مقايسة افزودن دكسمدتوميدين و میدازولام به ماركائين اينتراتكال بر طول مدت بلوك و درد بيماران معتاد در اعمال جراحي اندام تحتاني

فرهاد صفری, کامران متقی, فائزه هاشمی, مسعود نشیبی

چکیده


مقدمه: با توجه به اینکه از مدت و کیفیت بلوک نوروآگزیال در افراد معتاد کاسته می‌شود، اضافه نمودن داروهاي همراه با لوكال آنستتيك‌ها در اين بيماران ممکن است كيفيت بي‌دردي را افزايش دهد و انجام اين تكنيك را در بيماران معتاد مقبول‌تر سازد.

 

مواد و روش‌ها: تعداد 56 بیمار معتاد کاندیدای اعمال جراحی اندام تحتانی به صورت تصادفی به دو گروه  تقسیم شدند. در گروه اول 5 ميكروگرم دكسمدتوميدين و در گروه دوم 2 میلی‌گرم میدازولام به بوپيواكائين اينتراتكال افزوده و در فضاي اينتراتكال تزريق گردید. بلوك حسي با استفاده از پین پریک[1] و بلوك حركتي به وسيلة مقیاس بروماژ اصلاح شده[2] ارزيابي شد. میزان درد پس از عمل با VAS[3] سنجیده شد و میزان سدیشن با نمره‌دهی رمزی[4] و میزان مورفین دریافتی در 12 ساعت اول و در  24 ساعت اول اندازه گیری شد.

 

نتایج: طول مدت بلوک حسی در گروه دكسمدتوميدين برابر با 18.9 ± 175.3 دقیقه و در گروه میدازولام برابر با 16.3 ± 147.5  دقیقه بود که طول مدت بلوک حسی در گروه دكسمدتوميدين به طور معنی داری بالاتر از گروه میدازولام بود (p=0.001). درد پس از عمل در ساعت  6  (p=0.0033)و ساعت 12 (p=0.020) به شکل معنی‌داری متفاوت بود و در ساعت 24(p=0. 18) این تفاوت معنی‌دار نبود. میزان مورفین دریافتی در کل 24 ساعت مجدداً در گروه دكسمدتوميدين به طور معنی‌داری کمتر از گروه میدازولام بود (p=0.029). 

 

نتیجه گیری: استفاده از دكسمدتوميدين در بیماران معتاد به مواد مخدر می‌تواند طول مدت اثر بلوک اسپاینال را به طور معنی‌داری بیشتر از میدازولام تقویت کند. در ضمن عوارض ناخواسته اندکی نیز دارد و می‌تواند میزان آرامش و درد پس از عمل را نسبت به میدازولام اینتراتکال بیشتر بهبود بخشد.

 
موضوع


دکسمدتومیدین اینتراتکال، بی دردی، معتادان

تمام متن:

PDF

مراجع


Dabbagh A, Dahi-Taleghani M, Elyasi H, Vosoughian M, Malek B, Rajaei S, et al. Duration of spinal anesthesia with bupivacaine in chronic opium abusers undergoing lower extremity orthopedic surgery. Arch Iran Med. 2007;10(3):316-20.

Kouzehgaran S, Saber-Tanha A. What Is the Main Reason for Reduction in Duration of Action of Local Anesthetics Used for Spinal Anesthesia in Opium Addicted Patients? Addict Health. 2015;7(3-4):198.

Vosoughian M, Dabbagh A, Rajaei S, Maftuh H. The duration of spinal anesthesia with 5% lidocaine in chronic opium abusers compared with nonabusers. Anesthesia and analgesia. 2007;105(2):531-3.

Safari F, Dabbagh A, Sharifnia M. The effect of adjuvant midazolam compared with fentanyl on the duration of spinal anesthesia with 0.5% bupivacaine in opium abusers. Korean J Anesthesiol. 2012;63(6):521-6.

Abdel-Ghaffar HS, Mohamed SA, Fares KM, Osman MA. Safety and Efficacy of Dexmedetomidine in Treating Post Spinal Anesthesia Shivering: A Randomized Clinically Controlled Dose-Finding Trial. Pain Physician. 2016;19(4):243-53.

Nouroozi M, Douroodian M, Nashibi M, Ahmadinejad M. Effect of oral Tizanidine on post operative pain. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology and Intensive Care. 2009;2(67):9.

Salajeghe S, Douroodian M, Nouroozi M, Nashibi M, Ahmadinezhad M. Effect of tizanidine for the prevention of post operative shivering. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care. 2011;2(73):9.

Salimi A, Sharifi G, Bahrani H, Mohajerani S, Jafari A, Safari F, et al. Dexmedetomidine could enhance surgical satisfaction in trans-sphenoidal resection of pituitary adenoma. J Neurosurg Sci. 2014.

Qi X, Chen D, Li G, Huang X, Li Y, Wang X, et al. Comparison of Intrathecal Dexmedetomidine with Morphine as Adjuvants in Cesarean Sections. Biol Pharm Bull. 2016.

Qi X, Li Y, Rahe-Meyer N, Huang X, Gu Y, Wang X, et al. Intrathecal dexmedetomidine as adjuvant to ropivacaine in hysteroscopic surgery: a prospective, randomized control study. Int J Clin Pharmacol Ther. 2016;54(3):185-92.

Singh AK, Singh Y, Jain G, Verma RK. Comparison of two different doses of intrathecal dexmedetomidine as adjuvant with isobaric ropivacaine in lower abdominal surgery. Anesth Essays Res. 2015;9(3):343-7.

Zhang H, Zhou F, Li C, Kong M, Liu H, Zhang P, et al. Molecular mechanisms underlying the analgesic property of intrathecal dexmedetomidine and its neurotoxicity evaluation: an in vivo and in vitro experimental study. PLoS One. 2013;8(2):e55556.

. Mahendru V, Tewari A, Katyal S, Grewal A, Singh MR, Katyal R. A comparison of intrathecal dexmedetomidine, clonidine, and fentanyl as adjuvants to hyperbaric bupivacaine for lower limb surgery: A double blind controlled study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013;29(4):496-502.

Chen BS, Peng H, Wu SN. Dexmedetomidine, an alpha2-adrenergic agonist, inhibits neuronal delayed-rectifier potassium current and sodium current. Br J Anaesth. 2009;103(2):244-54.

Oda A, Iida H, Tanahashi S, Osawa Y, Yamaguchi S, Dohi S. Effects of alpha2-adrenoceptor agonists on tetrodotoxin-resistant Na+ channels in rat dorsal root ganglion neurons. Eur J Anaesthesiol. 2007;24(11):934-41.

Safari F, Aminnejad R, Mohajerani SA, Farivar F, Mottaghi K, Safdari H. Intrathecal Dexmedetomidine and Fentanyl as Adjuvant to Bupivacaine on Duration of Spinal Block in Addicted Patients. Anesth Pain Med. 2016;6(1):e26714.

de Pereira Cardoso HD, Fim NC, Marques MA, Mint H, de Vasconcelos Machado VM, Solanki DR, et al. Clinical and Histological Effects of the Intrathecal Administration of a Single Dose of Dexmedetomidine in Rabbits. Pain Physician. 2016;19(2):E319-27.

. Kim JE, Kim NY, Lee HS, Kil HK. Effects of intrathecal dexmedetomidine on low-dose bupivacaine spinal anesthesia in elderly patients undergoing transurethral prostatectomy. Biol Pharm Bull. 2013;36(6):959-65.

. Kurhekar P, Kumar SM, Sampath D. Comparative evaluation of intrathecal morphine and intrathecal dexmedetomidine in patients undergoing gynaecological surgeries under spinal anaesthesia: A prospective randomised double blind study. Indian J Anaesth. 2016;60(6):382-7.

. Niu XY, Ding XB, Guo T, Chen MH, Fu SK, Li Q. Effects of intravenous and intrathecal dexmedetomidine in spinal anesthesia: a meta-analysis. CNS Neurosci Ther. 2013;19(11):897-904.

Staikou C, Paraskeva A. The effects of intrathecal and systemic adjuvants on subarachnoid block. Minerva Anestesiol. 2014;80(1):96-112.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.