مقایسة تأثیر لیدوکائین داخل وریدی و لیدوکائین یا سالین داخل کاف لوله تراشه روی فراوانی سرفه بعد از خارج کردن لوله تراشه در اعمال لامینکتومی مهره کمری

شهریار صانع, ابراهیم حسنی, محمدامین ولیزاد حسنلوئی, علیرضا ماهوری, پریا عباسیان

چکیده


چکیده

مقدمه: سرفه از مشکلات شایع بعد از خارج کردن لوله تراشه در پی بیهوشی عمومی است. ما در  این مطالعه به بررسی تأثیر لیدوکائین وریدی و داخل کاف بر میانگین فشار خون و ضربان قلب و سرفه بعد از خروج لوله تراشه در بیمارستان امام خمینی ارومیه پرداختیم.

 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه60  بیمار با ASA  یک و دو در سنین بین 20 تا 60 سال برای عمل جراحی الکتیو لامینکتومی کمری تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند. میزان بروز سرفه، میانگین فشار خون و ضربان قلب و اشباع اکسیژن شریانی هموگلوبین در سه زمان صفر، 10 و 30 دقیقه بعد از خروج لوله تراشه اندازه‌گیری شد.

 

نتایج: بین سه گروه در زمان‌های مختلف یعنی دقیقه صفر بعد از خروج لوله تراشه، دقیقه 10 بعد از خروج لوله تراشه  و دقیقه 30 بعد از خروج لوله تراشه  تفاوت آماری به دست نیامد. از نظر تغییرات میانگین فشار خون و ضربان قلب و اشباع هموگلوبین از اکسیژن در دقایق صفر، 10 و 30 بعد از خروج لوله تراشه نیز بین سه گروه تفاوتی نبود(P>0.05).

 

بحث: ما در این مطالعه تفاوتی از نظر بروز سرفه در مقایسه با گروه کنترل (سالین داخل کاف و لیدوکائین وریدی) بعد از خروج لوله تراشه نیافتیم. توصیه به مطالعات بیشتر می‌شود.

 

گل‌واژگان: لیدوکائین، سرفه بعد از خروج لوله تراشه، پوزیشن پرون، لامینکتومی کمری.


تمام متن:

PDF

مراجع


Stout DM, Bishop MJ, Dwersteg JF, Cullen BF. Correlation of endotracheal tube size with sore throat and hoarseness following general anesthesia. Anesthesiology, 1987; 67:419–421.

Fuller PB. The relationship between preintubation lidocaine and postanesthesia sore throat. AANA J, 1992; 60:374– 378.

Sant'Ambrogio G, Remmers JE, de Groot WJ, Callas G, Mortola JP. Localization of rapidly adapting receptors in the trachea and main stem bronchus of the dog. Respir Physiol 1978; 33:359–66.

Bidwai AV, Bidwai VA, Rogers CR, Stanley TH. Blood-pressure and pulse-rate responses to endotracheal extubation with and without prior injection of lidocaine. Anesthesiology, 1979; 51:171–3.

Stoelting RK. Circulatory changes during direct laryngoscopy and tracheal intubation: influence of duration of laryngoscopy with or without prior lidocaine. Anesthesiology, 1977; 47: 381–3.

Hamill JF, Bedford RF, Weaver DC, Colohan AR. Lidocaine before endotracheal intubation: intravenous or laryngotracheal? Anesthesiology 1981; 55:578–81.

Fagan C, Frizelle HP, Laffey J, Hannon V, Carey M. The effects of intracuff lidocaine on endotracheal-tube-induced emergence phenomena after general anesthesia. Anesth Analg, 2000; 91:201–205.

Prengel AW, Lindner KH, Hahnel JH, Georgieff M. Pharmacokinetics and technique of endotracheal and deep endobronchial lidocaine administration. Anesth Analg 1993; 77: 985–9.

Kessler TL, Mercer HJ, Zeiske JD, McCarthy DM, Dartt DA. Stimulation of goblet cell mucus secretion by activation of nerves in rat conjunctiva. Curr Eye Res, 1995; 14:985–992.

Somerville M, Karlsson JA, Richardson PS. The effects of local anaesthetic agents upon mucus secretion in the feline trachea in vivo. Pulm Pharacol, 1990; 3:93–101.

Takekawa K, Yoshimi S, Kinoshita Y. Effects of intravenous lidocaine prior to intubation on postoperative airway symptoms. J Anesth, 2006; 20: 44–47.

Alavi M, Mahbubifard M and Panahi pur abdollah. Effects of Lidocain 4% Infiltrating into endotracheal Tube’s Cuff In Orders To Reduce In Occurance Of Cough. Anesthesiology, 2004; 43:49-56.

Fagan K, Frizelle H, Laffey J, Hannon J, Carey M. The Effects of Intracuff Lidocaine on Endotracheal- Tube - Induced Emergence Phenomena After General Anesthesia. Anest Analg, 2000 ;91(1):201-5.

Zamora Lozano J, Cruz Villaseñor JA, Rodríguez Reyes J, Sánchez Rodríguez JP, Briones Corona G, Gallardo Alonso LA. Comparison of topical, intravenous, and intracuff lidocaine for reducing coughing after extubation during emergence from general anesthesia. Rev Esp Anestesiol Reanim ,2007; 54 (10): 596-601.

Tomohiro K, Mikito K, Yoshinobu K, Noriaki K, Akiyoshi N. Intracuff Lidocaine of Endotracheal Tube Prevents Disturbed Emergence and Extubation from Prone to Supine Position. Anesthesiology 2003; 99: A1038.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.