جزئیات نویسندگان

گودرزی, افشین, استادیار، پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران., ایران

  • دوره 2, شماره 3 (1397): دوره دوم 1397 شماره 103 - مقاله اصیل
    بررسی تأثیر دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر تعداد تنفس در بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی Effect of two airway humidifying systems on respiratory rate in head traumatic patients under mechanical invasive ventilation.
    چکیده  PDF