بررسی اثر دگز مدوتومیدین در درد حاد بعد از عمل جراحی ژنیکولوژی نازایی به روش لاپاروسکوپی

مریم وثوقیان, مستانه داهی طالقانی, مهشید قاسمی, حجت بهادری

چکیده


مقدمه :

مصرف داروی Dexmedetomidine (Dex) به‏عنوان نوعی داروی آرام‌بخش و مسکن، کاربرد روز‌افزونی یافته است. چرا که علاوه بر خصوصیات آرام‌بخش و ضد درد، Cooperative sedation دارد و باعث دپرسیون تنفسی نمی‌شود. در این مطالعه قصد داریم تا اثربخشی درمانی و عوارض دارویی DEX را بر درد و آرامبخشی بعد از عمل بیمارانی که تحت عمل جراحی لاپاراسکوپی نازایی قرارگرفته‌اند بسنجیم.

مواد و روش ها:

57 بیمار به‏طورتصادفی در دو گروه (گروه D) ، 28نفر، دریافت‌کننده‏ی Dex ، µg/kg1حین القا به مدت 10 دقیقه وسپسµg/kg/h 0.5،دگز مدوتومیدین تا انتهای جراحی و (گروه C) ، 29  نفر شاهد، دریافت کننده‏ی نرمال سالین به‏عنوان دارو نما تقسیم شدند. تمامی بیماران کاندید عمل جراحی لاپاراسکوپی نازایی بودند.

نتایج :

خصوصیات  دموگرافیک بیماران نظیر سن و وزن در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

 ضربان قلب (HR) بیماران در گروه D بعد از القا و 15 دقیقه بعد از القا به‏طور معنی‌داری نسبت به گروه کمتر بودp<0.008)و(p<0.04.

MAP  ،  VASو آرامبخشی بیماران بعد از عمل دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند.میزان مصرف مورفین پس از عمل در گروه D، 0.3±0.9و در گروه C، 1.0±1/2بود که به‏طور معنی‌داری در گروه D کمتر از گروه C بود (.020(p<. میزان رضایت‏مندی بیماران در گروه D به‏طور معنی‌داری بیشتر بود (007.0(p=.

بحث و نتیجه گیری :

مطالعه ما نشان داد که Dex دارویی مؤثر در جهت کاهش درد پس از عمل جراحی ژنیکولوژی لاپا روسکپی  بوده و موجب افزایش رضایتمندی بیماران می گردد.در عین حال همودینامیک بیماران نسبتا" ثبات داشته ، گرچه ضربان قلب در زمانهایی کاهش داشته ولی خطرناک نبوده وبه آتروپین به خوبی پاسخ می داده است.آرامبخشی  بعد از عمل در گروه دریافت کننده دگزمدتومیدین نیز تفاوت معنا داری با گروه شاهد نشد ومنجر به ترخیص  دیر تر بیماران سرپایی نگردید.


موضوع


لاپاروسکپی ،نازایی ،درد ، دگز مدتومیدین

تمام متن:

PDF

مراجع


Bailey PL, Pace NL, Ashburn MA, Moll JWB, East KA, Stanley TH. Frequent hypoxemia and apnea after sedation with midazolam and fentanyl. Anesthesiology 1990;73:826–30

ASA Task Force on Sedation and Analgesia by Non- Anesthesiologists. Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists. Anesthesiology 2002;96:1004–17

Hall JE, Uhrich TD, Barney JA, Arain SA, Ebert TJ. Sedative, amnestic, and analgesic properties of small-dose dexmedetomidine infusions. Anesth Analg 2000;90:699–705

Ebert TJ, Hall JE, Barney JA, Uhrich TD, Colinco MD. The effects of increasing plasma concentrations of dexmedetomidine in humans. Anesthesiology 2000;93:382–94

Venn RM, Hell J, Grounds RM. Respiratory effects of dexmedetomidine

in the surgical patient requiring intensive care. Crit Care 2000;4:302–8

Arain SR, Ebert TJ. The efficacy, side effects, and recovery characteristics of dexmedetomidine versus propofol when used for intraoperative sedation. Anesth Analg 2002;95:461–6

Venn RM, Grounds RM. Comparison between dexmedetomidine and propofol for sedation in the intensive care unit: patient and clinical perceptions. Br J Anaesth 2001;87:684–90

Candiotti KA, Bergese SD, Bokesch PM, Feldman MA, Wisemandle W, Bekker AY; MAC Study Group. Monitored anesthesia care with dexmedetomidine: a prospective, randomized, double-blind, multicenter trial. Anesth Analg. 2010 1;110(1):47-56.

Basar H, Yagmurdur H, Fidan Y, Topkaya C, Uyar AS. Dexmedetomidine attenuates the hemodynamic and neuroendocrinal responses to skull-pin head-holder application during craniotomy. J Neurosurg Anesthesiol. 2008;20(3):174-9.

Aho M, Erkola O, Kallio A, Scheinin H, Korttila K. Comparison of dexmedetomidine and midazolam sedation and antagonism of dexmedetomidine with atipamezole. J Clin Anesth. 1993 ;5(3):194-203.

Arain SR, Ruehlow RM, Uhrich TD, Ebert TJ.The efficacy of dexmedetomidine versus morphine for postoperative analgesia after major inpatient surgery. Anesth Analg. 2004 Jan;98(1):153-8, table of contents.

Alhashemi JA. Dexmedetomidine vs midazolam for monitored anesthesia care during cataract surgery. Br J Anaesth 2006;96:722–6

McCutcheon CA, Orme RM, Scott DA, Davies MJ, McGlade DP.A comparison of dexmedetomidine versus conventional therapy for sedation and

hemodynamic control during carotid endarterectomy performed under regional

anesthesia.Anesth Analg. 2006 Mar;102(3):668-75


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.