جزئیات نویسندگان

کوزه کنانی, حمیرا ---, بخش بیهوشی بیمارستان شهئای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران