جزئیات نویسندگان

امین نژاد, رضا, دانشگاه علوم پزشکی قم, ایران