جزئیات نویسندگان

اسدی فخر, امیر, دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پیراپزشکی گروه هوشبری, ایران