جزئیات نویسندگان

نصیری راد, سمیه, دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ایران, ایران