آیا هموپرفیوژن می تواند در درمان بیماران مبتلا به کووید۱۹ مفید باشد ؟

رضا امین نژاد, فرزانه سادات قاضی فینی, علیرضا بهسرشت, محمد سعیدی, حامد شفیعی, احسان باستان حق

چکیده


این مطالعه در تابستان1399 و با بررسيتعدادی از مقالات اخیربا استفاده ازپايگاه اطلاعاتیPubmed انجام شده است.تمرکز پژوهش روی بیماران با عفونت های ویروسی هم خانواده ی COVID19از نظرانتخابهای درمانی و اثربخشي درمان با هموپرفیوژن(hemoperfusion) دراين بیماران بوده است.شیوع گسترده COVID19غالبا" بصورت درگیری دستگاه تنفسی توام باسرعت انتشار بالا ميباشد. عدم وجود درمان قطعی و درنتيجه، مرگ و مير فزاينده ي اين بيماري، نشان از نياز مبرم بهدستیابی به درمانیکارآمد برای کنترل این عفونت ويروسي دارد. تحقیقاتي كه در زمینه ی درمان عفونتهاي ویروسی تنفسی و همچنین ویروس های خانواده ی کروناویریده انجام شده است، نشان داده كه درعفونت های تنفسی با افزایش سایتوکاین(cytokine) های پیش التهابی در خون ،طوفان سایتوکاینی(cytokine storm) ایجاد شده كه می تواند سبب سپسیس شدید(severe sepsis)، شوک سپتیک(septic shock)و نهايتا" افزايش مرگ و مير گردد. درموارد متعددی از گزارشهای موردی بیماران مشخص شده است که با استفاده از روش هموپرفیوژن و پاکسازی سایتوکاین ها و واسطه های التهابی از خون میتوان علایم تنفسی بیمار و میزان اشباع اکسیژن خونی و در نتیجه سیر بیماری را به نحو مطلوبی تغییر داد. ایندرحالي است که استفادهروتین(routine usage )از هموپرفیوژن به دلیل ايجاد عوارضیمانند افزايش خطر خونریزی و نوسانات فشارخون بیمار با محدوديتهايي مواجه است.نهايتا" درمورد صحیح یا غلط بودن این فرضیه که: "آیا هموپرفیوژن می تواند در درمان بیماران مبتلا به عفونت های ویروسی با درگیری سیستم تنفسی و ایجاد طوفان سایتوکاینی مفید و اثربخش باشد؟" بايد اذعان نمود كه با وجود گزارشات امیدبخش بدنبال این درمان اماقطعیت سودمندی آن همچنان نيازمند بررسيهاي بيشتري میباشد.

موضوع


Corona virus, Hemoperfusion, Respiratory viral infection

تمام متن:

PDF

مراجع


-Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet (London, England). 2020;395(10223):507-13.

-Anand D, Ray S, Bhargava S, Das S, Garg A, Taneja S, et al. Proinflammatory versus anti-inflammatory response in sepsis patients: looking at the cytokines. Critical Care. 2014;18(Suppl 2):P13-P

-Fiore B, Soncini M, Vesentini S, Penati A, Visconti G, Redaelli A. Multi-scale analysis of the toraymyxin adsorption cartridge. Part II: computational fluid-dynamic study. The International journal of artificial organs. 2006;29(2):251-60.

-Vesentini S, Soncini M, Zaupa A, Silvestri V, Fiore GB, Redaelli A. Multi-scale analysis of the toraymyxin adsorption cartridge. Part I: molecular interaction of polymyxin B with endotoxins. The International journal of artificial organs. 2006;29(2):239-50.

-Ronco C, Piccinni P, Kellum J. Rationale of extracorporeal removal of endotoxin in sepsis: theory, timing and technique. Contributions to nephrology. 2010;167:25-34.

-Bonavia A, Groff A, Karamchandani K, Singbartl K. Clinical Utility of Extracorporeal Cytokine Hemoadsorption Therapy: A Literature Review. Blood purification. 2018;46(4):337-49.

-Fahmi M., Yukihiko K., and Masahiro I., "Nonstructural proteins NS7b and NS8 are likely to be phylogenetically associated with evolution of 2019-nCoV." Infection, Genetics and Evolution (2020): 104272.

-Lai G. ,Chih-Cheng W., "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges." International journal of antimicrobial agents (2020): 105924.

-Pedersen SF, Ho Y-C. SARS-CoV-2: a storm is raging. The Journal of clinical investigation. 2020;130(5).

-Gong J, Dong H, Xia SQ, Huang YZ, Wang D, Zhao Y, et al. Correlation analysis between disease severity and inflammation-related parameters in patients with COVID-19 pneumonia. MedRxiv. 2020.

-Huang KJ, Su IJ, Theron M, Wu YC, Lai SK, Liu CC, et al. An interferon-Y-related cytokine storm in SARS patients Journal of medical virology. 2005;75(2):185-94.

-Stockman LJ, Bellamy R, Garner P. SARS: systematic review of treatment effects. PLoS medicine. 2006;3(9).

- Prompetchara K., Eakachai A., Chutitorn K., et al. "Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic." Asian Pac J Allergy Immunol (2020).

- Hui Y., David S., "The role of adjuvant immunomodulatory agents for treatment of severe influenza." Antiviral research 150 (2018): 202-216.

- Ichiyasu H., Hidenori K., "Efficacy of direct hemoperfusion using polymyxin B-immobilized fiber column (PMX-DHP) in rapidly progressive interstitial pneumonias: results of a historical control study and a review of previous studies." Therapeutic advances in respiratory disease 11.7 (2017): 261-275.

- Takeda S, Munakata R, Abe S, Mii S, Suzuki M, Kashiwada T, et al. Hypercytokinemia with 2009 pandemic H1N1(pH1N1) influenza successfully treated with polymyxin B-immobilized fiber column hemoperfusion. Intensive

care medicine. 2010;36(5):906-7.

- Binh NG, Manabe T, Co DX, Tuan ND, Thach PT, Kudo K. Polymyxin-B-immobilized-fiber column hemoperfusion with oseltamivir treatment for ARDS due to influenza H1N1/09. Respirology case reports. 2015;3(2):57-60.

-Friesecke S, Trager K, Schittek GA, Molnar Z, Bach F, Kogelmann K, et al. International registry on the use of the CytoSorb(R) adsorber in ICU patients : Study protocol and preliminary results. MedizinischeKlinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin. 2019;114(8):699-707.

- Huang Z, Wang SR, Su W, Liu JY. Removal of humoral mediators and the effect on the survival of septic patients by hemoperfusion with neutral microporous resin column. Therapeutic apheresis and dialysis : official peerreviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy. 2010;14(6):596-602.

-Huang Z, Wang SR, Yang ZL, Liu JY. Effect on extrapulmonary sepsis-induced acute lung injury by hemoperfusion with neutral microporous resin column. Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy. 2013;17(4):454-61.

- Kogelmann K, Jarczak D, Scheller M, Druner M. Hemoadsorption by CytoSorb in septic patients: a case series.

Critical Care. 2017;21(1):74.

- Hinz B, Jauch O, Noky T, Friesecke S, Abel P, Kaiser R. CytoSorb, a novel therapeutic approach for patients with septic shock: a case report. The International journal of artificial organs. 2015;38(8):461-4.

- Calabro MG, Febres D, Recca G, Lembo R, Fominskiy E, Scandroglio AM, et al. Blood Purification WithCytoSorb in Critically Ill Patients: Single-Center Preliminary Experience. Artificial organs. 2019;43(2):189-94.

-Honore R., Patrick M., "Cytokine removal in human septic shock: Where are we and where are we going?." Annals of intensive care 9.1 (2019): 56.

- Canada Go. List of medical devices for expanded use in relation to the COVID-19 pandemic 2020[Available from: https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/drugs-health- products/drugproducts/announcements/interim-order-importationsale-medical-devices-covid-19/list-expanded-use.html.

- Dellinger RP, Bagshaw SM, Antonelli M, Foster DM, Klein DJ, Marshall JC, et al. Effect of Targeted Polymyxin B Hemoperfusion on 28-Day Mortality in Patients With Septic Shock and Elevated Endotoxin Level: The EUPHRATES Randomized Clinical Trial. Jama. 2018;320(14):1455-63.

- Kodama Y, Takahashi G, Kan S, Masuda T, Ishibe Y, Akimaru R, et al. Use of Direct Hemoperfusion with Polymyxin B-Immobilized Fiber for the Treatment of Septic Shock Complicated with Lemierre Syndrome Caused by Fusobacterium necrophorum. Case reports in critical care. 2019;2019:5740503.

N.G. Binh., T. Manabe, D.X. Co, et al. Polymyxin-B-immobilized-fiber column Hemoperfusion with oseltamivir treatmet for ARDS due to influenza H1N1/09. Respirology case reports 3(2), 57-60, 2015.

-YateraG. , Kazuhiro P., "A case of successful treatment with polymyxin B-immobilized fiber column direct hemoperfusion in acute respiratory distress syndrome after influenza A infection." Internal Medicine 50.6 (2011): 601-605.

- Yokoyama W. ,Toshiki D., "A case of severe ARDS caused by novel swine-origin influenza (A/H1N1pdm) virus: A successful treatment with direct hemoperfusion with polymyxin B-immobilized- fiber." Journal of clinical apheresis 25.6 (2010): 350-353.

- S Hui D., Lee N., Chan P., et al. The role of adjuvant immunomodulatory agents for treatment of severe influenza. Antiviral research 150, 202-216, 2018.

- Nakano, M., et al. "A Case of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Accompanied with Influenza (H1N1) 2009 Successfully Treated with Polymyxin B-immobilized Fiber Column-direct Hemoperfusion (PMX-DHP)." Kansenshogakuzasshi. The Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases 89.3 (2015): 416-421.

- Park J., Samel L., "Hemoperfusion leads to impairment in hemostasis and coagulation process in patients with acute pesticide intoxication." Scientific reports 9.1 (2019): 1-10.

- Park S., Islam M., Jeong J., et al. Hemoperfusion leads to impairment in hemostasis and coagulation process in patients with acute pesticide intoxication. Scientific reports 9(1), 1-10, 2019.

- Thomas J., Kostousov V., Teruya J., Bleeding and thrombotic complications in the use of extracorporeal membrane oxygenation. Semin ThrombHemost 2018;44(01):20-29.

-Han C., Kwaan et al,.Pertuberation of hemostatic function by nonbiologic surfaces. Seminaars in thrombosis and hemostasis, 2018;44(01) 5-6.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.