تاثیر داروی ترانکسامیک اسید بر خونریزی ناشی از اعمال جراحی شکستگی استخوان ران

شهرام سیفی, رحمت اله جوکار, مسعود بهرامی, ابراهیم ذبیحی, ثریا خفری, سید علی اصغر سیدی فرد, خدیجه ازوجی

چکیده


سابقه و هدف: جراحی‌های ارتوپدی با خونریزی و نیاز به تزریق خون بالایی همراه هستند. ترانکسامیک بعنوان دارویی جهت کاهش این موارد طی جراحی مطرح می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر داروی ترانکسامیک اسید بر خونریزی ناشی از اعمال جراحی شکستگی استخوان ران بود.
روش پژوهش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی ، 90 بیمار مبتلا به شکستگی استخوان ران تحت عمل جراحی باز و پلاک‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای دموگرافیک همچون سن و جنس و متغیرهای بالینی همچون میزان هموگلوبین و میزان خونریزی قبل و بعد از عمل جراحی در بیماران ثبت شد.
یافته‌ها:
از لحاظ میزان تغییرات هموگلوبین ، در گروه شاهد که تزریق خون حین عمل نداشتند ؛ هموگلوبین قبل و بعد از عمل به میزان mg/dL 43/0±68/1 و در گروه مورد این میزان mg/dL 31/0±91/0 کاهش داشته است. این اختلاف بین دو گروه مورد و شاهد از لحاظ آماری معنادار بود (001/0p<).
هموگلوبین قبل و بعد از عمل در افراد بدون تزریق خون حین عمل به ترتیب mg/dL 91/0±02/12 و 89/0±8/10 (001/0p<) و در افراد با تزریق خون حین عمل به ترتیب mg/dL 59/0±37/11 و 63/0±83/9 (001/0p<) بود.
میزان خونریزی حین عمل در گروه شاهد و مورد به ترتیب ml 74/121±78/513 و 08/68±11/325 (001/0p<) و میزان خونریزی در 6 ساعت بعد از عمل در گروه شاهد و مورد به ترتیب ml 60/9±22/36 و 95/8±89/22 (001/0p<) بود.
میانگین خونریزی طی 6 ساعت بعد از جراحی بین دو گروه مورد و شاهد در رده‌های سنی مختلف و بین دو جنس مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف بین دو گروه مورد و شاهد از لحاظ رده‌های مختلف سنی و بین دو جنس معنادار بود.
نتیجه‌گیری: بر‌اساس این مطالعه داروی ترانکسامیک‌اسید دارای اثرات مفیدی در کاهش خونریزی و کاهش میزان انتقال خون حین عمل در بیماران تحت جراحی شکستگی استخوان ران داشته است.

موضوع


ترانکسامیک اسید، شکستگی استخوان ران، خونریزی

تمام متن:

PDF

مراجع


Sarzaeem MM, Razi M, Kazemian G, Moghaddam ME, Rasi AM, Karimi M. Comparing efficacy of three methods of tranexamic acid administration in reducing hemoglobin drop following total knee arthroplasty. The Journal of arthroplasty. 2014;29(8):1521-4.

Moghaddam M, Razavi S, Momenzadeh S, Radfar A. The effects of tranexamic acid on hemorrhage in femoral fracture surgery. Pejouhesh dar Pezeshki. 2009;33(2).

LEITE CBG, Ranzoni LV, Giglio PN, Bonadio MB, Melo LDP, Demange MK, et al. Assessment of the use of tranexamic acid after total knee arthroplasty. Acta Ortopédica Brasileira. 2020;28(2):74-7.

Poeran J, Rasul R, Suzuki S, Danninger T, Mazumdar M, Opperer M, et al. Tranexamic acid use and postoperative outcomes in patients undergoing total hip or knee arthroplasty in the United States: retrospective analysis of effectiveness and safety. Bmj. 2014;349:g4829.

Kopanidis P, Hardidge A, McNicol L, Tay S, McCall P, Weinberg L. Perioperative blood management programme reduces the use of allogenic blood transfusion in patients undergoing total hip and knee arthroplasty. Journal of orthopaedic surgery and research. 2016;11(1):28.

Gandhi R, Evans HM, Mahomed SR, Mahomed NN. Tranexamic acid and the reduction of blood loss in total knee and hip arthroplasty: a meta-analysis. BMC research notes. 2013;6(1):184.

Haddadi S, Parvizi A, Fadaee Naiini A, Arghand S. Efficacy of the prophylactic dose of tranexamic acid in the amount of blood during mandibular surgeries. Anesthesiology and Pain. 2015;5(3):16-24.

Gungorduk K, Yıldırım G, Asıcıoğlu O, Gungorduk OC, Sudolmus S, Ark C. Efficacy of intravenous tranexamic acid in reducing blood loss after elective cesarean section: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. American journal of perinatology. 2011;28(3):233.

Oremus K. Tranexamic acid for the reduction of blood loss in total knee arthroplasty. Annals of translational medicine. 2015;3(Suppl 1).

Simpson P. Perioperative blood loss and its reduction: the role of the anaesthetist. British journal of anaesthesia. 1992;69(5):498-507.

Zufferey P, Merquiol F, Laporte S, Decousus H, Mismetti P, Auboyer C, et al. Do antifibrinolytics reduce allogeneic blood transfusion in orthopedic surgery? Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2006;105(5):1034-46.

Gausden EB, Garner MR, Warner SJ, Levack A, Nellestein AM, Tedore T, et al. Tranexamic acid in hip fracture patients: a protocol for a randomised, placebo controlled trial on the efficacy of tranexamic acid in reducing blood loss in hip fracture patients. BMJ open. 2016;6(6):e010676.

Emara WM, Moez KK, Elkhouly AH. Topical versus intravenous tranexamic acid as a blood conservation intervention for reduction of post-operative bleeding in hemiarthroplasty. Anesthesia, essays and researches. 2014;8(1):48.

Lee C, Freeman R, Edmondson M, Rogers BA. The efficacy of tranexamic acid in hip hemiarthroplasty surgery: an observational cohort study. Injury. 2015;46(10):1978-82.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.