جزئیات نویسندگان

نوری, رضا, کارشناس ارشد بهداشت جامعه، مربی و عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران, ایران