging to diagnose posterior

reversible encephalopathy syndrome associated with

HELLP syndrome: a case report. BMC Med Imaging.

;17:35.

, Grear KE, Bushnell CD. Stroke and pregnancy: clinical

presentation, evaluation, treatment, and epidemiology. Clin

Obstet Gynecol. 2013;56:350–359.

Askmark H, Lundberg PO. Lactation headache–a new form of

headache? Cephalalgia. 1989;9:119–122.

Thorley V. Lactational headache: a lactation consultant’s

diary. J Hum Lact. 1997;13:51–53.

, Sharma R, Panda A. Ondansetron-induced headache in a

parturient mimicking postdural puncture headache. Can J

Anaesth. 2010;57:187–188.

, Shapiro RE. Caffeine and headaches. Neurol Sci.

;28(suppl 2):S179–A183.

Gomez-Rios MA, Kuczkowski KM. Bilateral subdural

intracranial hematoma after accidental dural puncture.

Anesthesiology. 2012;117:646.

,Grace L, Jamie MZ, Yuanxu JD, Joseph SD, Jonathan HW, Subdural Hematoma associated with labor epidural analgesia

:a case series.Regional Anesthesia & Pain Medicine 41(5), 628-631, 2016

Wayhs SY, Wottrich J, Uggeri DP, Dias FS. Spontaneous acute

subdural hematoma and intracerebral hemorrhage in a

patient with thrombotic microangiopathy during pregnancy.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;25:175–180.

Beilin Y, Spitzer Y. Presumed group b streptococcal meningitis

after epidural blood patch. A Case Rep. 2015;4:163–165.

, Van de Velde M, Schepers R, Berends N, et al. Ten years of

experience with accidental dural puncture and post-dural

puncture headache in a tertiary obstetric anaesthesia

department. Int J Obstet Anesth. 2008;17:329–335.

, Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roque i Figuls M, et al.

Posture and fluids for preventing post-dural puncture

headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(3):CD009199.

, Basurto Ona X, Osorio D, Bonfill Cosp X. Drug therapy for

treating post-dural puncture headache. Cochrane Database

Syst Rev. 2015;CD007887.

, Esmaoglu A, Akpinar H, Ugur F. Oral multidose

caffeine-paracetamol combination is not effective for the

prophylaxis of postdural puncture headache. J Clin Anesth.

;17:58–61.

, Erol DD. The analgesic and antiemetic efficacy of gabapentin

or ergotamine/caffeine for the treatment of postdural

puncture headache. Adv Med Sci. 2011;56:25–29.

, Huseyinoglu U, Huseyinoglu N, Hamurtekin E, et al. Effect of

pregabalin on post-dural-puncture headache following spinal

anesthesia and lumbar puncture. J Clin Neurosci.

;18:1365–1368.

Hanling SR, Lagrew JE 2nd, Colmenar DH, et al. Intravenous

cosyntropin versus epidural blood patch for treatment of

postdural puncture headache. Pain Med. 2016;(Mar 25):Epub

ahead of print.

, Robbins MS, Robertson CE, Kaplan E, et al. The

sphenopalatine ganglion: anatomy, pathophysiology, and

therapeutic targeting in headache. Headache.

;56:240–258.

Cohen S, Ramos D, Grubb W, et al. Sphenopalatine ganglion

block: a safer alternative to epidural blood patch for postdural

puncture headache. Reg Anesth Pain Med. 2014;39:563.

, Baysinger CL, Pope JE, Lockhart EM, Mercaldo ND. The

management of accidental dural puncture and postdural

puncture headache: a North American survey. J Clin Anesth.

;23:349–360

, Paech MJ, Doherty DA, Christmas T, et al. The volume of

blood for epidural blood patch in obstetrics: a randomized,

blinded clinical trial. Anesth Analg. 2011;113:126–133.

, Booth JL, Pan PH, Thomas JA, et al. A retrospective review of

an epidural blood patch database: the incidence of epidural

blood patch associated with obstetric neuraxial anesthetic

techniques and the effect of blood volume on efficacy. Int J

Obstet Anesth. 2017;29:10–17.

, Collier CB. Blood patches may cause scarring in the epidural

space: two case reports. Int J Obstet Anesth. 2011;20:347–351.

, Hofer JE, Scavone BM. Cranial nerve VI palsy after duralarachnoid

puncture. Anesth Analg. 2015;120:644–646.

, Vazquez R, Johnson DW, Ahmed SU. Epidural blood patch

for postdural puncture positional vertigo. Pain Med.

;12:148–151.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.