بررسی اثر دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک، مدت زمان تشنج و ریکاوری در بیماران کاندید الکتروشوک درمانی (ECT)

فرهاد صفری, کامران متقی, علیرضا سلیمی, امید رضایی, محمد‌حسین ذهبی اصلی, مسعود نشیبی

چکیده


مقدمه: الکتروشوک درمانی (ECT) می‌تواند سبب تغییرات شدید همودینامیک شود و خطرات بالقوه‌ای را به همراه داشته باشد. به همین دلیل ما مطالعه‌ای را طراحی نمودیم تا در آن اثرات دکسمدتومیدین بر روی همودینامیک، مدت تشنج و ریکاوری  را بعد از الکتروشوک درمانی مورد بررسی قرار دهیم.

 

مواد و روش‌ها: 63 بیمار کاندیدای ECT را به چهار گروه تقسیم نمودیم. برای القاء بیهوشی در یک گروه از بیماران اتومیدیت و دکسمدتومیدین، در گروه دیگر داروی اتومیدیت و دارونما، در گروه بعدی پروپوفول و دکسمدتومیدین و در گروه آخر پروپوفول و دارونما استفاده گردید. ضربان قلب و فشار خون پیش از ECT  در دقایق 1، 3، 5 و10 و نیز مدت تشنج و ریکاوری  را مورد ارزیابی قرار دادیم.

 

نتایج: در گروه پروپوفول - دکسمدتومیدین نسبت به گروه پروپوفول - دارونما در دقیقه 3 و در گروه اتومیدیت - دکسمدتومیدین نسبت به گروه اتومیدیت - دارونما در دقیقه 10 فشار سیستولیک به طور معنی‌داری کاهش یافت و در سایر موارد تفاوت معنی‌داری بین گروه ها دیده نشد. مدت ریکاوری در گروه اتومیدیت - دکسمدتومیدین نسبت به گروه اتومیدیت - دارونما به طور معنی‌داری افزایش داشت.


موضوع


الکتروشوک درمانی (ECT)، دکسمدتومیدین

تمام متن:

PDF

مراجع


Safari F SA, Mottaghi K. Remifentanil in Electroconvulsive therapy: a comparative double blind study. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology and Intensive care. 2006;2(53):5.

Jarineshin H, Kashani S, Fekrat F, Vatankhah M, Golmirzaei J, Alimolaee E, et al. Seizure Duration and Hemodynamic State During Electroconvulsive Therapy: Sodium Thiopental Versus Propofol. Glob J Health Sci. 2016; 8(2): 126-31.

Takekita Y, Suwa T, Sunada N, Kawashima H, Fabbri C, Kato M, et al. Remifentanil in electroconvulsive therapy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2016.

Shams T, El-Masry R. Ketofol-Dexmedetomidine combination in ECT: A punch for depression and agitation. Indian J Anaesth. 2014; 58(3): 80-275

Salimi A, Sharifi G, Bahrani H, Mohajerani S, Jafari A, Safari F, et al. Dexmedetomidine could enhance surgical satisfaction in trans-sphenoidal resection of pituitary adenoma. J Neurosurg Sci. 2014.

Nouroozi M, Douroodian M, Nashibi M, Ahmadinejad M. Effect of oral Tizanidine on post operative pain. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology and Intensive Care. 2009;2(67):9.

Salajeghe S, Douroodian M, Nouroozi M, Nashibi M, Ahmadinezhad M. Effect of tizanidine for the prevention of post operative shivering. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care. 2011;2(73):9.

Begec Z, Toprak HI, Demirbilek S, Erdil F, Onal D, Ersoy MO. Dexmedetomidine blunts acute hyperdynamic responses to electroconvulsive therapy without altering seizure duration. Acta Anaesthesiol Scand. 2008;52(2):302-6.

Tan HL, Lee CY. Comparison between the effects of propofol and etomidate on motor and electroencephalogram seizure duration during electroconvulsive therapy. Anaesth Intensive Care. 2009;37(5):807-14.

Mizrak A, Koruk S, Ganidagli S, Bulut M, Oner U. Premedication with dexmedetomidine and midazolam attenuates agitation after electroconvulsive therapy. J Anesth. 2009;23(1):6-10.

Fu W, White PF. Dexmedetomidine failed to block the acute hyperdynamic response to electroconvulsive therapy. Anesthesiology. 1999;90(2):422-4.


ارجاعات