گزارش مورد: بیهوشی برای جراحی غیر قلبی در دریافت کنندة پیوند

فرحزاد جنت‌مکان, فاطمه جواهرفروش, فرشته امیری, فهیمه عتیق, سارا کهنی

چکیده


چکیده

پیوند قلب یک درمان استاندارد برای کاردیومیوپاتی دیلاته و بیماری ایسکمیک قلبی پیشرفته و نارسایی قلبی شده است. با در کنار هم قرار دادن داروهای ایمونوساپرسیو جدیدتر، انتخاب بیماران بهتر، پایش و مراقبت بهتر حوالی عمل، پیش‌آگهی گیرندگان پیوند بهبود یافته است. تعدادی از این بیماران برای جراحی‌های غیر قلبی الکتیو و اورژانس مراجعه می‌کنند. بدین سبب ما در مورد ادارة حوالی عمل چنین بیماری که برای جراحی اورژانس آمپوتانسیون اندام فوقانی مراجعه کرده است بحث می‌کنیم.

 

گل‌واژگان: بیهوشی، پیوند قلب، جراحی غیرقلبی


تمام متن:

PDF

مراجع


Stehlik J, Edwards LB, Kucheryavaya AY, et al. The Registry of the international society for Heart and Lung Transplantation. Twenty-seventh official adult heart transplant report-2010. J Heart Lung Transplant 2010;29:1089-103.

Steib A,Freys G, Dtteni JC, et al. Anesthesia for non-specific surgery in a post transplantation patient. Ann Fr Anesth Reanim.1993;12(1):27-37.

Reema R, Saloni Paranjape. Laparascopic cholecystectomy in a cardiac transplant recipient. Saudi Journal of Anesthesia.vol.8,Issue2,April-June2014.

Kostopanagiotou G, Snyrniotis V, Arkadopoulos N, et al. Anesthetic and perioperative management of adult transplant recipients in nontransplant surgery. Anesth Analg 1999;89:613-22.

Lindefeld J, Miller GG, Shaker SF, et al. Drug therapy in the heart transplant recipients: Part II: Immunosuppressive drugs. Circulation 2004;110:3858-65.

Cheng DC, Ong DD. Anesthesia for non-cardiac surgery in heart-transplanted patients. Can J Anesth.1993;40:981-6.

Manuel A Gomez-Rios. Anesthesia for non-cardiac surgery in a cardiac transplant recipient. Indian L anesth. 2012 ;56(1):88-89.

Demas K, Wyner J, Mihm FG, et al. Anesthesia for heart transplantation. Aretrospective study and review.Br J Anesth.1986; 58:1357-64.

Adarsh C Swami, Amit Kumar. Anesthesia for non-cardiac surgery in a cardiac transplant recipient. Indian Journal of Anesth.2011;55(4):405-407.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.