بررســی دیدگاه خانواده بیماران بستری در مراحل پایانی عمر در زمینه دادن اطلاعات واقعی به بیمار در بــیــمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ملیحه سیدآبادی, جواد کاظمی, حکیمه حسین‌رضایی

چکیده


چکیده

داشتن بیمار در مراحل پایانی عمر یک وضعیت بالقوه تهدید کننده و رویداد سخت خانوادگی است. حقیقت‌گویی کاملاً وابسته به فرهنگ است. در ایران نقش خانواده در حقیقت‌گویی بیماران مراحل پایانی عمر مهم است. لذا این مطالعه با هدف تعیین نگرش خانوادة بیماران در مراحل انتهایی زندگی دربارة حقیقت‌گویی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نیمه دوم سال 1393 انجام شد.

 

مواد و روش‌ها: در این مطالعة توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی 124 نفر از اعضاء درجه یک خانواده بیماران مبتلا به سرطان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامة پژوهشگر ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات دموگرافیک و نگرش خانواده‌ها در مورد حقیقت‌گویی بود. در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماری 19 SPSS و با آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

 

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد نگرش خانوادة بیماران بدحال مراحل پایانی عمر نسبت به حقیقت‌گویی (30/0±23/3) نسبتاً مثبت بوده است. خواهر و برادر و همسر بیمار نسبت به والدین و فرزندان بیمار مبتلا به سرطان نگرش مثبت‌تری در حیطة نحوه گفتن حقیقت (03/0p=) و نمرة کل داشتند(03/0p=).

 

بحث و نتیجه‌گیری: حقیقت‌گویی جنبه‌های اخلاقی، روانی، فرهنگی و اجتماعی دارد. امروزه به دلیل پیشرفت‌های علم پزشکی و افزایش دانش عمومی جامعه نگرش مثبتی در مورد حقیقت‌گویی وجود دارد. ارتباطات خوب خانوادگی با دیسترس روانی کمتری ناشی از حقیقت‌گویی همراه است.

 

گل‌واژگان: نگرش، سرطان، حقیقت‌گویی، خانواده بیمار در مراحل پایانی


تمام متن:

PDF

مراجع


Lashkarizadeh M, Jahanbakhsh F, Samareh Fekri M, Poorseyyedi B, Aghaeei Afshar M, Shokohi M. Views of cancer patients on revealing diagnosis and information to them. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5:65-74.

موسوی س. بروز سالیانه 70 هزار سرطان و 30 هزار مرگ ناشی از آن در کشور. 2012.

Hari D, Mark Z, Bharat D, Khadkha. Patients attitude towards concept of right to know. Kathmand ununiversity medical journal. 2007;5:591/5.

آرامش دک. هفته نامه سپید. 1387; A146485.

زاهدی ف، لاریجانی ب. گفتن حقیقت به بیمار در فرهنگ‌های مختلف و بیان دیدگاه‌های اسلام. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. 1389;پاییز.

Valizadeh L, Zamanzadeh V, Rhmani A, Howard F, Nianfar AR, Ferguson C. Cancer disclosure: Experiences of Iranian cancer patients. Nursing & health sciences. 2012;14:250-6.

Kumar M, Goyal S, Singh K, Pandit S, S., DN, Verma AK, , R., GK , Sushma. Breaking bad news issues: a survey among radiation oncologists. Indian journal of palliative care. 2009;15:61.

Steve P. fast facts. 2008.

Kazdaglis G, A. C, Spanos G, P. O. Disclosing the truth to terminal cancer patients: a discussion of ethical and cultural issues. EMHJ. 2010;16:442-7.

Harris JJ, Shao J, Sugarman J. Disclosure of cancer diagnosis and prognosis in Northern Tanzania. Social science & medicine. 2003;56:905-13.

Tabak N, Tzhaki M, Sharon D, Barnoy S. Intentions of nurses and nursing students to tell the whole truth to patients and family members. Journal of clinical nursing. 2013.;22:1434-41.

Montazeri A, Vahdani M, Hajimohammadi M, Jarvandi S, Ebrahimi M. Cancer patient education in iran: a descriptive study. Support care cancer. 2002;10:169-73.

Li JY, Liu C, Zou L, You GY, Jiang Y, Jiang Y. To tell or not to tell: attitudes of Chinese oncology nurses towards truth telling of cancer diagnosis. Journal of clinical nursing. 2008;17:2463-70.

Walkzak A, Nbutow P, Mclayton J, Hntattersall M, Mdavidson P. Discussing prognosis and end of life care in the final year of life:a randmised controlled trial of a nurse led communication support programme for patients and cregivers. BMJ. 2014;4.

Buken N. Truth telling information and communication with cancer patients cancer in turkey. Jishim. 2003; 2:31-6.

Aljubran AH. The attitude towards disclosure of bad news to cancer patients in Saudi Arabia. Annals of Saudi medicine. 2010;30(141).

Zamani A, Armindokht K, Hematti S, Mokarian F. Iranian Physicians and Patients Attitude toward Truth Telling of Cancer. J of Isfahan Medical School. 2011:752-60.

Yoshida S, Kei, M , Tatsuya, S, Mariko, Miyashita, M, Kazuki, Tsuneto, S, S. Y. Experience with prognostic disclosure of families of Japanese patients with cancer. Journal of pain and symptom management. 2011; 41: 594-603.

Jwaid M, Qamar B, Masood, Zubia, J, Ali S. Disclosure of cancer diagnosis: Pakistani patients' perspective. Middle East Journal of Cancer. 2010.;1:89.

Yun YH, Kwon YC, Lee MK, Lee WJ, Jung KH, Do YR, et al. Experiences and attitudes of patients withterminal cancer and their family caregivers toward the disclosure of terminal illness. Journal of Clinical Oncology. 2004;28:1950-7.

Hilton S, E. C, Hunt K, Chapple, A , Ziebland S. Disclosing a cancer diagnosis to friends and family: a gendered analysis of young men's and women's experiences. Qualitative Health Research. 2009;19:744-54.

Blackhal L, Murphy S, Frank G, Michelvi V, Azen S. Ethnicity and attithudes toward patient autonomy. JAMA. 1995;274(10):820-5.

حقیقت‌گویی. المیزان.6, :149.

Glass E, Cluxton D. Truth-Telling Ethical Issues in Clinical Practice. journal of hospice and palliative nursing. 2004;6.

Wright AA, Zhang B, Ray A, Mack JW, Trice E, Balboni T, et al. Associations between end-of-life discussions, patient mental health, medical care near death, and caregiver bereavement adjustment. JAMA: the journal of the American Medical Association

;300:1665-73.

Gold M. is honesty always the best policy?ethical aspects of truth telling. intern med j. 2004;24:578-80.

طاولی آ، منتظری ع، محققی مع، روشن ر، طاولی ز، ملیانی ز. نقش اطلاع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش. فصلنامه پایش. 1386;3:257-64.

منتظری ع. حقیقت‌گویی. هفته نامه سپید. 1387;کد A146483(7/8/87).

ربابه، معماریان. کاربرد مفاهیم و نظریههای پرستاری تهران. مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس. 1387;49:266.

خ دنی. نگاهی به مسئولیت اخلاقی و مدنی پرستار درحقوق ایران. اخلاق وتاريخ پزشكي. 1390;4:10.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.