مقایسه روش بیدردی اسپینال- اپیدورال ترکیبی با روش بدون بیدردی در زایمان

زیبا باقریان, سوسن ستوده خصال, محمد حسین دلشاد, فریبا بهنام, بنفشه مشاک

چکیده


مقدمه: درد زایمان و احساس نگرانی و ترس حاصل از آن جزو چالش برانگیزترین مسائل موجود در زندگی زنان است. در بین روش‌های مؤثر بیدردی در زایمان، روش Combined Spinal-Epidural Analgesia (CSE A) جزو پرطرفدارترین روش‌های تسکین درد زایمان است. با این وجود در میان مطالعات انجام شده برای بررسی اثرات روش‌های بیدردی دارویی زایمان ، تعداد انگشت شماری از مطالعات، "روش CSE A" را با " روش‌های بدون بیدردی No Analgesia))" مقایسه کرده‌اند. هدف ما از انجام این مطالعه این بود که بدانیم روند زایمان Labor وتولد نوزاد delivery درزنان نخست زایی که CSE گرفتند وزنان نخست زایی که هیچ بیدردی نگرفتند چه تفاوتهایی دارد.
مواد و روشها: این مطالعه گذشته نگر مشاهده‌ای (observational retrospective study)، با بررسی پرونده‌های مربوط به زایمان طبیعی زنان نخست زای ترم که در فاصله زمانی ابتدای سال 95 تا انتهای سال 96، انجام گرفته بود، هدایت شد که طی آن تعداد 320 پرونده مربوط به زایمانهای واجد شرایط ورود به مطالعه، یعنی تمام موارد بارداری نخست زای ترم تک قلویی با ASA I و II کاندید زایمان طبیعی با ریسک کم، انتخاب شدند که از این تعداد 220 پرونده مربوط به زایمان‌های بدون بیدردی و تعداد 100 پرونده مربوط به زایمان‌های انجام شده با بیدردی CSE بود. متغیرهای اختصاصی طول مدت مرحله I فاز فعال لیبر و طول مدت مرحله II فاز فعال لیبر، استفاده از وسایل کمک زایمانی در حین تولد نوزاد ، انجام احیاء نوزاد متولد شده با استفاده ازماسک و امبوبگ، آپگار نوزاد متولد شده در دقیقه 1 و 5 و استفاده از اکسی توسین در دو گروه بررسی شد.
نتایج : در این مطالعه مشخصات دموگرافیک، همخوانی قابل قبول دو گروه را نشان داد و در بررسی متغیرهای اختصاصی مشخص شد A CSE، طول مدت مرحله I فاز فعال لیبر را افزایش نداده است، طول مدت مرحله II فاز فعال لیبر را مختصرا افزایش داده است، میزان استفاده از وسایل کمک زایمانی را افزایش داده است، میزان احیاء نوزادان متولد شده را افزایش نداده است و بالاخره درجه آپگار نوزادان در دقیقه اول و پنجم را کاهش نداده است. همچنین معلوم شد در گروه CSE A میزان اینداکشن زایمانی به‌وسیله انفوزیون اکسی توسین بیشتر بوده است.
نتیجه گیری : CSE A در لیبر، پیامدهای مضر زایمانی و نوزادی ندارد و علیرغم افزایش دادن مختصر طول مدت مرحله II لیبرو بیشتر کردن ریت استفاده از وسایل کمک زایمانی، در صورت رعایت اصول علمی رایج، به‌عنوان یک روش مطمئن در بیدردی زایمانی قابل انتخاب است.

موضوع


بیدردی اسپینال- اپیدورال ترکیبی، بیدردی زایمانی، فاز فعال زایمان

تمام متن:

PDF

مراجع


Pan PH, Eisenach JC. The pain of childbirth and its effect on the mother and the fetus. In: Chestnut DH, Polley LS, Tsen LC, Wong CA, editors. Obstetric anestesia: Principles and practice. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. p. 441-53.

Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, et al. Pain management for women in labour: An overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012(3):CD009234. doi:10.1002/14651858.CD009234.pub2. [PubMed:22419342]. [PubMed Central:PMC7132546 ].

Miro M, Guasch E, Gilsanz F. Comparison of epidural analgesia with combined spinal epidural analgesia for labor: A retrospective study of 6497 cases. Int J Obstetr Anesth. 2008;17(1):15- 9. doi:10.1016/j.ijoa.2007.07.003. [PubMed:18162199].

Shatil B, Smiley R. Neuraxial analgesia for labour. Br J Anesth Educ. 2020;20(3):96-102. doi:10.1016/j.bjae.2019.11.006.

George RB, Allen TK, Habib AS. Intermittent epidural bolus compared with continuous epidural infusions for labor analgesia. Anesth Analg. 2013;116(1):133-44. doi:10.1213/ANE.0b013e3182713b26. [PubMed:23223119].

Simmons SW, Taghizadeh N, Dennis AT, Hughes D, Cyna AM. Combined spinal-epidural versus epidural analgesia in labour. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10(10):CD003401. doi:10.1002/14651858.CD003401.pub3. [PubMed:23076897]. [PubMed Central:PMC7154384].

Maternal Health Department and Maternity Health Committee of Mothers Population Family and Schools Health office in Ministry of Health and Medical Education of Iran. [country guide for painless natural childbirth]; 2015 Contract No.: Document Number|.

Gambling DR, Sharma SK, Ramin SM, Lucas MJ, Leveno KJ, Wiley J, et al. A randomized study of combined spinal-epidural analgesia versus intravenous meperidine during labor. Anesthesiology. 1998;89(6):1336-44. doi:10.1097/00000542-199812000-00010. [PubMed:9856707]. 16

Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A. Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev. 2018;5(5):CD000331. doi:10.1002/14651858.CD000331.pub4. [PubMed:29781504 ]. [PubMed Central:PMC6494646].

Kurakazu M, Umehara N, Nagata C, Yamashita Y, Sato M, Sago H. Delivery mode and maternal and neonatal outcomes of combined spinal–epidural analgesia compared with no analgesia in spontaneous labor: A single-center observational study in Japan. J Obstetr Gynaecol Res. 2020;46(3):425-33. doi:10.1111/jog.14194. [PubMed:31960539].

Jung H, Kwak KH. Neuraxial analgesia: A review of its effects on the outcome and duration of labor. Korean J Anesthesiol. 2013;65(5):379-84. doi:10.4097/kjae.2013.65.5.379. [PubMed:24363839]. [PubMed Central:PMC3866332].

Poma S, Scudeller L, Verga C, Mirabile G, Gardella B, Broglia F, et al. Effects of combined spinal-epidural analgesia on first stage of labor: A cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 32(21):3559-65. doi:10.1080/14767058.2018.1467892. [PubMed:29768964].

Hung TH, Hsieh TT, Liu HP. Differential effects of epidural analgesia on modes of delivery and perinatal outcomes between nulliparous and multiparous women: A retrospective cohort study. Plos One. 2015;10(3):e0120907. doi:10.1371/journal.pone.0120907. [PubMed:25807240]. [PubMed Central:PMC4373716 ].

Kozlov I, Ackert M. Introduction of a new concept of pain management during labor and a novel technique for pain free labor. Open J Anesthesiol. 2012;02(03):79-83. doi:10.4236/ojanes.2012.23019. 15. Collis RE, Baxandall ML, Srikantharajah ID, Edge G, Kadim MY, Morgan BM. Combined spinal epidural (CSE) analgesia: Technique, management, and outcome of 300 mothers. Int J Obstetr Anesth. 1994;3(2):75-81. doi:10.1016/0959-289x(94)90173-2.

de Orange FA, Passini R, Melo ASO, Katz L, Coutinho IC, Amorim MMR. Combined spinal epidural anesthesia and non-pharmacological methods of pain relief during normal childbirth and maternal satisfaction: A randomized clinical trial. Rev Assoc Med Bras. 2012;58(1):112-7. doi:10.1590/s0104-42302012000100023.

Ministry of Health and Medical Education of Iran. [instruction for the natural childbirth promotion program]; 2018 Contract No.: Document Number|.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.