تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر کنترل درد هنگام خارج نمودن چست تیوپ در بیماران بعد از عمل جراحی قفسه سینه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد.

حکیمه حسین رضایی, فریبا برهانی, عباس عباس‌زاده, علی صدری‌زاده, علی نجفی, فاطمه نجمی نوری, الهام احمدی

چکیده


زمینه وهدف: هر ساله دردنیا  بیماران زیادی  تحت عمل جراحی قفسه سینه  قرار می گیرند که بسیاری از  آنها نیاز به چست تیوپ بعد از عمل و حذف آن خواهند داشت . فرایند خارج نمودن  چست تیوپ می تواند باعث درد حاد شدید و گذرایی گردد که معمولاً بعنوان یکی از بدترین تجارب بیماران عمل شده از آن یاد می گردد.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر کنترل درد هنگام خارج نمودن چست تیوپ در بیماران بعد از عمل جراحی قفسه سینه بود.

روش بررسی: این کارآزمایی بالینی دو سوکورو تصادفی در 75 بیمار تحت جراحی توراکس در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد در سال 1391 که دارای حداقل یک چست تیوپ بودند، انجام گرفت. بیماران به 3 گروه TENS ، پلاسبو و کنترل تقسیم شدند.الکترودهای دستگاه TENS  به مدت 15 دقیقه قبل از خارج کردن چست تیوپ در اطراف آن گذاشته شد. شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری سنجش درد قبل ، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از خارج کردن چست تیوپ توسط پژوهشگر سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس، آزمون تی جفت شده انجام گرفت.

یافته ها : قبل از خارج کردن چست تیوپ تفاوت آماری معناداری در شدت درد در سه گروه وجود داشت.اختلاف واضح و معنادار آماری بین نمره شدت درد بلافاصله بعد از خارج کردن چست تیوپ در گروه تنس (2.8±4.1)، نسبت به پلاسبو (1.99±3.86) و کنترل (3.28±4.34) مشاهده نشد. شدت درد 15 دقیقه بعد از خارج کردن چست تیوپ در گروه تنس (1.91±1.18)نسبت به پلاسبو (0.88±1.58)و کنترل (1.52±1.24) پائینتر بود.

نتیجه گیری : نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که استفاده از تنس و پلاسبو تنس بر میزان شدت درد قبل ، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از خروج چست تیوپ در مقایسه با گروه کنترل اختلاف واضح و معنی دار آماری نشان نمی دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت استفاده از تنس به تنهایی بر درد خارج کردن چست تیوپ نمی تواند موثر واقع شود و استفاده از این روش غیر دارویی و پرستاری  تسکین درد ،به همراه روش های مکمل تسکین درد می تواند در این بیماران، در تسکین درد موثر تر واقع شود.


موضوع


درد، تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست ، خارج کردن لوله سينه اي، جراحي توراکس

تمام متن:

PDF

مراجع


Ramont R P, Niedringhaus D M .)2004(. Fundamental nursing care , New Jersy :Pearson Education Inc.

Smeltzer S C and Bare B G .)2004(.Medical-Surgical Nursing , Philadelphia :Lehigh Press Inc.

Karen K.Carlson(2009).Advanced critical care nursing.Saunders,Elsevier.

Puntillo K, Ley SJ (2004). Appropriately timed analgesics control pain due to chest tube removal. Am J Crit Care.;13(4):292-301.

Singh, M., & Gopinath, R. (2005). Topical analgesia for chest tube removal in cardiac patients. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 19(6): 719–722.

Friesner, S. A., Curry, D. M., & Moddeman, G. R.) 2006(.Comparison of two pain-management strategies during chest tube removal; Relaxation exercises with opioids and opioids alone. Heart & Lung: the Journal of Critical Care, 35(4), 269–276.

Yurdanur Demir and Leyla Khorshıd .)2010( The Effect of Cold Application in Combination with Standard Analgesic Administration on Pain and Anxiety during Chest Tube Removal: A Single-Blinded, Randomized, Double-Controlled Study. Pain Management Nursing, 11( 3 ), 186-196.

Houstons, S., & Jeserum, J.)1999(. The quick relaxation techhnique: Effect of pain associated with chest tube removal. Applied Nursing Research, 12, 196–205 .

Angelis C and Perrone G.)2003(.Suppression of pelvic pain during hysteroscopy with Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation divice,Fert and Ster ,79(6),1422-27.

Paul F.)2001(. Electroanalgesia: Its Role in Acute and Chronic. Anesth Analg, 92,505–13.

Bruno Mora.)2006(.Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: An Effective Treatment for Pain Caused by Renal Colic in Emergency . American Urological Association,175, 1737-1741.

Karen Robb, )2009(.A Cochrane Systematic Review of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for Cancer Pain. Journal of Pain and Symptom Management,37 ,746-753.

Brouscious, S. K.)1999(. Music: An intervention for pain during chest tube removal after open heart surgery.American Journal of Critical Care, 8, 410–415.

Sauls, J. )2002(. The use of ice for pain associated with chest tube removal. Pain Management Nursing, 3(2), 44–52.

Mazloum S. R etal(2012). Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgery. Quarterly of Ofoghe Danesh .18(3): 109-114.

Golmohammadi,et al .)2008(. Comparison of Fentanyl with Sufentanil for Chest Tube Removal . Iranian Cardiovascular Research Journal ,2,42-47.

Owen S, Gould D (1997). Underwater seal chest drains: The patient's experience. J Clin Nurs;6(3):215-25.

Abramo v D,Yeshayahu M,Tsodiko v V,Gatot I,Orman S,Gevriel A ,et al (2005).Timing of chest tube removal after coronary atery bypass surgery.J Card Surg,20(2): 142-6

Johnson MI,Ashton CH,Thompson JW(1991). An in-depth study of long-term users of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Implications for clinical use of TENS.Pain.44(3):221-229.

Bal, V. (2002). Shock wave and stone crushing pain and anxiety levels process the effect of music. Gulhane Military Directorate of the General Staff of Turkey Academy of Health

Sciences School of Nursing master’s thesis, Ankara.

Kocaman, G. (1994). Ag˘ rı Hemsxirelik Yaklasxımları. _Izmir: Saray Tıp Kitabevi, Baskı.

Benedetti F, Amanzio M, Casadio C, Cavallo A, Cianci R,Giobbe R, Mancuso M, Ruffini E, Maggi G(1997). Control of Postoperative Pain by Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation After Thoracic Operations.Ann Thorac Surg ;63:773– 6.

Liu Y-C, Liao W-S, Lien I-N (1985). Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation for post-thoracotomic pain. Taiwan I Hsueh Hui Tsa Chih .84:801–9.

Sim DT(1991). Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation following cholecystectomy. Physiotherapy .77:715–22.

Forster EL, Kramer JF, Lucy SD, Scudds RA, Novick RJ (1994). Effect of TENS on pain, medications, and pulmonary function following coronary artery bypass graft surgery. Chest .

:1343– 8.

Erdogan M, Erdogan A,Erbil N, Karakaya H, Demircan A(2005). Prospective, Randomized, Placebo-controlled Study of the Effect of TENS on Postthoracotomy Pain and Pulmonary Function World J Surg ; 29: 1563–1570.

McQuay HJ, Moore RA, Eccleston C, Morley S, Williams AC(1997).Systematic review of outpatient services for chronic pain control. Health Technol Assess. 1:i-iv, 1-135.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.