مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 2 (1396): سال 38 شماره 98 دوره دوم شماره دوم سال 1396

فهرست مطالب

مقاله اصیل

فرهاد صفری, مسعود نشیبی, پریسا سزاری, کامران متقی
PDF
2-10
مسعود نشیبی, مهرداد فرجی, مریم امیری, رضوان منصوری نژاد, صدرالله محمودی, کامران متقی
PDF
11-20
محمد امین ولیزادحسنلویی
PDF
21-28
رسول مهدوی جعفری, آیدا لاهورپور, آیدا لاهورپور
PDF
29-40
حسن محمدی پور انوری, رضا موثقی گرگری
PDF
41-48
فردین یوسف شاهی
PDF
49-50
داوود آقامحمدی, مهدی 09141855143 خانبابایی گول, هاله فرزین
PDF
51-58
سید احمدرضا سلیم بهرامی, ناهید عقدایی, masoud tarbiat, محمد حسین بخشایی
PDF
59-68

گزارش مورد

مسعود نشیبی
PDF
69-73