تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي مغز و اعصاب

رضا گوهرانی, گیو شریفی, سعیده ناطقی نیا, محمدرضا حاجی اسماعیلی, سعدی بنار, آرش تفرشی نژاد, نوید شفیق, مهدی امیردوسرا, مسعود نشیبی, مسعود زنگی, سمانه احمدی, رضا حسین خیلی, زهره خوش گفتار

چکیده


هدف: طول مدت اقامت بیمارستانی LOS شاخص مهمی است که در جهت برنامه - ریزی های مالی و مدیریتی بیمارستان ها میتواند مفید باشد. اگر بتوان بیمارانی که قرار است دارای اقامت طولانی مدت در بیمارستان باشند را بلافاصله پس از پذیرش شناسایی کرد، منابع مناسب میتواند جهت تلاش برای سرعت بخشیدن به مراقبتهای بهداشتی در همان ابتدا، در دسترس قرار گیرد. لذا با توجه به سالمند شدن و از سوی دیگر، صف طولانی انتظار برای استفاده از تخت های بخش ICU ، مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیماران در بخش ICU جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر است. نمونه های مورد مطالعه از 543 پرونده ی کامپیوتری بیماران بستری در بخش آی سی یو جراحی مغز واعصاب بیمارستان لقمان حکیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه زمانی 1395 - 1396 استخراج شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Spss ویرایش 25 ارتباط بین هر یک از متغیرها وطول مدت اقامت با استفاده از آزمون خی دو تحلیل گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش جامعه آماری متشکل از 543 بیمار با میانگین سن 18.07 ± 43.34 شامل 4/42% زن و 6/57 % مرد بودند. متوسط طول مدت اقامت بیمار 33/6±86/5 روز بود و عوامل مرتبط با طول مدت اقامت از مجموع 15 متغیر مورد بررسی شامل: تشخیص بیماری، فشار خون بالا، نوع جراحی و عوارض بعد از عمل : پنومونی، مننژیت، صرع بودند.
نتیجه گیری: با استفاده از اطلاعات حاصل از تحلیل شاخص مدت اقامت بیمار در بیمارستان ها می توان به هدف تخصیص بهتر منابع و تخت های بیمارستانی و بهره وری بهینه از تخت های موجود دست یافت. با توجه به یافته های این مطالعه و با شناسایی و مدیریت بهتر عوامل مرتبط با طول مدت اقامت می توان شاخص طول مدت اقامت را بهبود داده و در کاهش هزینه ها و هدر رفت منابع گام برداشت.
کلمات کلیدی: طول مدت اقامت بیمار، بخش مراقبت های ویژه، مغز و اعصاب ، عوامل مرتبط.

موضوع


طول مدت اقامت بیمار، بخش مراقبت های ویژه، مغز و اعصاب ، عوامل مرتبط

تمام متن:

PDF

مراجع


Azari A, Janeja VP, Mohseni A. [Predicting hospital length of stay (PHLOS): A multi-tiered data mining approach(persian)]. In2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining Workshops 2012 Dec 10 (pp. 17-24). IEEE.

Veloso R, Portela F, Santos M, Machado JM, Abelha A, Silva Á, Rua F. Real-time data mining models for predicting length of stay in intensive care units.

Awad A, Bader–El–Den M, McNicholas J. Patient length of stay and mortality prediction: a survey. Health services management research. 2017 May;30(2):105-20.

Awad A, Bader-El-Den M, McNicholas J. Modeling and predicting patient length of stay: a survey. International Journal of Advanced Scientific Research and Management. 2016 Aug;1(8):90-102.

Hachesu PR, Ahmadi M, Alizadeh S, Sadoughi F. Use of data mining techniques to determine and predict length of stay of cardiac patients. Healthcare informatics research. 2013 Jun 1;19(2):121-9.

Navaz AN, Mohammed E, Serhani MA, Zaki N. The use of data mining techniques to predict mortality and length of stay in an ICU. In2016 12th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT) 2016 Nov 28 (pp. 1-5). IEEE.

Nateghinia S, Afshar Kazemi M A, Sepehri M M, Goharani R. [Better ICU Management by Analysis of Clinical Profile and Outcomes of Neuro-Critical Patients in Neurocritical Care Unit(persian)]. Arch Neurosci. 2018 ; 5(1):e61648.

.8 Kingsley Ufuoma Tobi, Frederick Ebegue Amadasun, Prolonged stay in the Intensive Care Unit of a tertiary hospital in Nigeria: Predisposing factors and outcome,AJMHS J, Year : 2015,Volume : 14,Issue : 1, Page : 56-60

Williams TA, Ho KM, Dobb GJ, Finn JC, Knuiman M, Webb SA. Effect of length of stay in intensive care unit on hospital and long-term mortality of critically ill adult patients. British journal of anaesthesia. 2010 Apr 1;104(4):459-64.

Gruenberg DA, Shelton W, Rose SL, Rutter AE, Socaris S, McGee G. Factors influencing length of stay in the intensive care unit. American Journal of critical care. 2006 Sep;15(5):502-9.

Pourreza A, Salavati S, Sadeghi darvishi S, Salehi Nasab M, Tabesh H, Mamivand F, etal. [Factors influencing the length of stay in infectious ward of Razi hospital in Ahvaz: Iran(persian)]. Health Inf Manage 2015; 11(6):788.

.12 Kumwilaisak K, Kyokong O, Indrambarya T. Factors influencing length of stay in neurosurgical intensive care unit. Medical journal of the Medical Association of Thailand. 2008 Jun 1;91(6):875.

.13 Mekitarian Filho E.M,Brunow de Carvalho W.d, Cavalheiro S.f ,Horigoshi N.K., Freddi N.A., Perioperative Factors Associated with Prolonged Intensive Care Unit and Hospital Length of Stay after Pediatric Neurosurgery, Pediatr Neurosurg 2011;47:423–429

.14 Cüneyt Göçmez, Feyzi Çelik, Recep Tekin, Kağan Kamaşak, Yahya Turan, Yılmaz Palancı, Fatma Bozkurt, Mehtap Bozkurt, Evaluation of risk factors affecting hospital-acquired infections in the neurosurgery intensive care unit, Int J Neurosci.2014 Jul;124(7):503-8.

Zokaee A., Moosavi K. [Evaluation Of Factors Influencing Icd Stay Time After Coronary Artery Bypass(persian)], Annals Of Military And Health Sciences Research,2005, 3(2): 553-558.

Yaghoubi M, Karimi S, Ketabi S, Javadi M. [Factors Affecting in Patients Length of Stay in Alzahra Hospital Base on Hierarchical Analysis Process Technique(persian)]. Health Information Management 2011; 8(3): 334.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.