جزئیات نویسندگان

امین نژاد, رضا, دانشگاه علوم پزشکی قم؛ ایران, ایران