جزئیات نویسندگان

مدیر, دکتر حسام الدین

  • دوره 2, شماره 3 (1396): سال 39 شماره 99 دوره دوم شماره سه سال 1396 - مقاله اصیل
    تاثیر تجویز‎ ‎داخل‎ ‎وریدی‎ ‎دو‎ ‎دوز‎ ‎مختلف‎ ‎اندانسترون‎ ‎در مقایسه‎ ‎با‎ ‎نرمال‎ ‎سالین‎ ‎در‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎سردرد‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎بیحسی‎ ‎نخاعی‎ ‎در‎ ‎زنان‎ ‎باردار‎ ‎مراجعه‎ ‎کننده‎ ‎به بیمارستان‎ ‎طالقانی‎ ‎اراک
    چکیده  PDF