جزئیات نویسندگان

محمدبیگی, ابوالفضل, ایران

  • دوره 2, شماره 3 (1398): سال 40 شماره 107 - مقاله اصیل
    مقایسه تجویز پره مدیکیشن دکسمدتومیدین و رمیفنتانیل و لابتالول قبل از انجام الکتروشوک بر پاسخ های همودینامیک و زمان تشنج در بیماران سایکوتیک
    چکیده  PDF