قرار گيري نابجاي كاتتر وريد مركزي به هنگام كاتترگذاري از طريق وريد ژوگولر داخلي چپ: گزارش يك مورد

Alireza Jahangirifard, Majid Golestani Eraghi

چکیده


مقدمه : كاتتر وريد مركزي استفاده متعددي به هنگام اعمال جراحي قلب دارد. در اين مقاله يكي از عوارض نا شايع كاتتر گذاري وريد مركزي شرح داده شده است.

معرفي مورد : شيرخوار 3 ماهه اي تحت جراحي بستن نقص سپتوم بین دهلیزی (ASD  )  و پیس گذاري قرار گرفت. قبل از عمل جراحي كاتتر وريد مركزي از طريق ساب كلاوين چپ تعبيه گرديد ولي روز دوم پس از جراحي به علت اختلال در عملكرد آن تصميم به تعبيه وريد مركزي ديگري از طريق وريد ژوگولر داخلي چپ گرفته شد كه با موفقيت به انجام رسيد. پس از انجام راديوگرافي قفسه سينه مشخص گرديد كه كاتتردوم به جاي قرار گرفتن در مسير صحيح و داخل ورید ساب کلاوین در مكان نامشخصي قرار دارد.

 

نتيجه:

احتمال قرارگيري كاتتر وريد مركزي در موقعيتهاي نابجا و نامشخص وجود دارد.


موضوع


central venous cathater; ectopic ;cardiac anesthesia

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.