جزئیات نویسندگان

علی کیایی, بابک, دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران