جزئیات نویسندگان

پورفتحی, حجت, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران