بررسـی مـیـزان و نـوع عفونت بیمارستانی بخش‌های مراقبت‌های ویژه ترومای شهر کرمان سال 1393

احسان برجی کرمانی, ایمان میرزادی, احمد صالحی, حمید سیوندی پور, مهران نخعی, گیتی افشارپور, فریده دوستان, حکیمه حسین‌رضایی

چکیده


چکیده

 

مقدمه: بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که بین 5% تا 25% بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها به عفونت بیمارستانی مبتلا می‌شوند؛ این میزان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در کشورهای پیشرفته 25% و در کشورهای در حال توسعه تا 50% است. بروز عفونت بیمارستانی می‌تواند میزان مرگ و میر بیماران بستری را تا دو برابر افزایش دهد. از آنجا که این میزان در بخش‌های مورد مطالعه تاکنون بررسی نشده است مطالعة حاضر با هدف  بررسی میزان بروز و نوع عفونت‌ بیمارستانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژة ترومای شهر کرمان انجام گردید.

 

مواد و روش‌ها: پژوهش مطالعه‌ای توصیفی، تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی تمام بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژة ترومای شهر کرمان طی شش ماه اول سال 1393 انجام شد. معیار ورود به مطالعه بستری به مدت حداقل 72 ساعت در بخش مراقبت‌های ویژه  و معیار خروج از مطالعه وجود علائم عفونت در بدو ورود به بخش و داشتن بیماری‌های زمینه‌ای بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه شامل 1- پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک و 2- پرسشنامة پایش عفونت‌های بیمارستانی مورد استفاده قرار گرفت.

 

یافته‌ها: پس از جمع‌آوری اطلاعات داده‌ها با کمک SPSS نسخه 20 و آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عفونت 2/69 و بیشترین عامل باکتریایی آسینتوباکتر در عفونت تنفسی مشاهده شد. در بررسی وضعیت عفونت خون بیماران بیشترین عامل باکتریایی مربوط به کلبسیلا  و  در 5/6٪ بیماران مشاهده گردید. این در حالی است که در بررسی عفونت ادراری بیشترین عامل بیماری‌زا مربوط به آسینتوباکتر   در 4/1٪ بیماران  مشاهده گردید.

 

نتیجه‌گیری: در بررسی بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژة ترومای شهر کرمان مشاهده شد که بیماران بیشتر به عفونت تنفسی  از نوع آسینتوبا کتر  آلوده هستند که با مطالعة مشابه انجام شده در سال 2013 در یک واحد مراقبت‌های ویژه در کره توسط یانگ که نشان داد بیشترین عفونت در بخش ویژه عفونت تنفسی است همخوانی دارد. از آنجا که اکثر بیماران بخش ویژه از دستگاه تهویه استفاده می‌کنند انتظار چنین نتیجه‌ای دور از انتظار نیست. با توجه به آمار عفونت توجه و دقت بیشتر در پیشگیری از عفونت در بخش‌های ویژه ضروری بنظر می‌رسد.

 

گل‌واژگان: میزان بروز، عفونت‌های بیمارستانی، بخش مراقبت‌های ویژه


تمام متن:

PDF

مراجع


Hatami, H. Comprehensive Public Health. Tehran: Arjmand; (2005). [Persian]

Carpenter, Griggs, Loscalzo. Cecil Essentials of Medicine6th ed. (2004), chapter 105, P: 903- 907.

Kaspar, Braunwald, Fauci, Lauser, Longo, Jameson. Harrisons Principles of Internal Medicine. 16thed. (2005), Volume 1, chapter116, P: 775-781.

Mette SA. When should central venous catheters be changed in the intensive care unit? Should there be a rigid time, based protocol for doing so? Cleve Clin J Med. (2001); 68(12): 994-996.

Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison s Principles of nternal Medicine. 17th ed.USA: MC Graw Hill; (2008). p. 749 -1825.

Farr BM. Prevention And Control of Hospital-Acquired infections In: Carpenter C.J, Griggs R.C, Loscalzo J. (editors). Cecil Essentials of Medicine. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2001. pp: 1744-1770.

Farr BM. Prevention And Control of Hospital-Acquired infections In: Carpenter C.J, Griggs R.C, Loscalzo J. (editors). Cecil Essentials of Medicine. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; (2001). pp: 1744-1770.

AsleSoleimani H, Afhami Sh. Prvention and control of nosocomial infections. 2nd Ed. Tehran: Teimourzade & Tabib Pub; (2000). P. 13-62.

Zare E, majidzade G. The incidence of nosocomial infections in hospitals Buali public doctoral thesis in 1383, Ardebil. Ardebil University. (1383).

Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. (eds). Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran:Khosravi press; (2004). [Persian]

Mette SA. When should central venous catheters be changed in the intensive care unit? Should there be a rigid time, based protocol for doing so? Cleve Clin J Med. (2001); 68(12): 994-996.

Brunner LS, Smeltzer SC. Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 12th ed. Philadelphia: WoltersKluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c(2010.).

Afhami SH, AsleSoleimani H. Prevention and control of nosocomial infections. 2nd ed. Tehran: Tabib Publication; (2006). [Persian]

Lewis KL, Thompson JM. Health care professionals' perceptions and knowledge of infection control practices in a community hospital. Health Care Manag (Frederick). (2009); 28(3): 230-238.

Sharifi A, and colleagues. Examinedthe incidence ofnosocomial infectionsin the ICU of the hospital Imam Reza (AS). Journal of Faculty of Medicine, Kermanshah, (1390): 2, 5-6.

Birgani Gh, Asadpor A. Hospital infections in the intensive care unit of a Arya hospital in Ahvaz. Journal of Birjand University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery (1390): 8 (2): 86-93.

Royan P. Incidence trends in pathogen-specific central line-associated bloodstream infections in US intensive care unit. Chicago journals, ( 2013); 34(9): 893-899.

Joon Ho Lee. Factors that affect nosocomial catheter-associated urianary tract infection in intensive care unit. Korean journal of urology, (2013); 54: 59-65.

Ajalloeian M. The incidence of infection and factors affecting it in intensive care units Khatam-olanbiya hospital of Tehran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. (1386): 2 (22), 24-0.

Askarian,M.Gooran, NR. Prevention and Control of nosocomial infection. 2nd ed. Tehran: tabib publication . 2006. [persion ]

Amini M. Sanjare L. Prevalance of nosocomial infection and related factors in the intensive care unit of shahed moftafa Khomeini hospital. Tehran based on NNIS system. Army medical journal. 2009: 7 (1): 9-14. [persion]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.