مقایسة اثرات همودینامیک لوله‌گذاری تراشه با تیغة مکینتاش و میلر

هاشم جری‌نشین, ندا صادقی‌زاده, زهرا کریمی, نسیم عبدی, محمد هادی شوروئی, فریدون فکرت

چکیده


مقدمه: لارنگوسكوپی و لوله گذاری داخل تراشه، تحریک دردناکی در حین بیهوشی عمومی می باشند که باعث افزایش فشارخون و تاكیكاردی می شود. افزایش فشارخون و تاكیكاردی میتواند در قلب ایسكمیك باعث تشدید ایسكمی و ایجاد آریتمی و انفاركتوس میوكارد شود. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان اثرات همودینامیك لوله گذاری تراشه از طریق دو تیغه مکینتاش و تیغه میلر می باشد.

 

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه کارازمایی بالینی می باشد که در سال 92-93 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر روی 203 بیمار کاندید عمل جراحی الکتیو به صورت تصادفی به دو گروه لارینگوسکوپی با تیغه مکینتاش( 103 نفر) و لارینگوسکوپی با تیغه میلر (100 نفر) تقسیم شدند. پارامترهای همودینامیک بیماران در مرحله پایه، بعد از القاء بیهوشی و قبل اینتوباسیون، بلافاصله بعد از اینتوباسیون و دقایق یک، سه و پنج بعد از اینتوباسیون اندازه گیری و ثبت شد. پس از ثبت اطلاعات بیماران، آنالیز داده های اماری با نرم افزار SPSS ویراست 19 انجام شد و از تست های آماری Chi-Square و T Test و Repeated ANOVA استفاده گردید. مقادیر  معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج: متغیرهای دموگرافیک بیماران دو گروه مشابه بودند. درجه مالامپاتی و دید لارنگوسکوپی در دو گروه مشابه بود. طول مدت لارنگوسکوپی در گروه مکینتاش به طور معناداری از گروه میلر کوتاه تر بود(001/0=p). پارامترهای میانگین فشار خون سیستولی، فشار خون دیاستولی، فشار خون متوسط شریانی و ضربان قلب فقط در زمانهای بلافاصله، یک و سه دقیقه بعد از اینتوباسیون در گروه میلر به صورت قابل توجهی از گروه مکینتاش بیشتر بود.

 

نتیجه‌گیری: با توجه به زمان کمتر لارنگوسکوپی و تغییرات همودینامیک کمتر در لارنگوسکوپی با تیغه مکینتاش نسبت به لارنگوسکوپی با تیغه میلر به این نتیجه رسیدیم که لارنگوسکوپی با تیغه مکینتاش همراه با یک وضیعت کارائی بهتری است.


موضوع


لارنگوسکوپی، تغییرات همودینامیک، تیغه مکینتاش، تیغه میلر و لوله گذاری تراشه

تمام متن:

PDF

مراجع


- W. Magill. Technique in endotracheal anaesthesia. The British Medical Journal, 1930; 2(3645): 817–819.

- S. L. Orebaugh. Direct laryngoscopy, in Atlas of Airway Management: Techniques and Tools. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, Pa, USA, 2007, pp. 13–21.

- J. M. Berry. Conventional (laryngoscopic) orotracheal and nasotracheal intubation (single-lumen tube), in Benumof’s Airway Management: Principles and Practice, C. A. Hagberg, Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pa, USA, 2007, 2nd edition, pp. 379–392.

- R. R. Macintosh. A new laryngoscope. The Lancet. 1943; 241(6233): 205.

- J. J. Arino, J. M. Velasco, C. Gasco, and F. Lopez-Timone . Straight blades improve visualization of the larynx while curved blades increase ease of intubation: a comparison of the Macintosh, Miller, McCoy, Belscope and Lee-Fiberview blades. Canadian Journal of Anesthesia, 2003; 50(5): 501– 506.

- Ray DC, Billington C, Kearns PK, Kirkbride R, Mackintosh K, Reeve CS, et al. A comparison of McGrath and Macintosh laryngoscopes in novice users: a manikin study. Anaesthesia, 2009; 64(11): 1207–1210.

- Mohammad Esmaeil Darabi, Seyed Mohammad Mireskandari, Peyman Salamati, Masoud Ramezani M, Eiman Rahimi. Comparison of Laryngoscopic Conditions by Means of Disposable and Metalic Macintosh Blades in Pediatric Patients. Journal of Isfahan Medical School 2009; 27(95): 223-230. [Persian]

- Varghese, E., Kundu, RW. Does the Miller blade truly provide a better laryngoscopic view and intubating conditions than the Macintosh blade in small children? Pediatric Anesthesia. 2014; 24(8): 825-829.

- P. Nouruzi-Sedeh, M. Schumann, and H. Groeben. Laryngoscopy via macintosh blade versus Glidescope: success rate and time for endotracheal intubation in untrained medical personnel. Anesthesiology. 2009: 110 (1): 32–37.

- D. A. Gabbott. Laryngoscopy using the McCoy laryngoscope after application of a cervical collar. Anaesthesia. 1996: 51(9): 812–814.

- B. H. Tan, E. H. C. Liu, R. T. C. Lim, L. M. H. Liow, and R. W. L. Goy, Ease of intubation with the GlideScope or Airway Scope by novice operators in simulated easy and difficult airways—a manikin study. Anaesthesia, 2009; 64(2): 187–190.

- Ronald D. Miller, Neal H. Cohen, Lars I. Eriksson, Lee A. Fleisher, Jeanine P. Wiener-Kronish, William L. Young. Miller's Anesthesia, Eighth Edition. Philadelphia, 2015.

- Yildiz M, Tavlar A, Tuncer S, Reisli R, Yosunkaya A, Otelcioglu S. Effect of Dexmedetomidim on haemodynamic responses to laryngoscopy and intubation. Drug in R&D. 2006; 7(1): 43-52.

- Bajwmsjs, Kaur J, Singh A, Parmar S, Singh G, Kulshrestha A, et al. Attenuation of prassor response and dose sparing of opoids and anusthetics with preoperative dexmedetomidine. Indian journal of anaesthesia. 2012; 56(2): 123.

- Girish M, Kantharaja H. Attenuation of pressure response during laryngoscopy and endotracheal intubation with intravenous dexmedetomidine premedication. International Journal of Scientific Research. 2015; 4(5) 22-28.

- Somchai Amornyotin, Ungkab Prakanrattana, Phongthara Vichitvejpaisal, ThantimaVallisut, NeunghathaiKunanont, and LaddaPermpholprasert. Comparison of the Clinical Use of Macintosh and Miller Laryngoscopes for Orotracheal Intubation by Second-Month Nurse Students in Anesthesiology, Anesthesiology Research and Practice. 2010; 10: 5

-Barkhordari, K., Etezadi, F., Moharari, R. S., & Khajavi, M. R. Comparison of postoperative sore throat following laryngoscopy conducted by Miller and Macintosh laryngoscope blades. Health, 2011, 3(10), 623.[in Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.