جزئیات نویسندگان

پور طاهری, روح اله

  • دوره 2, شماره 1 (1397): دوره دوم 1397 سال 40 شماره 101 بهار - مقاله اصیل
    بررسی اثرات اعتیاد به مورفین بر وسعت ضایعه انفارکتوس میوکارد وسطح پلاسمایی کراتین فسفوکیناز و لاکتات دهیدروژناز در موش های صحرایی نر The Effects of Morphine Addiction on Lesion Size of Myocardial Infarction and Creatine Phosphokinase and Lactate Dehydrogenase Plasma Levels in Rats
    چکیده  PDF