جزئیات نویسندگان

صمیمی سده, ساغر, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران