جزئیات نویسندگان

حسینجانی, حسام الدین, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران