گزارش يك مورد اختلال تبدیلی پس از زايمان طبيعي تحت بيدردي اپيدورال

احسان باستان حق, علیرضا بهسرشت

چکیده


مقدمه:اختلال تبدیلی یا اختلال عملکردی عصبی یک تشخیص نهایی است که پس از رد کردن سایر تشخیصهای افتراقی، و در بیمارانی که علائم آنها با یافته های بالینی کاملا" توجیه پذیر نمیباشد، حاصل میشود.این اختلال با علائم گوناگونی میتواند نمود پیدا کند که شایعترین آنها بصورت اختلال در تکلم، اختلالات حسی و حرکتی، عدم تعادل، تشنج کاذب، دیستونی و میوکلونوس میباشند.اختلال تبدیلی تقریبا" همواره با یک محرک روانی آغاز میشود و در واقع این اختلال راه مقابله ی بدن با تنشهای روانی از طریق تبدیل آنها به علائم فیزیکی(اغلب بصورت علائم عصبی) میباشد.زایمان از یک سو بعنوان یک عامل بزرگ تحریک روانی و احساسی به شمار می آید و lمادر رامستعد به این اختلال می نماید و از طرفی علائم عصبی ناشی از روشهای بیدردی و بیهوشی(رژیونال، نوراگزیال و عمومی)میتواند این تشخیص و نهایتا درمان صحیح را چالش برانگیز نماید.
معرفی بیمار:خانم33 ساله ای تحت بیدردی اپیدورال موفق تولد یک نوزاد دختر کاملا سالم از طریق زایمان طبیعی میشود. بمحض ورود به ریکاوری، کادر درمانی متوجه ناتوانی بیمار در تکلم و فلج اندامها با وجود هوشیاری کامل و درک کامل نسبت به اطراف میشوند.جالب اینکه مادر اصلا نگران نبوده ومتوجه صحبتهای اطرافیان میشد و با تکانهای سرپاسخ میداد.با گذشت 2 ساعت علائم مادر کاملا" بهبود یافت و پس از مشاوره با همکاران مغزواعصاب و روانپزشک در نهایت با تشخیص اختلال تبدیلی تحت درمان قرار گرفت.
نتایج:اختلال تبدیلی یک تشخیص نهایی پس از بررسی و ردکردن سایر تشخیصهای افتراقی بوده و در بیمارانی که علائم بالینی شان متناسب با یافته های ما نیست، خصوصا" در خانم های جوان و طی موقعیت پر تنش زایمان، میبایست به آن فکر کنیم. بنظر میرسد در بین متخصصین بیهوشی، همکارانی که در زمینه ی زنان و زایمان فعال هستند بیشترین برخورد را با این گونه بیماران در بازه زمانی حوالی زایمان داشته باشند.

موضوع


اختلال تبدیلی، تنش احساسی، بیدردی اپیدورال، اختلال عملکردی عصبی، زایمان طبیعی

تمام متن:

PDF

مراجع


-Ludwig L, Pasman JA, Nicholson T, et al: Stressful life eventsand maltreatment in conversion (functional neurological disorder: systematic review and meta-analysis of case-control) studies. Lancet Psychiatry 2018; 5:307–320

-J. Burke M., Lizano P., Jacobs C., A. Stern T., Post-traumatic Stress Disorder Symptom Substitution as a Cause of Functional Neurological Disorder A case report. Psychosomatics journal 2019; 1:2-5

--Miller L., L.Archer R., Kapoor N., Case ReportConversion Disorder: Early Diagnosis and Personalized Therapy,Plan Is the Key. Case Reports in Neurological Medicine, Volume 2020, Article ID 1967581, 3 page, https://doi.org/10.1155/2020/1967581

-J. Stone and M. Sharpe, Conversion Disorder in Adults: ClinicalFeatures, Assessment, and Comorbidity, UpToDate, Waltham,MA, USA, 2018, https://www.uptodate.com/contents/conversion-disorder-in-adults-clinical-features-assessment-andcomorbidity# H13157790

--Pourkalbassi D, Patel P, Espinosa P S (January 16, 2019) Conversion Disorder: The Brain’s Way of Dealing with Psychological Conflicts. Case Report of a Patient with Non-Epileptic Seizures. Cureus 11(1): e3902. DOI 10.7759/cureus.3902

-Drexler H, Zarduar S, Shapira Y. Transient aphonia and quadriplegia duringepidural anesthesia. AnesthAnalg1985;64:365e6

--Laraki M, Orliaguet GA, Flandin C, Merckx J, Barrier G. Hysterical paraplegia asa cause of transient paraplegia after epidural anesthesia. AnesthAnalg 1996;83:876e7.

-Nelson E. J., Y. Wu J., Postoperative Conversion Disorder Presenting asInspiratory Stridor and Hemiparesis in a Pediatric Patient. American Journal of Case Reports, 2017; 18: 60-63

-Bidaki R, Zarepur E, Akrami M, NadiSakhvidi M. Functional Neurological Symptom Disorder: Mismanagement, Misdiagnosis, Chronic Cough Following Sexual Abuse; A Rare Case Report. Iran J Child Neurol. Spring 2016; 10(2):90-92

-Kimjin S., Jung Cho E., Park Lee J., et al. Conversion phenomenon during the induction period of general anesthesia-A case report. Korean J Anesthesiology 2010 September 59(3): 210-213, DOI: 10.4097/kjae.2010.59.3.210

-Kose S., Baykara S., Conversion Disorder with Pseudohypoacusis and Aphonia in a Male Patient: A Case Report. Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(3):166-8

-Munk-Olsen T., MunkLaursen T., Meltzer-Brody S., et al. Psychiatric Disorders with Postpartum Onset Possible Early Manifestations of Bipolar Affective Disorders.Arch Gen Psychiatry2012;69(4):428-434. Published online December 5, 2011. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.157

-Ng K., Lee J., Mui W., Aphonia induced by conversion disorder during a cesarean section, ActaAnaesthesiologicaTaiwanica 50 (2012) 138-141

-ElsharkawyH.,K. Khanna A., Barsoum S., A Case Report of Caesarean Delivery Complicated by UnintentionalSubdural Block and Conversion Disorder. Case Reports in Medicine, Volume 2013, Article ID 751648, 4 pages,http://dx.doi.org/10.1155/2013/751648

-D. Agarwal, M. Mohta, A. Tyagi, and A. K. Sethi, “Subduralblock and the anaesthetist,” Anaesthesia and Intensive Care, vol.38, no. 1, pp. 20–25, 2010.

-Tomczak S., Gorejko H., Dróżdż W., Neurological disease or conversion disorder? Important aspects ofdifferential diagnosis - psychiatric and psychotherapeutic perspective. A Case report, CurrProbl Psychiatry 2019; 20(1):9-20

-UyarCankay T., MertBesenek M., WHAT DO WE OVER-LOOK DURING COVID-19 PANDEMIC? AN ADOLESCENT STROKE CASE PRESUMED CONVERSION DISORDERPsychiatriaDanubina, 2020; Vol. 32, No. 2, pp 300-302 https://doi.org/10.24869/psyd.2020.300.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.