تشخیص 5 مورد ابتلا به COVID-19 در بخش مراقبت های ویژه غیر کرونایی

حسام الدین ورپائی, مصطفی محمدی, مجید امینی

چکیده


مقدمه: در دسامبر سال 2019 ، یک پاتوژن ،کرونا ویروس جدید 2019(2019-nCoV) ، در ووهان چین شناخته شد،این بیمار طغیان هایی را ایجاد کرد و نهایتا در سراسر دنیا فراگیر شد. در دوران پسا کرونا(گذشت از اوج شیوع) با چالشی جدید روبرو هستیم. با توجه به اینکه از وسایل محافظ شخصی مانند دوره اوج بیماری استفاده نمی شود ، انتخاب بیماران برای ICU غیر COVID برای جلوگیری از عفونت بیماران و کارکنان غیر COVID ، چالش برانگیز است.
معرفی بیماران: در ICU ، ما پروتکل بیمارستانی را به کار میبریم که براساس پروتکل پذیرش بیمار WHO در بخش مراقبت های ویژه است. با وجود در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه برای پذیرش بیماران ، ما چندین بیمار مبتلا به COVID را در بین سایر بیماران تشخیص دادیم..علائم شامل :لنفوپنی،ضعف ،ناتوانی در راه رفتن،علائم گوارشی و کونژکتویت بود.
نتیجه گیری : به نظر می رسد یک بخش میانی بین بخش های کرونایی و غیر کرونایی نیاز داشته باشیم و بیمارانی که قرار است از ICU کرونایی به غیر کرونایی منتقل شوند،در این بخش حد واسط برای یک مدت خاص بستری شوند.به کار گیری کامل تجیزات حافظت شخصی(ماسک ،دستکش،گان،محافظ چشم) در بخش های مراقبت های ویژه غیر کرونایی توصیه می شود.

موضوع


ICU;COVID19;PPE; lymphopenia;conjunctivitis;WHO.

تمام متن:

PDF

مراجع


- Paules CI , Marston HD , Fauci AS . Coronavirus infections—more than just the common cold. JAMA. Published online January 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.0757

- Jiang, F., Deng, L., Zhang, L. et al. Review of the Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). J GEN INTERN MED 35, 1545–1549 (2020). https://doi.org/10.1007/s11606-020-05762-w

– Wu P, Duan F, Luo C, et al. Characteristics of Ocular Findings of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Hubei Province, China. JAMA Ophthalmol. 2020;138(5):575–578. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.1291

– Bagheri, Seyed Hamid Reza, et al. "Coincidence of COVID-19 epidemic and olfactory dysfunction outbreak." Medrxiv (2020).

- Tian, Sijia, et al. "Characteristics of COVID-19 infection in Beijing." Journal of Infection (2020).

- Rodriguez-Morales, Alfonso J., et al. "Clinical, laboratory and imaging features of COVID-19: A systematic review and meta-analysis." Travel medicine and infectious disease (2020): 101623.

- Gu, Jinyang, Bing Han, and Jian Wang. "COVID-19: gastrointestinal manifestations and potential fecal–oral transmission." Gastroenterology 158.6 (2020): 1518-1519.

- Yan, Carol H., et al. "Association of chemosensory dysfunction and Covid‐19 in patients presenting with influenza‐like symptoms." International forum of allergy & rhinology. 2020.

- Grasselli, Giacomo, Antonio Pesenti, and Maurizio Cecconi. "Critical care utilization for the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy: early experience and forecast during an emergency response." Jama 323.16 (2020): 1545-1546.

– Liew, Mei Fong, et al. "Safe patient transport for COVID-19." Critical Care 24.1 (2020): 1-3

- World Health Organization. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 19 March 2020. No. WHO/2019-nCoV/IPC PPE_use/2020.2. World Health Organization, 2020.).

- World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 27 February 2020. No. WHO/2019-nCov/IPCPPE_use/2020.1. World Health Organization, 2020.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.